Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa stałego w postaci peletu.

Data publikacji: 27.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2020

Numer ogłoszenia

28900

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 09.03.2020 r. do godz. 16:00.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) oraz zostać złożona w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: Główna 78, 42-620 Nakło Śląskie w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego”.
5. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Istnieje możliwość wysłania oferty elektronicznie na adres e-mail podany do kontaktu w ogłoszeniu, pod warunkiem otrzymania zwrotnej odpowiedzi e-mail o otrzymaniu kompletnej oferty od osoby uprawnionej.
6. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego w Nakle Śląskim. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
8. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.
9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Głównej 78, 42-620 Nakło Śląskie. Zamawiający dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem z wyboru oferty.
11. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie portalu Baza Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

metalteres@metalteres.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Rybczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48604220312

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa stałego w postaci peletu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa stałego w postaci peletu.

1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na usługi badawczo - rozwojowe
2. Postępowanie prowadzone jest w zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP: etap usługowy - 2019 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

Usługa badawcza powinna obejmować co najmniej takie etapy jak:
• Opracowanie wytycznych, dobór elementów, ustalenie algorytmu działania wewnętrznego układu zabezpieczenia kotła c.o. przed korozją, związaną z niską temperaturą wody na wejściu do kotła, co ma miejsce np. w przypadku inicjacji procesu spalania, czy współpracy kotła z ogrzewaniem podłogowym.
• Przeprowadzenie testów kotła c.o. wyposażonego w prototyp wewnętrznego układu zabezpieczenia kotła c.o. przed korozją i wprowadzenie ewentualnych poprawek
• Zaangażowanie użytkowników końcowych w testowanie nowego wyrobu
• Uwzględnienie opinii i uwag użytkowników końcowych zaangażowanych w testowanie nowego produktu – jednostki kotłowej z zamontowanym prototypem wewnętrznego układu zabezpieczenia kotła c.o. przed korozją
• Wdrożenie nowego wyrobu – przeprowadzenie badań energetyczno-emisyjnych zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 ÷ 5.10) wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o.
Urządzenie powinno jednocześnie spełniać wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe:
- 4 sztuk zasilanych peletami drzewnymi z zakresu mocy od 6 do 35 kW
z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonych w innowacyjny wewnętrzny układ zabezpieczenia kotła c.o. przed niskotemperaturową korozją
• Wydanie odpowiednich dokumentów z przeprowadzonych badań, niezbędnych do wprowadzenia nowych jednostek kotłowych do obrotu handlowego w tym potwierdzenie spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 1.08.2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Maksymalny dopuszczalny termin zakończenia prac do dnia 01.03.2021r

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz o osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do udzielania odpowiedzi w ramach niniejszego zapytania jest:
- Mariusz Rybczyński
2. Pytania w sprawie niniejszego ogłoszenia można składać wyłącznie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: metalteres@metalteres.com.pl. Pytania zadane w inny sposób pozostaną bez odpowiedzi.
3. Pytania do treści ogłoszenia:
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku , o którym mowa w lit.a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w lit.a),
d) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Oferentom, którym przekazał niniejsze zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści odpowiedzi na stronie , na której umieścił niniejsze zapytanie.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane mu w sposób inny niż opisany powyżej ( w szczególności pytania zadawane drogą telefoniczną).
4. Zmiany w treści zapytania:
a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonane ten sposób modyfikacje Zamawiający publikuje na stronie internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie. Wykonawcy są ściśle związani wyjaśnieniami Zamawiającego od momentu ich publikacji na stronie www. Zamawiającego. Wykonawcy są zobowiązani śledzić informacje publikowane na stronie z ogłoszeniem Zamawiającego.
b) modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów,
c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania. O przedłużeniu terminu składania ofert informuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej na której udostępnił niniejsze zapytanie.
6. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub startami poniesionymi przez Oferenta w związku z żadnymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.
7.Urządzenie powinno jednocześnie spełniać wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Klauzule dotyczące możliwości unieważnienia postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy zajdzie jedna z poniższych okoliczności:
1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Wg. zapytania ofertowego zał. nr 2

Data końcowa zakończenia projektu 01.03.2021r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności o ile wynika to z odrębnych przepisów
Ze względu na wymogi wytycznych programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 oferentem usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
- spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
- centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
- przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
- akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Wiedza i doświadczenie

