Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi Eksperta Nadzoru Merytorycznego odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem zadań renaturyzacyjnych rzek w ramach projektu „Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących, jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)”, nr INT 114.

Data publikacji: 28.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2020

Numer ogłoszenia

30513

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIIG)”, mające siedzibę przy ul. Bolesława Chrobrego 17, 72-112 Stepnica, informuje, że na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do składania ofert na: wykonanie usługi Eksperta Nadzoru Merytorycznego odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem zadań renaturyzacyjnych rzek w ramach projektu „Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących, jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)”, nr INT 114.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie wypełnionego Formularza wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego dokumentu, na adres e-mail: improrivhab@onet.eu.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Oferta musi być podpisana przez upoważnionego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest osobą fizyczną lub uprawienie nie wynika z dokumentów rejestrowych spółki (KRS) Wykonawca załącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców).
Gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że wartość oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewiduje na realizację Zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

improrivhab@onet.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Furdyna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531 402 868

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Eksperta Nadzoru Merytorycznego odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem zadań renaturyzacyjnych rzek w ramach projektu „Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących, jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)”, nr INT 114.
2. Ekspert Nadzoru Merytorycznego będzie odpowiedzialny nadzór nad przygotowaniem, projektowaniem, realizacją i rozliczeniem następujących zadań w projekcie:
1) Renaturyzacja doliny dolnej Gowienicy przez podniesienie różnorodności morfologii koryta rzeki;
2) Renaturyzacja doliny dolnej Iny przez podniesienie różnorodności morfologii koryta rzeki;
3) Rampa denna w miejscowości Widzieńsko, gmina Stepnica, rzeka Gowienica;
3. Szczegółowy zakres czynności Eksperta Nadzoru Merytorycznego, będących przedmiotem zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1, który wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
4 Ekspert będzie wykonywał swoje zadania w terminie: od podpisania umowy do dnia 30 września 2021r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Goleniów, Stepnica, Przybiernów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt ImproRivHab_PLDE, INT 114 należy traktować jako renaturyzacyjny, czyli przywracający wartości przyrodnicze w znaczeniu odtwarzania naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, a poprzez to przywracanie zbliżonego do naturalnego zakresu usług ekosystemowych, w tym procesu samooczyszczania systemów rzecznych. Prace budowlane uznawane za niezbędne dla realizacji Projektu powinny więc być minimalizowane i mieć charakter nieinwazyjny w stosunku do naturalnej przestrzeni dolin i rzek. Konieczne przekształcenia rzek i ich koryt powinny mieć charakter odtwarzania ich naturalnego układu, otoczenia, substratu i procesów korytowych, także w ramach utrzymania wód - w wyniku czego uzyska się wyniki w postaci:
• określonego rozkładu częstości i wielkości przepływów pozakorytowych,
• właściwej wymiany wód gruntowych z wodami bieżącymi,
• równowagi dynamicznej koryt żwirodennych w układach bystrze - ploso,
• odpowiedniego rozkładu głębokości i prędkości wody w przekrojach koryt rzecznych umożliwiających zachowanie różnorodności siedlisk, w tym siedlisk okresowo odtwarzających się,
• właściwych dróg migracji dla organizmów roślinnych i zwierzęcych wzdłuż określonej sieci korytarzy ekologicznych.
Znacząca część projektu będzie pod merytorycznym nadzorem Eksperta d/s nadzoru realizacyjnego, który będzie zajmował się inżynierskimi i biologicznymi interwencjami w koryta i przyrodnicze otoczenie rzek. Należy to jednak zawsze rozumieć w kontekście głównego celu Projektu mającego charakter przyrodniczy - a nie budowlany. Tam gdzie to możliwe, Projekt będzie mógł więc być realizowany jako:
• utrzymanie wód rozumianych jako wypełnienie Prawa wodnego,
• prace wykonywane w korytach rzek i na terasach zalewowych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych,
• budowlane prace hydrotechniczne związane z przebudową i budową urządzeń wodnych w rozumieniu Art. 16 ust 1 oraz ust 2 Prawa wodnego oraz Prawa budowlanego.
Ekspert Nadzoru Merytorycznego będzie prowadził wszelkie uzgodnienia i nadzory konieczne dla ukończenia Projektu, w tym w zakresie:
• ustalanie zakresu pomiarów w korytach rzek, będących podstawą dalszej realizacji Projektu,
• określenie podstawowych założeń technicznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych zadań, obejmujących m.in. obliczenia hydrauliczne i dotyczące równowagi dynamicznej koryt,
• nadzór merytoryczny nad właściwą realizacją koncepcji oraz prac projektowych, w tym nadzór w terenie, obejmujący m.in. ocenę źródeł dostaw i jakości materiałów oraz właściwego przestrzegania Planów Zapewnienia Jakości Wykonawcy (dla projektowania i realizacji).
• nadzór nad wykonywaniem przez Wykonawcę operatów wodnoprawnych, planów utrzymania wód i prac projektowych,
• nadzór inwestorski przy realizacji urządzeń wodnych na podstawie wymaganych prawem decyzji administracyjnych lub planów,
Podczas realizacji Projektu Ekspert będzie odpowiedzialny za wszelkie merytoryczne uzgodnienia/konsultacje przedmiotu Projektu. Jeśli uzgodnienia będą wykraczały poza zakres jego bezpośredniego doświadczenia, Ekspert aby wypełnić swoje zobowiązania, ma obowiązek zapewnić na własny koszt wsparcie specjalisty posiadający wiedzę, doświadczenie, umiejętności i uprawnienia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tych uzgodnień/konsultacji.

