Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi audytu projektu “Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Data publikacji: 03.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

26701

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składać należy listownie, osobiście lub przez posłańca w sekretariacie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu (budynek Gimnazjum, parter, pokój nr 1/4), przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, faksem na nr telefonu: 55 232 72 73 lub elektronicznie na adres: g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl; do godz. 10:00 dnia 10.12.2019 r.
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Stasiełowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

552327273 w. 39

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi audytu projektu “ Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem pracy audytora jest zapewnienie zgodności wydatków projektu z przepisami prawa państwowego i legislaturą unijną oraz zapewnienie zgodności z wymogami Programu i zapisami Umowy dofinansowania i Umowy partnerskiej oraz formularza wniosku aplikacyjnego.

Przedmiot zamówienia

Zadaniem audytora jest dopełnienie ścieżki audytu wraz z potwierdzeniem, że usługi, dostawy zostały ukończone, wykonane lub zainstalowane, a sumy określone przez beneficjentów zostały wydane. W tym celu audytor przeprowadza rozliczenie administracyjne i merytoryczną weryfikację wydatków przedstawionych przez beneficjenta w raporcie częściowym/końcowym projektu, żeby zapewnić, że wydatek:
1) Został poniesiony w zgodności z przepisami Umowy dofinansowania i budżetem projektu;
2) Jest dołączony do spisu wydatków kwalifikowalnych będących częścią dokumentów Programu związanych z kwalifikowalnością i Umowy dofinansowania;
3) Został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków projektu;
4) Został poniesiony w zgodzie z zasadami właściwego zarządzania finansami, w szczególności z zasadą „najlepszego stosunku jakości do ceny”;
5) Został właściwie udokumentowany;
6) Został umocowany w dokumentach księgowych.

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja umowy w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia rozpocznie się w dniu następnym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, a zakończy w dniu 23.12.2021 r.
Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi po zakończeniu weryfikacji raportu końcowego z realizacji projektu, potwierdzonym protokołem odbioru.
Przewidywane terminy przeprowadzenia audytów raportów:
1) raport okresowy - po wydatkowaniu 70 % otrzymanej pierwszej płatności, lipiec / sierpień 2020 r.
2) raport końcowy - październik / listopad 2021 r.
Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu audytu raportu pośredniego ze względu na zależność wydatkowania funduszy od postępu realizacji projektu.
Ostateczny termin złożenia do WST skonsolidowanego raportu końcowego przez Partnera Wiodącego to 23.12.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, które spełniają następujące warunki:
1) Wykonawca (audytor) musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań:
a) Należeć do państwowej instytucji lub organu księgowego lub audytowego, który jest członkiem IFAC;
b) Należeć do państwowej instytucji lub organu księgowego lub audytowego. Jeśli ta organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodem etycznym IFAC i musi mieć jeden z wymienionych certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;
c) Być zarejestrowanym jako audytor w rejestrze audytorów prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Wiedza i doświadczenie

2) Wykonawca (audytor) musi wykazywać się odpowiednią znajomością angielskiego na poziomie nie niższym niż B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w następujących przypadkach:
1) jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) gdy nastąpi zmiana umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności zmiany postanowień umowy grantowej, zmiany dokumentów programowych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, w zakresie mającym wyłącznie bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności zasad kwalifikowalności wydatków, katalogu wydatków kwalifikowanych, wzorów sprawozdań, dokumentowania wydatków;
3) gdy zmianie uległy stawki podatku VAT;
4) w przypadku niezależnych od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) powodujących zmianę audytora/audytorów - wskazana osoba/osoby powinny posiadać doświadczenie nie gorsze niż osoba/osoby wskazana/wskazane w ofercie oraz spełniać warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności tych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty:
 dokumentów poświadczających przynależność do organizacji wymienionych w pkt. 1)
 dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego wg pkt. 2)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
 Kryterium ceny - rozumianej jako podana w ofercie całkowita wartość brutto, którą Zamawiający zapłaci za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia – waga kryterium: 100 %.
Liczba punktów w Kryterium ceny zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej (zł)
Liczba punktów w kryterium „Cena” = –––––––––––––––––––––––––––– x 100
Cena brutto oferty ocenianej (zł)
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium ceny.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Adres

Bulwar Zygmunta Augusta 11

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

552327273

Fax

552327273

NIP

5781043810

Numer naboru

STHB.01.01.00-IP.01-00-ROS/15

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. J. Matejki 4, 40-077 Katowice, 06.12.2019r., 3.013,50 Euro Brutto
Liczba wyświetleń: 189