O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim i technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 3 zlecenia na realizację prac badawczo rozwojowych o łącznej wartości wszystkich zleceń na poziomie nie mniejszym niż 150 000, 00 zł netto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołącza do oferty zał. 3 i listę zakończonych projektów (w tym dopuszczone do ogólnej wiedzy dokumenty; kopie protokołu zdawczo-odbiorczego, certyfikaty, patenty, itp. do weryfikacji u Oferenta) Dokumenty muszą określać w sposób jednoznaczny następujące elementy:
a) Podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie
b) Zakres i wartość zamówienia
c) Datę zakończenia realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenia, iż pozostaje w dobrej sytuacji ekonomiczno –finansowej pozwalającej mu na realizację przedmiotu zamówienia. Oświadczenie takie jest integralną częścią formularza ofertowego.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.
4. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia błędów lub braków w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zwróci się do Wykonawcy z prośbą o ich uzupełnienie wyznaczając czas na jego dokonanie nie krótszy niż 3 dni kalendarzowych. Nieuzupełnienie dokumentów lub uzupełnienie ich w sposób niepozwalający na stwierdzenie spełnienia warunków udziału będzie skutkować odrzuceniem oferty.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawcy, wobec których wystąpią przesłanki wykluczenia. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną również wykluczeni Wykonawcy, którzy:
• wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
• złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
• nie udokumentowali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• nie złożyli wyjaśnień na pytania Zamawiającego zadane w trakcie oceny oferty

Dodatkowe warunki

Podpisana umowa będzie miała charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2: Bony na Innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (konkurs organizowany przez PARP).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiający, w przypadku stwierdzenia błędów lub braków w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zwróci się do Wykonawcy z prośbą o ich uzupełnienie wyznaczając czas na jego dokonanie nie krótszy niż 3 dni kalendarzowych. Nieuzupełnienie dokumentów lub uzupełnienie ich w sposób niepozwalający na stwierdzenie spełnienia warunków udziału będzie skutkować odrzuceniem oferty. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawcy, wobec których wystąpią przesłanki wykluczenia. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną również wykluczeni Wykonawcy, którzy:
• wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
• złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
• nie udokumentowali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• nie złożyli wyjaśnień na pytania Zamawiającego zadane w trakcie oceny oferty;

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy:
- możliwość zmiany zapisów w umowie z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- możliwość zmiany zapisów Umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Zleceniodawcy i Oferenta,
- możliwość zmiany, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
- możliwość zmiany zawartej Umowy w zakresie ceny. Zmiana ceny może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa m.in. w formularzu zał. 1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiający, w przypadku stwierdzenia błędów lub braków w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zwróci się do Wykonawcy z prośbą o ich uzupełnienie wyznaczając czas na jego dokonanie nie krótszy niż 5 dni kalendarzowych. Nieuzupełnienie dokumentów lub uzupełnienie ich w sposób niepozwalający na stwierdzenie spełnienia warunków udziału będzie skutkować odrzuceniem oferty. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawcy, wobec których wystąpią przesłanki wykluczenia. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną również wykluczeni Wykonawcy, którzy:
• wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
• złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
• nie udokumentowali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• nie złożyli wyjaśnień na pytania Zamawiającego zadane w trakcie oceny oferty;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt., w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – max ilość punktów 40.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
najniższa oferowana cena netto (w zł)
CENA = ------------------------------------------------------- x 40 pkt.
cena netto badanej oferty (w zł)

2. Termin realizacji zamówienia - max ilość punktów 30
Ocena kryterium TERMIN będzie dokonana według wzoru:
najkrótszy oferowany termin realizacji
TERMIN = ------------------------------------------------------- x 30 pkt.
Termin realizacji z badanej oferty

3. Doświadczenie w realizacji prac B+R związanych z termiczną konwersją paliw stałych (każda zrealizowana praca otrzyma - 10 pkt.) i uzyskanych wzorów użytkowych oraz patentów również związanych z termiczną konwersją paliw stałych (za każdy przyznany nr wzoru lub patentu 10 pkt): max ilość punktów 30. Zleceniodawca będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium tylko do maksymalnej ilości punktów

Wykluczenia

Oferty w ramach niniejszego postępowania nie mogą złożyć podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku opisanego powiązania Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty podpisanego, stosownego oświadczenia. Oświadczenie to zawarto w formularzu oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

METALTERES s.c. M.&T. Rybczyńscy

Adres

Główna 78

42-620 Nakło Śląskie

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

32/ 284 32 57

NIP

6452337221

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-002/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze. NIP 648-000-87-65 data wpływu : 06-03-2020r. ,
Cena 133 700 ,00 zł netto (z 23% VAT 164 451,00 zł brutto)
Liczba wyświetleń: 202