Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie projektu graficznego, druk i montaż bilbordów reklamowych w ramach projektu Museums over the borders – Stage II, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Data publikacji: 15.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-01-2020

Numer ogłoszenia

27834

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składać należy listownie, osobiście lub przez posłańca w sekretariacie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu (budynek Gimnazjum, parter, pokój nr 1/4), przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, faksem na nr telefonu: 55 232 72 73 lub elektronicznie na adres: g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl; do godz. 10:00 dnia 27.01.2020 r.
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Stasiełowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

552327273 w. 39

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu graficznego, druk i montaż bilbordów reklamowych w ramach projektu Museums over the borders – Stage II, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zadania jest promocja projektu: Muzea ponad granicami. Etap II. Promocja muzeów - partnerów projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie dwóch nośników - przy trasie E7 z Elbląga do Warszawy (2 nośniki, preferowane po jednym na każdy kierunek ruchu), LUB: przy trasie S-7 z Elbląga do Warszawy (jeden nośnik) i przy trasie S-22 z Elbląga do Grzechotek (drugi nośnik) - pod ekspozycję billboardów, wraz z wykonaniem projektu graficznego i drukiem zawartości dwóch billboardów o tej samej treści oraz zapewnienie ekspozycji billboardów przez okres 17 miesięcy, w tym:
• Wykonanie projektu graficznego billboardów;
• Wykonanie i montaż tablic billboardów;
• Zapewnienie nośników pod ekspozycję, zlokalizowanych przy trasie E7 z Elbląga do Warszawy (2 nośniki, preferowane po jednym na każdy kierunek ruchu), LUB: przy trasie S-7 z Elbląga do Warszawy (jeden nośnik) i przy trasie S-22 z Elbląga do Grzechotek (drugi nośnik) na 17 miesięcy prezentacji billboardów;
• Prezentacja billboardów przez okres 17 miesięcy;
• Opieka techniczna nad nośnikami w okresie ekspozycji billboardów, w tym gwarancja na wydruki zawartości billboardów przez cały okres ich ekspozycji, tj. 17 miesięcy.

Kod CPV

79800000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i powiązane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79822500-7 Usługi projektów graficznych
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
70321000-7 Usługi wynajmu gruntów
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja umowy w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia rozpocznie się w dniu następnym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, a zakończy w dniu 23.09.2021 r., przy czym:
• Termin montażu billboardów wynosi do dnia 24.04.2020 r.;
• Okres ekspozycji billboardów wynosi od dnia 24.04.2020 r. do dnia 23.09.2021 r. (17 miesięcy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, które spełniają następujące warunki:
1) Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 50 000,00 zł, ważne na dzień składania oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w następujących przypadkach:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Podwykonawcy;
3) zmiana stawki podatku VAT.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności tych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty:
1) Oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia spełniającego warunki określone powyżej w pkt. VI.1. ust. 1) – oświadczenie zawarte w pkt 1) ust. a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
 Kryterium ceny - rozumianej jako podana w ofercie całkowita wartość brutto, którą Zamawiający zapłaci za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia – waga kryterium: 90 pkt
Liczba punktów w Kryterium ceny zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej (zł)
Liczba punktów w kryterium „Cena” = –––––––––––––––––––––––––––– x 90 pkt
Cena brutto oferty ocenianej (zł)

 Kryterium jakości druku deklarowanej dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia – waga kryterium: 10 pkt
Liczba punktów w kryterium jakości druku zostanie przyznana w sposób następujący:
• za druk w technologii UV – 0 pkt,
• za druk w technologii lateksowej – 10 pkt.
Jakość druku deklarowana dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia zostanie przez Wykonawcę wskazana w Formularzu oferty.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym warunki oraz otrzyma największą sumę punktów przyznanych w kryteriach ceny i jakości druku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Adres

Bulwar Zygmunta Augusta 11

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

552327273

Fax

552327273

NIP

5781043810

Numer naboru

STHB.01.01.00-IP.01-00-ROS/15
Liczba wyświetleń: 146