Strona główna
Logo unii europejskiej

Sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu

Data publikacji: 16.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2019

Numer ogłoszenia

22422

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert oraz przedłuża z tego powodu termin składania ofert do dnia 28.08.2019 roku. Zmiana ta jest także wprowadzana w załączniku nr 1 Formularz oferty (nowy załącznik z dopiskiem ZMIANA).
Zmiana kryteriów oceny ofert polega na rezygnacji z kryterium pozacenowego. Po zmianie jedynym kryterium pozostaje cena zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-ego Listopada15, 28-230 Połaniec, w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r., do godz. 10.00.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie, we wskazanym terminie, ofert w formie skanu podpisanych dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną na adres: akurganek@gmail.com.
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
4. Otwarcie ofert, a także odczytanie ofert przesłanych w formie elektronicznej nastąpi w sekretariacie Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-ego Listopada15, 28-230 Połaniec, w dniu 28 sierpnia 2019 r., o godz. 10.15.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UWAGA: Zamawiający może zakończyć postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert, w szczególności w przypadku, gdyby cena najniższej oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). O zachowaniu terminu złożenia oferty pocztą elektroniczną decyduje moment otrzymania poczty na serwer pocztowy właściwy dla wskazanego adresu mailowego.
9. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w następujący sposób:
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat: Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-ego Listopada15, 28-230 Połaniec
Oferta na realizację zadania: „Sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu”
Wymagany dopisek: „Nie otwierać przed dniem 28.08.2019 r. godz. 10.15”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

akurganek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kurgan lub Teresa Sojda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 882 021 779, tel. 606 782 903

