Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym trzech kontenerowych suwnic szynowych RMG na potrzeby Terminala Intermodalnego CLIP, w ramach realizacji projektu Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-09-2019

Numer ogłoszenia

20981

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 10 września 2019 r. Zamawiający opublikował pytania skierowane przez potencjalnych oferentów oraz udzielone wyjaśnienia. Warunki zamówienia pozostają bez zmian.

W dniu 2 września 2019 r. Zamawiający opublikował pytania skierowane przez potencjalnych oferentów oraz udzielone wyjaśnienia. W konsekwencji zaktualizowano Wzór umowy.

W dniu 20 sierpnia 2019 r. Zamawiający opublikował pytanie skierowane przez potencjalnego oferenta oraz udzielone wyjaśnienia. Na stronie internetowej Zamawiającego udostępniono wyniki badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz betonu, dotyczących płyty terminalowej w istniejącej części.

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Zamawiający opublikował pytania skierowane przez potencjalnych oferentów oraz udzielone wyjaśnienia. W konsekwencji zaktualizowano także Zapytanie ofertowe, Formularz oferty, Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy. Zmianie uległa m. in. waluta w której, prowadzone jest postępowanie oraz zawarta zostanie umowa, a także harmonogram realizacji zamówienia.

W dniu 31 lipca 2019 r. Zamawiający opublikował pytania skierowane przez potencjalnych oferentów oraz udzielone wyjaśnienia.
W konsekwencji termin składania ofert został wydłużony do dnia 13 września 2019 r. Zapytanie ofertowe także zostało zaktualizowane w tym zakresie.

W dniu 29 lipca 2019 r. Zamawiający opublikował pytania skierowane przez potencjalnych oferentów oraz udzielone wyjaśnienia.
Termin składania ofert pozostał bez zmian.

W dniu 24 lipca 2019 r. Zamawiający opublikował pytania skierowane przez potencjalnych oferentów oraz udzielone wyjaśnienia.
Termin składania ofert pozostał bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o., ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz - Jasin. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. (adres jak powyżej) oraz posiadać oznaczenie:
„Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwisem gwarancyjnym trzech kontenerowych suwnic szynowych RMG na potrzeby Terminala Intermodalnego CLIP".

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem wykonanych zamówień oraz dowodami należytego wykonania tych zamówień
• Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia - parafowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 4: Wzór umowy - parafowane przez Wykonawcę
• Dowód wniesienia wadium
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych), a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
• Opłacona polisa OC potwierdzająca spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Majewski, Małgorzata Kierzek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618975338

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, odbiór i dopuszczenie do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwis gwarancyjny trzech fabrycznie nowych kontenerowych suwnic szynowych RMG wraz z szynami jezdnymi oraz kompletnym systemem zasilania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Swarzędz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie terminala CLIP w Swarzędzu w suwnice szynowe, wykorzystywane do obsługi kontenerów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, odbiór i dopuszczenie do eksploatacji przez właściwe organy / instytucje oraz serwis gwarancyjny trzech fabrycznie nowych kontenerowych suwnic szynowych RMG wraz z szynami jezdnymi oraz kompletnym systemem zasilania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

34954000-9

Nazwa kodu CPV

Suwnice bramowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została wykonana w terminie 24 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą, przy czym odbiór ostateczny poszczególnych suwnic nastąpi nie później niż:
a) w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą – dotyczy pierwszej suwnicy,
b) w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą – dotyczy drugiej suwnicy,
c) w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą – dotyczy trzeciej suwnicy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiany Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b. przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem lit. e poniżej;
c. przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
d. zmiana parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem lit. f poniżej;
e. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
f. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
g. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
h. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto.
i. przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek ujawnienia wad dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego takiego rodzaju, że wykonanie Umowy w terminie nie będzie możliwe, a których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć;
j. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiającego, w takim przypadku zmianie ulegnie: i. sposób wykonania, lub materiały i technologie, lub lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń, w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób należyty, lub ii. zakres Przedmiotu Umowy lub Harmonogram, odpowiednio do charakteru lub okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy w należyty sposób;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Załącznik nr 1: Formularz
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem wykonanych zamówień oraz dowodami należytego wykonania tych zamówień
• Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia - parafowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 4: Wzór umowy - parafowane przez Wykonawcę
• Dowód wniesienia wadium
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych), a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
• Opłacona polisa OC potwierdzająca spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: cena netto i wydłużenie gwarancji na pozostałe elementy suwnic.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej x 95 = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena.

Punkty za kryterium „Wydłużenie gwarancji na pozostałe elementy suwnic” zostaną obliczone w
następujący sposób:
- brak zaoferowania w formularzu ofertowym wydłużonej gwarancji - 0 punktów
- wydłużenie ponad 36 miesięcy gwarancji na pozostałe elementy suwnic – 1 pkt. za każde dodatkowe 6 miesięcy (maksymalnie 5 pkt.)

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdz. III zapytania ofertowego zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.

Adres

ul. Rabowicka 6

62-020 Swarzędz

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

+48618975338

NIP

7772830633

Numer naboru

POIS.03.02.00-IP.03-00-007/16

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KÜNZ GmbH, Gerbestrasse 15, A-6971 Hard, Austria – wpłynęła w dniu 12 września 2019 r. Cena: 12 669 000,00 EUR netto.
Liczba wyświetleń: 940