Strona główna
Logo unii europejskiej

WZROST UDZIAŁU ENERGII ODNAWIALNEJ PPH FOLMET POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BIAŁOGARDZIE O MOCY 142,8 kWp

Data publikacji: 17.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2020

Numer ogłoszenia

29398

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę z dopiskiem: „OFERTA FOLMET - INSTALACJA PV 142,8 kWp” należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie - w formie papierowej:
a) w siedzibie Zamawiającego (pod adresem: ul. Słoneczna 2 a; 78-200 Białogard),
lub
b) osoby odpowiedzialnej za opracowanie dokumentacji zamówienia Europrojekty Consulting sp. z o.o. (pod adresem: ul. T. Firlika 20/209; 71-637 Szczecin),
lub
c) przesłać pocztą elektroniczną na adres: henryk.bazylinski@folmet.com.pl,
lub
d) przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@europrojekty.com.
2. Termin nadsyłania ofert : do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59:59.
3. Termin związania ofertą: 90 dni.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane powyżej.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ofertę należy umieścić w szczelnej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

henryk.bazylinski@folmet.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Bazyliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502165500

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w trybie konkurencyjności na realizację przedsięwzięcia pn:
WZROST UDZIAŁU ENERGII ODNAWIALNEJ PPH FOLMET POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BIAŁOGARDZIE O MOCY 142,8 kWp.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: białogardzki Miejscowość: Białogard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na kompleksowe wybudowanie systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu przemysłowego (budynku produkcyjnego) wytwarzającej energię elektryczną, o mocy minimum 142,80 kWp - na podstawie załączonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę, zainstalowanego na terenie nieruchomości zabudowanej (działki nr 140, 141/5 oraz 117/2, nr obrębu 320101-113), zlokalizowanej w Białogardzie, Województwo Zachodniopomorskie.
Szczegóły techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 3.
Szczegóły administracyjne dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w decyzji o pozwoleniu na budowie stanowiącym załącznik nr 4.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczące robót budowlanych:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego.
2. Przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji.

Przedmiot zamówienia składa się w szczególności z niżej wymienionych elementów:

1. Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń oraz wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 142,80 kWp.
2. Wykonanie i uruchomienie w/w instalacji fotowoltaicznej z systemem zarządzania w oparciu o dokumentację projektową Zamawiającego, niżej wymienione parametry techniczne i zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
3. Wykonanie niezbędnych zmian do projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem przyłącza energetycznego do sieci OSD.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim.
5. Wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej operatora energetycznego oraz uruchomienie i odbiór instalacji zgodnie z zatwierdzonymi warunkami przyłączenia instalacji wydanymi przez ENERGA Operator Sp. z o.o.
6. Monitoring instalacji – system informatyczny do monitorowania pracy obejmujący wizualizacją pracy systemu (zasadę pracy instalacji), ilość wytworzonej energii, ilość zredukowanej emisji CO2, profesjonalne stanowisko prezentacyjne (monitor, klawiatura lub inny sposób manipulowania) do wyświetlania wyników pracy instalacji zamontowane w wyznaczonym miejscu.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 : instalacje słoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5: Tablice rozdzielcze
45311100-2: Linie zasilające wewnętrzne
45311100-1: Roboty w zakresie przewodów elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia 30.10.2020 r. do dnia 29.01.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zamówieniu:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego posiadania ważnego certyfikatu potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art.145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) i przedstawienia kopii aktualnego dokumentu rejestrowego wskazujące na właściwe dla działalności gospodarczej kody PKD 2007.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zamówieniu:
Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca oświadczy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy minimum
130,00 kWp każda, wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia w formie wykazu robót złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (np. poświadczeń, referencji, protokołów odbioru). W przypadku składania oferty wspólnej, niniejszy warunek opisany musi zostać spełniony, przez co najmniej jednego konsorcjanta.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, w szczególności:

1) kierownik robót elektrycznych - wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
• wykształcenie wyższe techniczne;
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
• nie mniej niż 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót, kierownika projektu lub inspektora nadzoru, co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,13 MWp.
2) kierownik robót budowlanych - wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
• nie mniej niż 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót, kierownika projektu lub inspektora nadzoru, co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,13 MWp.