Przedmiot zamówienia

Ekspert Nadzoru Merytorycznego będzie odpowiedzialny nadzór nad przygotowaniem, projektowaniem, realizacją i rozliczeniem następujących zadań w projekcie:
1. Renaturyzacja doliny dolnej Gowienicy przez podniesienie różnorodności morfologii koryta rzeki.
2. Renaturyzacja doliny dolnej Iny przez podniesienie różnorodności morfologii koryta rzeki.
3. Rampa denna w miejscowości Widzieńsko, gmina Stepnica, rzeka Gowienica
W ramach działania 1, 2 i 3 Ekspert będzie odpowiedzialny za wykonanie następujących działań:
Na etapie przygotowawczym:
1) Ustalenie dla Zamawiającego zakresu niezbędnych prac geodezyjnych i projektowych wraz z ustaleniem niezbędnego zakresu wymaganych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień.
2) Udział w przygotowaniu zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych i projektowych, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu.
3) Udział w prowadzeniu zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych i projektowych, w tym przygotowanie udzielanie odpowiedzi oraz wyjaśnień na pytania w toku prowadzonych zamówień, udział w pracach komisji przetargowej w tym udział w ocenie ofert.
4) Wsparcie Zamawiającego w podejmowaniu decyzji w zakresie optymalnych metod prowadzenia prac projektowych oraz budowlanych.
Na etapie projektowym:
1) Bezpośredni, stały nadzór techniczny, w tym nadzór terenowy nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi oraz pracami projektowymi, sprawdzanie, uzgadnianie oraz odbiory dokumentacji projektowej.
Na etapie realizacji:
1. Przygotowanie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w tym: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru ofert, warunków udziału w postępowaniu.
2. Udział w prowadzeniu zamówienia na roboty budowlane, w tym przygotowanie udzielanie odpowiedzi oraz wyjaśnień na pytania w toku prowadzonych zamówień, udział w pracach komisji przetargowej w tym udział w ocenie ofert.
3. Bezpośredni, stały nadzór techniczny i merytoryczny, oraz terenowy nad realizacją robót, obejmujący m.in.: kontrolę oraz akceptację w imieniu Zamawiającego prawidłowości robót, uzgadnianie i opiniowanie niezbędnych robót zamiennych i dodatkowych, weryfikowanie i akceptację wniosków materiałowych, weryfikację i akceptację rozliczeń, weryfikację oraz akceptację w imieniu Zamawiającego wszelkich innych dokumentów powstających w toku procesu inwestycyjnego.
Na etapie po realizacyjnym:
1. Udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji robót.
Wymagania Zamawiającego
1. W terminie 20 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac w ramach poszczególnych zadań.
2. W ramach realizowanej usługi Zamawiający wymaga od Wykonawcy łącznie 42 wizyty terenowe na wszystkich obiektach.
3. Zamawiający wymaga stałego, bieżącego kontaktu telefonicznego oraz mailowego na wszystkich etapach realizacji zadań.
4. Zamawiający wymaga natychmiastowej reakcji, tj. udzielenia pisemnych wyjaśnień, odpowiedzi szczególnie na etapie udzielania zamówień publicznych w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
5. Przewidywana miesięczna liczba godzin pracy: 40 h miesięcznie.
6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu, miesięcznych kart czasu pracy wraz z raportami miesięcznymi.

