Strona główna
Logo unii europejskiej

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Dzienny Dom Seniora, Stacja Caritas i gabinety rehabilitacyjne dzięki rewitalizacji budynku dawnego klasztoru Elżbietanek w Gorzowie Śląskim.

Data publikacji: 05.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

71

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Usunięto błędne wzmianki dot. prac konserwatorskich

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : caritas_centrala@op.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego lub dostarczona do siedziby Zamawiającego.
Oferty przesyłane pocztą elektroniczną winny być zatytułowane „Oferta do zapytania ofertowego nr 10.02/1/1/GŚ/2018”
Oferty składane w wersji papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 10.02/1/1/GŚ/2018”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

caritas_centrala@op.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Sadowski - koordynator projektu, roman.s@eurosilesia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604460048

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Gorzów Śląski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pn. Dzienny Dom Seniora, Stacja Caritas i gabinety rehabilitacyjne dzięki rewitalizacji budynku dawnego klasztoru Elżbietanek w Gorzowie Śląskim. Projekt realizowany będzie w ramach RPO Województwa Opolskiego.

Przedmiot zamówienia

W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529), w tym w szczególności :
• reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania zadania,
• zapoznanie się z dokumentacją techniczną robót budowlanych celem wskazania na ewentualne jej nieprawidłowości i sprawdzenia pod kątem jej kompletności, zidentyfikowanie ewentualnych wad tej dokumentacji, wskazanie na ewentualne przyszłe problemy mogące zaistnieć w trakcie wykonywania inwestycji,
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
• sprawdzanie i odbiór usuwania wad,
• organizacja i nadzorowanie przebiegu procesu inwestycyjnego, w celu prawidłowego i terminowego zakończenia inwestycji,
• nadzór nad rzeczowym postępem prac zawartych w umowie na wykonanie robót budowlanych,
• egzekwowanie postanowień umowy z Wykonawcą robót przy współpracy z Zamawiającym,
• kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
• weryfikacja zakresu wykonanych etapów robót pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową, wartością określoną w ofercie i stanem faktycznym,
• uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na placu budowy ( co najmniej raz w tygodniu lub jeśli zajdzie taka potrzeba częściej ) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,
• prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie miesięcznych protokołów przekazywanych Zamawiającemu, zawierających informacje z postępu realizacji robót,
• nadzorowanie budowy ( w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego,
• uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych, egzekwowanie uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi;
• zgłaszanie i uzasadnianie zgłoszenia wad i usterek Wykonawcy robót budowlanych oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji przez okres udzielanej gwarancji i rękojmi;
• mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie działań Zamawiającego związane z realizacją inwestycji;
• koordynacja czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego;
• ścisła współpraca z nadzorem autorskim
• wykonywanie wszystkich innych obowiązków, czynności i zadań nie wymienionych powyżej, które są związane z nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robót a wynikających z przepisów prawa, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania.

3.1 Inwestycja realizowana będzie w obiekcie usytuowanym na działkach nr 1000 i 825 obręb Gorzów Śląski, będącym własnością Zamawiającego.
3.2 Zakres objętych nadzorem, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia został opisany w projekcie budowlanym wraz z tabelami przedmiarów dostępnym pod adresem https://www.dropbox.com/sh/e2od06ekl7p0ibp/AAB85jO5IitQ4BBoq9Im3-sPa?dl=0

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nd.

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych do czasu ostatecznego odbioru robót budowlanych. Przewidziany termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, nie może przekroczyć 31.08.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W załączeniu

Wiedza i doświadczenie

W załączeniu

Potencjał techniczny

W załączeniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W załączeniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W załączeniu

Dodatkowe warunki

W załączeniu

Warunki zmiany umowy

W załączeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W załączeniu

Zamówienia uzupełniające

nd.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. kryterium : cena – waga 80 pkt.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Punktacja pozostałych ofert zostanie wyliczona wg poniższego wzoru.
Cena wyliczana wg wzoru : C=Cn/Co x 80 pkt; gdzie
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Cn – cena brutto najtańszej oferty
Co – cena brutto ocenianej oferty
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną w stosunku do cen rynkowych.
2 kryterium : gotowość do podjęcia realizacji usługi– waga 20 pkt.
Oferta z najkrótszym terminem podjęcia wykonania usługi otrzyma 20 punktów, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:
T= Tn/To x 20 pkt., gdzie
T- ilość punktów uzyskanych w kryterium „gotowość do podjęcia realizacji usługi”
Tn – najkrótszy termin podjęcia realizacji usługi, liczony w dniach , począwszy od dnia otwarcia ofert
To – termin wskazany na rozpatrywanej ofercie

Wykluczenia

W załączeniu

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Caritas Diecezji Opolskiej

Adres

Szpitalna 5a

45-010 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774531241

Fax

774531239

NIP

7541392245

Numer naboru

RPOP.10.02.00-IZ.00-16-005/17

Inne źródła finansowania

nd.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Projektowanie, Nadzór Budowlany, Wycena Nieruchomości Wiesław Hajduk, 70-786 Szczecin, ul. Botaniczna 13A (adres do korespondencji: 98-350 Biała k. Wielunia, Biała Rządowa 7)
Oferta z dnia 15.01.2018
Cena brutto 31.980,-
Gotowość do podjęcia realizacji: 1 dzień
Liczba wyświetleń: 788