Strona główna
Logo unii europejskiej

E-SZACH – PLATFORMA ZINTEGROWANYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

Data publikacji: 29.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

22747

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - BAZA KONKURENCYJNOŚCI
na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego e-usługi wspomagające zarządzanie Polskim Związkiem Szachowym, zwanego dalej „E-SZACH” lub Systemem wraz z zapewnieniem usługi udostępnienia infrastruktury na potrzeby funkcjonowania Systemu.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Osobiście w siedzibie firmy Polskiego Związku Szachowego - Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 200
2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.sokolski@pzszach.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.sokolski@pzszach.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Sokólski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

883976476

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU e-usług wspomagających zarządzanie Polskim Związkiem Szachowym zwanego dalej „E-SZACH” wraz z zapewnieniem usługi udostępnienia infrastruktury na potrzeby funkcjonowania E-SZACH.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze Ogłoszenie, którego celem jest wybór Wykonawcy Zamówienia, stanowi zaproszenie do złożenia Oferty. Do niniejszego Zapytania mają zastosowanie przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, chyba że z treści Ogłoszenia wynika co innego.

Do niniejszego postępowania stosuje się postanowienia Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ( wersja aktualna wytycznych: 07. 07.2017 r.)
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące wyjaśnień, uzupełnień oświadczeń i dokumentów, poprawienia omyłek oraz wyboru i odrzucenia oferty stosuje się odpowiednio.
Projekt E-SZACH współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych . w II osi priorytetowej – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Warunkiem rozstrzygnięcia postępowania jest przyznanie środków finansowych dla PZSzach na podstawie złożonego przez PZSzach wniosku w ramach projektów Polska Cyfrowa

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego e-usługi wspomagające zarządzanie Polskim Związkiem Szachowym, zwanego dalej „E-SZACH” lub Systemem wraz z zapewnieniem usługi udostępnienia infrastruktury na potrzeby funkcjonowania Systemu . Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1.

System będzie się składał z Oprogramowania dostosowanego do potrzeb zamawiającego w trakcie wdrożenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz analizą weryfikacyjną w obszarach e-usług:

a) Obsługa zawodnika

b) Obsługa klubu

c) Obsługa turnieju

d) Obsługa Związku

wraz z systemami operacyjnymi, bazami danych oraz innym oprogramowaniem wymaganym do realizacji funkcji SYSTEMU.

Realizacja zamówienia rozumiana jest przez:

1. Weryfikację wymagań w ramach analizy

2. Dostarczenie oprogramowania, w tym oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego na warunkach opisanych w wymaganiach określonych w OPZ, instalacja i konfiguracja oprogramowania.

3. Konfigurację procesów biznesowych zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.

4. Konfigurację oprogramowania dla wymaganej funkcjonalności i wydajności systemu E-SZACH

5. Migrację danych z istniejącego systemu do nowego SYSTEMU.

Celem wdrożenia SYSTEMU jest udostępnienie e-usług w Polskim Związku Szachowym na platformie zintegrowanych usług elektronicznych E-SZACH dla zawodników, klubów, organizatorów, sędziów, nauczycieli, instruktorów, trenerów oraz kibiców, za pośrednictwem której będzie można załatwić większość spraw związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie szachy. W szczególności za pomocą platformy osoby zainteresowane uprawianiem dyscypliny szachy będą mogły zarejestrować się w klubie, Wojewódzkim Związku Szachowym, a następnie Polskim Związku Szachowym, a także zapisać się do turnieju szachowego oraz uzyskać dostęp do wyników końcowych oraz statystyk związanych ze zmianą rankingu zawodnika na podstawie osiągniętego przez niego wyniku sportowego. Za pośrednictwem platformy będzie można złożyć wniosek o członkostwo w Polskim Związku Szachowym, na podstawie Ustawy o Sporcie art. 8 pkt. 1 , złożyć wniosek o członkostwo Uczniowskiego Klubu Sportowego, na podstawie Ustawy o Sporcie art. 4 pkt. 1 i 2 oraz zgłosić akces do Uczniowskiego Klubu Sportowego na podstawie Ustawy o Sporcie art. 4 pkt. 3. Osoby zainteresowane będą mogły również zrealizować obowiązki wynikające z Ustawy o Sporcie art. 37 pkt. 1 w zakresie przedłożenia badań lekarskich. Platforma będzie pozwalała na przeprowadzenie turnieju szachowego, będzie stanowiła narzędzie dla sędziów; będzie również pozwalała na raportowanie do MSiT niezbędnych danych. Platforma E-SZACH będzie zintegrowana z systemami PESEL w zakresie wynikającym z przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy oraz Profilem Zaufanym w oparciu o zestandaryzowane warunki dostępu do danych opracowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, co zapewni interoperacyjność, a także będzie zintegrowana z systemem mikropłatności oraz systemem powiadamiania SMS. Przewiduje się udostępnienie usług na platformie obywatel.gov.pl.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Etap I – Analiza: 2 miesiące od podpisania umowy
Etap II – Wytworzenie i pozyskanie oprogramowania dla SYSTEMU: 21 miesięcy od podpisania umowy
Etap III – Przygotowanie i konfiguracja środowiska SYSTEMU: 21 miesięcy od podpisania umowy
Etap IV – Dostawa oprogramowania: 22 miesięcy od podpisania umowy
Etap V – Uruchomienie i integracja SYSTEMU: 24 miesięcy od podpisania umowy
Etap VI – Serwis Systemu: w okresie gwarancji