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu. Zakupy będą realizowane bezpośrednio w placówce handlowej (sklepie) Wykonawcy przez uczestników projektu codziennie lub co kilka dni, w zależności od kupowanego asortymentu. Z zakupionych produktów żywnościowych podopieczni Hostelu będą przygotowywali dla siebie posiłki (śniadanie, obiad i kolację). Realizacja zakupów przez imiennie upoważnione osoby będzie monitorowana przez pracowników Hostelu. Płatności będą realizowane bezgotówkowo raz w miesiącu na podstawie faktury wystawionej na Zamawiającego przez Wykonawcę na podstawie wystawianych na bieżąco w ciągu miesiąca dokumentów „WZ” lub paragonów przelewowych.
Ponieważ zakupy będą realizowane w miarę bieżących potrzeb, Zamawiający gwarantuje zakup 70% artykułów spożywczych w poszczególnych asortymentach miesięcznie oraz w skali roku. Zaoferowana przez wykonawcę cena miesięczna za poszczególny asortyment oraz łączna cena miesięczna nie powinna przekraczać ceny określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz w Formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zmniejszenia skali zamówienia w danym miesiącu o jakiś procent zamówienia w poszczególnych asortymentach, o ten sam procent zostało zwiększone zamówienie w następnym miesiącu w danych asortymentach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Połaniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu. Celem zamówienia jest również aktywizacja i socjalizacja uczestników projektu, którzy samodzielnie będą planować i realizować zakupy w sklepie Wykonawcy w ramach asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu. Zakupy będą realizowane bezpośrednio w sklepie Wykonawcy przez uczestników projektu codziennie lub co kilka dni, w zależności od asortymentu. Z zakupionych produktów żywnościowych podopieczni Hostelu będą przygotowywali dla siebie posiłki (śniadanie, obiad i kolację).
2. Realizacja zakupów przez imiennie upoważnione osoby będzie monitorowana przez pracowników Hostelu. Przewiduje się rotacyjne przejmowanie obowiązków zakupowych co miesiąc przez kolejnych dwóch uczestników projektu.
3. Zakup artykułów żywnościowych obejmuje 7 asortymentów:
1) pieczywo (chleb);
2) owoce i warzywa;
3) nabiał;
4) wędliny o krótkim terminie przydatności oraz mięso;
5) ryby (filety, paprykarz);
6) konserwy (pasztet);
7) artykuły ogólnospożywcze (np. cukier, sól, herbata, mąka, kasze, makaron, przyprawy).
4. Szczegółowy zakres artykułów żywnościowych w podziale na ww. grupy asortymentowe (części) został określony w Formularzu rzeczowo – cenowym do wyliczenia miesięcznej oraz łącznej ceny realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
5. Ze względu na osobiste robienie zakupów przez uczestników projektu, którzy będą pieszo udawali się na zakupy i z nich wracali, oraz konieczność zachowania świeżości produktów spożywczych podczas ich przenoszenia, sprzedaż powinna być prowadzona w sklepach lub punktach handlowych znajdujących się jak najbliżej siedziby Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec
6. Placówka handlowa Wykonawcy, w której będą realizowane zakupy będące przedmiotem zamówienia, powinna spełniać wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych oraz być dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo (wejście bez schodów lub wyposażone w dodatkowy podjazd).
7. Wszystkie artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia powinny być dostępne w stałej ofercie Wykonawcy w jednej, wskazanej przez niego placówce handlowej (sklepie ogólnospożywczym).
8. Artykuły żywnościowe, które będą przedmiotem sukcesywnych zakupów, powinny być świeże, w nienaruszonych opakowaniach, z ważną datą przydatności do spożycia. Dopuszcza się nabywanie artykułów po cenach promocyjnych, w tym przecenionych ze względu na krótki termin przydatności do spożycia.
9. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu cenowo-rzeczowym mogą ulegać zmianie zarówno w dół (w przypadku promocji) jak i w górę z powodu sezonowego wzrostu cen danych produktów lub stałego wzrostu cen z powodu inflacji. W przypadku wzrostu cen, Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej liczby/ilości tych artykułów spożywczych, które zdrożały, do pułapu miesięcznego wyznaczonego kwotą na dany asortyment łącznie. W przypadku obniżenia cen, Zamawiający zastrzega możliwość zakupu większej liczby/ilości tych artykułów spożywczych, które potaniały, do pułapu miesięcznego wyznaczonego kwotą na dany asortyment łącznie.
10. Zamawiający dopuszcza, aby w Formularzu cenowo-rzeczowym oraz później, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zaoferował równoważny produkt co do ilości/wagi/objętości/przeznaczenia w przypadku braku posiadania w ofercie wskazanego asortymentu, np. zamiast jednego bochenka chleba pszennego o wadze 1,2 kg Wykonawca może zaoferować dwa chleby pszenne o wadze 0,6 kg każdy.
11. W przypadku znacznego wzrostu ceny danego produktu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. o ponad 20% niż cena jednostkowa określona w Formularzu rzeczowo-cenowym, Zamawiający dopuszcza okresową zmianę tego produktu na inny, o tym samym lub zbliżonym przeznaczeniu (np. zmiana pasztetu drobiowego na wieprzowy).