Kod CPV

71311000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ND

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nd

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył, lub nadal prowadzi co najmniej:
- jedno zadanie polegające na koordynacji terenowej działań renaturyzacyjnych o wartości robót 200 000,00 zł, polegających na odtwarzaniu naturo podobnej morfologii koryt rzecznych poprzez tworzenie układów bystrze – ploso przy zastosowaniu nasypów żwirowo – kamiennych w korytach rzek,
- trzy zadania polegające na opracowaniu Programów Funkcjonalno – Użytkowych (PFU) lub dokumentacji projektowej dla wykonania zadań renaturyzacyjnych rzek.

Potencjał techniczny

ND

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca
b) skieruje do realizacji zamówienia, osobę odpowiedzialną bezpośrednio za pełnienie funkcji Eksperta Nadzoru Merytorycznego, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia:
Ekspert (1 osoba) - posiadający:
- Wykształcenie wyższe w kierunku: geografia o specjalności geomorfologia rzek i dolin rzecznych, gospodarka wodna, hydrologia lub budownictwo ze specjalizacją budownictwo wodne, drogowe lub inżyniera środowiska o specjalizacjach związanych z budownictwem wodnym lub hydrologia o specjalizacjach hydrobudowlanych lub inne przyrodniczo-inżynierskie o specjalizacjach zawierających geomorfologię rzek i dolin rzecznych, gospodarkę wodną, hydrologię.
- wiedzę i doświadczenie praktyczne w stosowaniu wybranych metod geomorfologii fluwialnej pozwalającej ocenić równowagę dynamiczną naturalnych aluwialnych koryt cieków, potwierdzone wykonaniem 2 usług polegających na praktycznym zastosowaniu metod renaturyzacji koryt cieków przy pomocy wprowadzania do koryt cieków struktur żwirowo-kamiennych i 3 publikacjami na ten temat.
- Koordynował/ nadzorował realizację 2 projektów/zadań z zastosowaniem działań podnoszenia rzędnej dna, przy zachowaniu ciągłości morfologicznej z przywracaniem zbliżonych do naturalnych zjawisk hydrologicznych w dolinach rzek.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

ND

Dodatkowe warunki

ND

Warunki zmiany umowy

1. Strony mają prawo do zmiany terminu określonego w § 3 umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów zakończenia poszczególnych prac będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub podmiot inny niż Wykonawca, lub podmiot za którego działania lub zaniechania Wykonawca ani Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z Umową lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) gdy wystąpią terminy ochronne określone przepisami o ochronie środowiska uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, z powodu przesunięcia okresu realizacji prac, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) gdy wystąpią niekorzystne warunki fizyczne to jest np. wysokie stany wód lub zalodzenia uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z Umową lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpi konieczność wykonania innych prac lub zaniechania wykonania części prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
6) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub sądowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
9) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
10) Wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
3. Strony mogą dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawca w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT,
2) zaniechania wykonania części prac,
3) zlecenia wykonania dodatkowych prac,
4) zmiany w toku realizacji przedmiotu umowy łącznej liczby wizyt terenowych lub godzin pracy w stosunku do założonej w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na opóźnienia w realizacji działań, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wykaz usług, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
W przypadku usług będących w toku, dokumenty potwierdzające należyte ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4

Zamówienia uzupełniające

ND

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100% (oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt.)

Wykluczenia

ND

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Adres

ul. Bolesława Chrobrego 17

72-112 Stepnica

zachodniopomorskie , goleniowski

Numer telefonu

531 402 868

NIP

8561806242

Numer naboru

PLSN.04.01.00-IP.01-00-MEK/15

Inne źródła finansowania

Projekt „Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących, jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)”, nr INT 114, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Józef Jeleński Doradztwo Inwestycyjno - Budowlane JOT
ul. Jodłowa 5, 32-400 Myślenice
Data wpłynięcia oferty: 01.05.2020
Wartość oferty: 87 600,00 zł.
Liczba wyświetleń: 212