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. W przeciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zaprojektowali, wykonali i wdrożyli w sposób należyty co najmniej 2 systemy informatyczne obsługujące procesy biznesowe , o wartości nie mniejszej niż 700000 zł brutto każdy, udostępniające e-usługi dla obywateli z grupą użytkowników nie mniejszą niż 10 000.
Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Do wykazu usług Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług: poświadczenia - przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty). Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zrealizowanych zamówień w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku. W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie usługi poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego były wykonywane również inne świadczenia (np. dostawy itp.), wykazana musi zostać wyrażona w złotych wartość dotycząca tej usługi o zakresie wymaganym przez Zamawiającego oraz łączna kwota zrealizowanego przez wykonawcę zamówienia.

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, tj. wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
albo
Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Na potwierdzenie przedmiotowego warunku Wykonawca ma przedłożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Dysponują zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzą osoby wymienione w pkt 5 Wymagania dla personelu Wykonawcy OPZ „Wymagania dla personelu Wykonawcy”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca na potrzeby realizacji projektu musi dysponować dedykowanym zespołem projektowym zapewniającym należytą jakość tworzonego systemu, ze szczególności w zakresie:
- procesów zarządzania usługami IT,
- architektury systemowej,
- technologii w obszarze systemów operacyjnych,
- projektów biznesowych ,
- walidacji i testów,
- bezpieczeństwa,
- dokumentacji procedur.
Wykonawca ponadto zapewni dedykowanego konsultanta ds. sportowych, posiadającego wiedzę z zakresu dyscypliny sportu „szachy” na poziomie sędziego klasy państwowej lub międzynarodowej oraz wiedzę i doświadczenie w administrowaniu klasyfikacją i ewidencją wewnątrz Polskiego Związku Szachowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania zapytań, uwag i ewentualnych propozycji do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 6.09.2019.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy:
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany Umowy określa rozdział 6.5.2 pkt 17 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ( wersja aktualna wytycznych: 07. 07.2017 r.).
Szczegółowe warunki zmiany Umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu od oferty powinny załączyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną po stronie Wykonawcy Formularz ofertowy (załącznik nr 4).
2. W przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 5.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wg załącznika nr 6.
5. Wykaz usług wg załącznika nr 2.
6. Wykaz osób wg załącznika nr 3.
7. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500000 zł brutto.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
Ocena Ofert, spełniających kryteria formalne, zostanie dokonana według następujących kryteriów i metodologii ich oceny:
1. Cena netto Oferty (waga 60% - 60 pkt.)
2. Okres Gwarancji w miesiącach (waga 20% - 20 pkt.)
3. Cena netto 1 roboczogodziny usług serwisowych po odbiorze końcowym Systemu w okresie gwarancji (waga 20 % - 20 pkt).
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta w obu kryteriach wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad opisanych w OPZ rozdział 9.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym,
b) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
c) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji ,
d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym niebędącym podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 3 tej ustawy.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie wykluczenia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Polski Związek Szachowy

Adres

Marszałkowska 84/92/200

00-514 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5261667148

Numer naboru

POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18

Inne źródła finansowania

Warunkiem rozstrzygnięcia postępowania jest przyznanie środków finansowych dla PZSzach na podstawie złożonego przez PZSzach wniosku w ramach projektów Polska Cyfrowa
Liczba wyświetleń: 860