Kod CPV

15800000-6

Nazwa kodu CPV

Różne produkty spożywcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
CPV 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
CPV15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
CPV 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
CPV15500000-3-Produkty mleczarskie
CPV 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia:
1) termin rozpoczęcia – od dnia 2 września 2019 r.,
2) termin zakończenia – 31 sierpnia 2021 r.
2. Sukcesywne zakupy realizowane w sklepie Wykonawcy, rozliczane miesięcznie na podstawie faktury.
3. Miejsce realizacji zamówienia: sklep ogólnospożywczy / placówka handlowa w pobliżu Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. ul. 11-ego Listopada15, 28-230 Połaniec.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga, aby placówka handlowa Wykonawcy, w której będą realizowane zakupy będące przedmiotem zamówienia:
1) posiadała w stałej ofercie wszystkie artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia (tzw. sklep ogólnospożywczy)
2) była dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo (wejście bez schodów lub wyposażone w dodatkowy podjazd dla wózków inwalidzkich).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje poniższe zmiany w stosunku do oferty Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. Zmiany te nie wymagają zawierania pisemnego aneksu.
1) Ponieważ zakupy będą realizowane w miarę bieżących potrzeb, Zamawiający gwarantuje zakup 70% artykułów spożywczych w poszczególnych asortymentach miesięcznie oraz w skali roku. Zaoferowana przez wykonawcę cena miesięczna za poszczególny asortyment oraz łączna cena miesięczna nie powinna przekraczać ceny określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz w Formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2) Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zmniejszenia skali zamówienia w danym miesiącu o jakiś procent zamówienia w poszczególnych asortymentach, o ten sam procent zostało zwiększone zamówienie w następnym miesiącu w danych asortymentach.
3) Zamawiający dopuszcza, że w ramach danego asortymentu ilości/sztuki kupowanych sukcesywnie artykułów spożywczych mogą się zmieniać w danym miesiącu (np. uczestnicy projektu zakupią więcej sera, a mniej mleka), jednak konsekwencja tych zmian nie może być przekroczenie pułapu miesięcznego wyznaczonego kwotą na dany asortyment łącznie.
4) Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu cenowo-rzeczowym mogą ulegać zmianie zarówno w dół (w przypadku promocji) jak i w górę z powodu sezonowego wzrostu cen danych produktów lub stałego wzrostu cen z powodu inflacji. W przypadku wzrostu cen, Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej liczby/ilości tych artykułów spożywczych, które zdrożały, do pułapu miesięcznego wyznaczonego kwotą na dany asortyment łącznie. W przypadku obniżenia cen, Zamawiający zastrzega możliwość zakupu większej liczby/ilości tych artykułów spożywczych, które potaniały, do pułapu miesięcznego wyznaczonego kwotą na dany asortyment łącznie.
5) Zamawiający dopuszcza, aby w Formularzu cenowo-rzeczowym oraz później, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zaoferował równoważny produkt co do ilości/wagi/ objętości/przeznaczenia w przypadku braku posiadania w ofercie wskazanego asortymentu, np. zamiast jednego bochenka chleba pszennego o wadze 1,2 kg Wykonawca może zaoferować dwa chleby pszenne o wadze 0,6 kg każdy.
6) W przypadku znacznego wzrostu ceny danego produktu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. o ponad 20% niż cena jednostkowa określona w Formularzu rzeczowo-cenowym, Zamawiający dopuszcza okresową zmianę tego produktu na inny, o tym samym lub zbliżonym przeznaczeniu (np. zmiana pasztetu drobiowego na wieprzowy).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów w formie pisemnej lub w formie skanu podpisanych dokumentów:
1) Formularz oferty sporządzony na formularzu ofertowym (ZMIENIONYM) lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
2) Formularz cenowo-rzeczowy sporządzony na udostępnionym w wersji elektronicznej Formularzu cenowo-rzeczowym lub w oparciu o ten Formularz, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, osobami go reprezentującymi lub osobami wykonującymi czynności w postępowaniu w imieniu Zamawiającego, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
4) Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
2. Brak złożenia w ofercie formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Brak złożenia w ofercie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 skutkuje wezwaniem Wykonawcy do uzupełnienia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Jedynym kryterium oceny ofert stanowi cena o wadze kryterium 100%.
2. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom w kryterium „CENA” będzie się odbywać wg następujących zasad: ocenie zostanie poddana cena brutto oferty zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty w relacji do najniższej ceny spośród złożonych ofert.
3. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Komisja sprawdzi, czy oferta spełnia warunki i wymagania zapytania ofertowego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników,
2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, osobami reprezentującymi Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji,
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców oświadczenia o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych wg załączonego wzoru (we wzorze wskazano osoby reprezentujące Zamawiającego oraz osoby wykonujące dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy)

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

Adres

ul. Franciszkańska 10

26-060 Chęciny

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

882 021 779

NIP

9591218378

Numer naboru

RPSW.09.02.03-IZ.00-26-223/18

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa" nr RPSW.09.02.03-26-0016/18 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Tarkor”, 26-136 Nowy Korczyn, ul. Stopnicka 28, prowadzące sklep:
DELIKATESY CENTRUM w Połańcu, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 28-230 Połaniec.
Oferta wpłynęła w dniu 28.08.2019 r..
Cena oferty: 136 121,04 zł.
Liczba wyświetleń: 137