Osoby te muszą porozumiewać się komunikatywnie w jęz. polskim lub taka komunikacja zostanie zapewniona poprzez tłumacza towarzyszącemu montażowi lub serwisowi w trakcie prowadzenia prac wykonawczych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formie wykazu osób, zawierającego informacje dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnień i doświadczenia, spełniających wymagania Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę oraz w przypadku wybrania oferty do realizacji złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego dotyczącego:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej konsorcjum ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Przedstawienie podstawowych parametrów instalacji fotowoltaicznej, poprzez podanie wszystkich parametrów według kryteriów wymienionych w Tabeli nr 1 Zapytania ofertowego, mając na uwadze, iż Zamawiający wybierze do wykonania zaoferowaną technologię fotowoltaiczną zgodną z obowiązującymi normami oraz przepisami ochrony środowiska, w szczególności: PN-EN 61215-1:2017-01, prPN-prEN 61730-1E, PN-EN 62716:2014-02 zgodnymi z normami IEC 61215 oraz IEC 61730. Wartości podane w ww. Tabeli nr 1 należy traktować jako wymagania – odpowiednio minimalne lub maksymalne, których nie spełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak podania jakiegokolwiek z parametrów będzie skutkował brakiem możliwości oceny oferty. Ponadto wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż oferowana przez niego instalacja spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej.
2. Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę przez wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Szczegóły w zapytaniu oferowym.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w stosunku do treści niniejszego zapytania ofertowego oraz złożonej oferty, wyłącznie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień zawartej umowy,
3) zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy,
4) jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz w przypadku zwłoki w dostarczeniu elementów instalacji PV przez dostawców wskazanych przez Wykonawcę w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji robót, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót, o okres potrzebny do zrealizowania ww. robót zamiennych po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, bez prawa do zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem iż Instytucja Zarządzająca udzielająca dofinansowania ze środków RPOWZ wyrazi na to zgodę.
5) wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującą technologią i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, potwierdzonych przez osobę nadzorującą reprezentującą Zamawiającego — zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych (w tym w szczególności niska lub wysoka temperatura, uciążliwe nasłonecznienie, opady deszczu i śniegu, inne nieprzewidziane czynniki atmosferyczne) mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.
2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym:
1) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, przy uwzględnieniu warunków określonych w Zapytaniu ofertowym odnośnie kwalifikacji zawodowych i uprawnień tych osób, pod warunkiem posiadania wymaganych kwalifikacji,
2) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy,
3) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom,
4) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.
3. Wskazane w pkt 1 i 2 zmiany musza być zaakceptowane przez Strony i wyrażone w postaci pisemnego Aneksu do zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Składana oferta musi gwarantować kompleksową realizację przedmiotowego zadania zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Treść oferty musi obejmować zakres danych i informacji wskazanych w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wykonawca składając ofertę o treści zgodnej z treścią „Formularza ofertowego” zobowiązany jest podać ceny netto i brutto, obejmujące całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie świadczenia i elementy stanowiące przedmiot zamówienia oraz podać wszystkie wymagane pozostałe dane i informacje, w tym zwłaszcza parametry podlegające punktacji przy ocenie oferty.
3. Termin związania ofertą to min. 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Cena wyrażona w ofercie musi zostać wyrażona w Złotych polskich (PLN) - w wartości netto i z należnym podatkiem VAT.
7. Cena ofertowa, czyli cena za jaką Wykonawca podejmie się zrealizować przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z realizacją zamówienia.
8. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne przy zrealizowaniu pełnego przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.
9. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
10. Płatność za wykonane zamówienie w ramach umowy dokonana będzie po sporządzeniu bezusterkowego odbioru końcowego, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Cena oferty netto jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.
12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
13. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
14. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym dokumentem rejestrowym. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisywane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (osobę inną niż wskazana w dokumentach rejestrowych) koniecznym jest przedłożenie właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, które należy dostarczyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
15. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.
16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
17. Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń zgodnych ze wskazaniami określonymi w pkt 3 ust. a, b c d, e, f oraz pkt. 7. Oświadczenia zawarte są w treści udostępnionego formularza ofertowego i jego załączników.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1 Cena całkowita brutto wykonania przedmiotu zamówienia
Kryterium 2 Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – sprawność modułów fotowoltaicznych
Kryterium 3 Gwarantowana ilość rocznej produkcji energii
Kryterium 4 Czas serwisu w okresie gwarancji Wykonawcy

