Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa badawcza polegająca na wykonaniu badań technicznych i prób eksploatacyjnych koniecznych do uzyskania tymczasowego i bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data

Data publikacji: 23.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-04-2018

Numer ogłoszenia

2279

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

I. Oferta w formie pisemnej

1. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowanym na:
Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
41-506 Chorzów, ul. Żelazna 32

2. Kopertę należy oznaczyć następująco: „Usługa badawcza polegająca na wykonaniu badań technicznych i prób eksploatacyjnych koniecznych do uzyskania tymczasowego i bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data.”.
3. Wskazane jest, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.
4. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
II. Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: firma@kzasa.pl
2. W tytule wiadomości e-mail należy wskazać nr postępowania tj. Z02/23/03/2018
3. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez przekazanie e-maila z informacją o wycofaniu oferty;
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych w tytule e-maila: „ZAMIANA”.
III. Ofertę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 23.04.2018 r. do godz. 23:59

IV. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

firma@kzasa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Okoń

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

571 402 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu badań technicznych i prób eksploatacyjnych koniecznych do uzyskania tymczasowego i bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w pkt 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie badań technicznych i prób eksploatacyjnych koniecznych do uzyskania tymczasowego i bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data.

Przedmiot zamówienia

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie usług wymienionych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Usługa obejmuje:

a) Zadanie 1
Wykonanie badań konstruktorskich funkcjonalnych oraz wynikających z Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
Badania muszą zakończyć się akredytacją tj. minimum parametry funkcjonalne i bezpieczeństwa wg PN-EN 50129:2007 oraz badania środowiskowe i kompatybilności elektromagnetycznej.

Wykonanie badań technicznych koniecznych do uzyskania tymczasowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C, przeprowadzenie procedury oceny zgodności typu oraz wydanie tymczasowego certyfikatu typu dla systemu zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowym. Badania muszą zakończyć się akredytacją tj. minimum parametry funkcjonalne i bezpieczeństwa wg PN-EN 50129:2007 oraz badania środowiskowe i kompatybilności elektromagnetycznej.

b) Zadanie 2
Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych systemu zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowym oraz przeprowadzenie procedury oceny zgodności typu i wydanie bezterminowego certyfikatu zgodności typu umożliwiające ubieganie się przez Zamawiającego o uzyskanie bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C . Badania muszą zakończyć się akredytacją tj. minimum sprawdzenie parametrów kwalifikacyjnych bezpieczeństwa funkcjonowania w warunkach eksploatacji wg PN-EN 50129:2007.

II. Wykonawca ma obowiązek wykonać swoje obowiązki z należytą starannością, jak również zgodnie z obowiązującym prawem.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu przez okres do trzech lat od chwili rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że szacowany termin rozpoczęcia projektu to październik 2018 r.

Zamawiający poinformuje pisemnie o gotowości technologicznej i organizacyjnej do rozpoczęcia usługi na co najmniej 2 (dwa) miesiące przed planowanym terminem jego realizacji. W razie nieotrzymania informacji o gotowości lub otrzymania informacji o jego braku, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić usługę w najwcześniejszym możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Wykonawca prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzenia zgodności z typem oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzenia zgodności z typem oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem oraz przedstawi stosowną akredytację w tym zakresie.

b) Wykonawca musi posiadać akredytowane laboratorium badawcze oferujące w zakresie akredytacji minimum: parametry funkcjonalne i bezpieczeństwa wg PN-EN 50129:2007 oraz badania środowiskowe i kompatybilności elektromagnetycznej:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada akredytowane laboratorium badawcze oferujące w zakresie akredytacji minimum: parametry funkcjonalne i bezpieczeństwa wg PN-EN 50129:2007 oraz badania środowiskowe i kompatybilności elektromagnetycznej.
c) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania badań technicznych koniecznych do uzyskania tymczasowego i bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przeprowadzenie procedury oceny zgodności typu oraz wydanie certyfikatu typu dla systemu zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowym:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonania badań technicznych koniecznych do uzyskania tymczasowego i bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przeprowadzenie procedury oceny zgodności typu oraz wydanie certyfikatu typu dla systemu zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowym;

Wiedza i doświadczenie

d) Wykonawca posiada przynajmniej jeden zrealizowany projekt polegający na wykonaniu badań technicznych i prób eksploatacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym potwierdzony referencjami:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jeden projekt polegający na wykonaniu badań technicznych oraz prób eksploatacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym, potwierdzony referencjami.

Potencjał techniczny

e) Wykonawca posiada odpowiednią infrastrukturę, wyposażenie badawcze niezbędne do przeprowadzenia badań w zakresie usług będącej przedmiotem zapytania:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada odpowiednią infrastrukturę i wyposażenie badawcze niezbędne do przeprowadzenia badań w zakresie usług będącej przedmiotem zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

f) Wykonawca posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę o specjalności w zakresie prowadzenia badań technicznych oraz prób eksploatacyjnych i systemów sterowania ruchem kolejowym:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jeden projekt polegający na wykonaniu badań technicznych oraz prób eksploatacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym, potwierdzony referencjami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

g) Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (zob. Rozdział 16 Zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie najkorzystniejszej.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, pod warunkiem, że wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych), termin realizacji zlecenia będzie mógł zostać przesunięty.
2) Zamówienia uzupełniające - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
3) Zamówienia dodatkowe - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca musi załączyć do oferty wypełnione załączniki do niniejszego zapytania:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3
4. Załącznik nr 4
5. Załącznik nr 5
6. Załącznik nr 6
7. Załącznik nr 7

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

1. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w Rozdziale 5 Zapytania ofertowego wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
1.2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług - wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane) należycie są:
a. poświadczenie (referencja, list referencyjny) od podmiotu, na rzecz którego wykonywane były/są usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie (referencja, list referencyjny) powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (referencji, listu referencyjnego) o którym mowa w pkt a) powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.2. powyżej, zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 powyżej składane są wspólnie dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 16 Zapytania ofertowego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego);
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria.

Kryterium 1: Cena brutto

2. Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów
Cena brutto 100% 100

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena brutto i doświadczenie wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = łączna liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto”

3. Zasady oceny

Kryterium 1 - Cena (C)

Kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. następującego wzoru:

C = (CB/CO ) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO– oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.


4. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę przeznaczoną na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje ze wszystkimi wykonawcami. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą albo unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
b) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
c) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
d) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
h) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ze zm.) – przez okres 1 (jednego) roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
i) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ze zm.) – przez okres 1 (jednego) roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.

Adres

ul. Asnyka 32

40-696 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6341008744

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-001/18

Inne źródła finansowania

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania dla projektu pn. „Opracowanie systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data”, Zamawiający zastrzega sobie prawo niezawierania umowy z Podwykonawcą w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Chorzów, dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zapytanie ofertowe nr Z02/23/03/2018

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

1. Oferty złożone w postępowaniu.

Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Asnyka 32, 40-696 Katowice, informuje, iż w ramach zapytania ofertowego z dnia 23 marca 2018 r. pn. „Usługa badawcza polegająca na wykonaniu badań technicznych i prób eksploatacyjnych koniecznych do uzyskania tymczasowego i bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data.”, nr Z02/23/03/2018, wpłynęła 1 oferta.


2. Podmioty biorące udział w postępowaniu.

W postępowaniu brały udział:

Signal Cert Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa.


3. Rezultat postępowania.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty:

Signal Cert Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa,

gdyż uzyskała ona najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Liczba wyświetleń: 654