• kryterium nr 1 - Cena całkowita: waga 60% (CC)

Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:

Cmin ofert
CC = * 60 % x 100 = …………… pkt
Coferty x

CC - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „cena całkowita”
Cmin ofert - najniższa zaoferowana cena (zł) spośród wszystkich badanych ofert
Coferty x - cena zaoferowana w ofercie badanej (zł)


• kryterium nr 2 - Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – SPRAWNOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH: waga 15 % (PT)

Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:

1. sprawność modułu fotowoltaicznego x < 17,50 % - 0 pkt
2. sprawność modułu fotowoltaicznego 17,51 % ≤ x < 18,50 % - 2 pkt
3. sprawność modułu fotowoltaicznego 18,51 % ≤ x < 19,50 % - 5 pkt
4. sprawność modułu fotowoltaicznego 19,51 % ≤ x - 10 pkt

gdzie x- sprawność modułu PV.• kryterium nr 3 - Gwarantowana ilość rocznej produkcji energii
(w MWh) (GE)
Minimalna gwarantowana ilość wyprodukowanej energii rocznie – nie mniej niż 160,87MWh.

Goferty x
GE = x 20% x 100 = …………… pkt
Gmin ofert

Gi - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium
Gmin ofert - Gwarantowana ilość rocznej produkcji Energii (kWh) z instalacji oferty o najniższym poziomie
Goferty x - Gwarantowana ilość rocznej produkcji Energii (kWh) z instalacji ofercie badanej

• Kryterium nr 4 - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji rozumianego jako czas na usunięcie awarii od momentu zgłoszenia awarii oraz usunięcie awarii (CR)

Opis sposobu przyznawania punktacji :

1. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 72 godzin - 1 pkt
2. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 48 godzin - 2 pkt
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 24 godzin - 5 pkt

UWAGA:
Kryterium „czas reakcji na awarię" oznacza czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu przybycia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do usunięcia awarii na miejsce wystąpienia awarii oraz usunięcie awarii. Jeżeli usunięcie awarii wymagało będzie dodatkowego czasu związanego np. z wymianą wadliwego elementu instalacji fotowoltaicznej, czas usunięcia awarii zostanie odpowiednio wydłużony na podstawie ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym. Czas reakcji na awarię dotyczy wyłącznie okresu gwarancji. W czas reakcji nie jest wliczony jedynie okres dni wolnych od pracy
i dni świątecznych.
MAKSYMALNY czas reakcji na awarię jaki dopuszcza Zamawiający to 72 godziny. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na awarię dłuższy niż podano wyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
MINIMALNY czas reakcji na awarię jaki Zamawiający uznał za realny to 24 godziny.

Wzór na obliczenie punktacji oceny oferty (POO):

POO= CC + PT + GE + CR

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryteria oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "Folmet" Henryk Bazyliński

Adres

Słoneczna 2/-

78-200 Białogard

zachodniopomorskie , białogardzki

Numer telefonu

+48 502 165 500

Fax

-

NIP

6721069321

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-003/19

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.
Liczba wyświetleń: 400