Strona główna
Logo unii europejskiej

Adaptacja pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 10.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2019

Numer ogłoszenia

20855

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec, w terminie do dnia 25 lipca 2019 r., do godz. 10.00.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie we wskazanym terminie ofert w formie skanu podpisanych dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną na adres: akurganek@gmail.com..
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
4. Otwarcie ofert, a także odczytanie ofert przesłanych w formie elektronicznej nastąpi w sekretariacie Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec, w dniu 25 lipca 2019 r., o godz. 10.15.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UWAGA: Zamawiający może zakończyć postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert, w szczególności w przypadku, gdyby cena najniższej oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). O zachowaniu terminu złożenia oferty pocztą elektroniczną decyduje moment otrzymania poczty na serwer pocztowy właściwy dla wskazanego adresu mailowego.
9. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w następujący sposób:
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat: Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec
Oferta na realizację zadania: „Adaptacja pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”
Nie otwierać przed dniem 25.07.2019 r. godz. 10.15.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

akurganek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kurganek lub Teresa Sojda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 882 021 779, tel. 606 782 903

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac powstanie jeden pokój z aneksem jadalnym dla osoby z niepełnosprawnościami, cztery inne pokoje, sala terapeutyczna, gabinet i korytarz. Zostaną zmodernizowane także dwie łazienki, w tym jedna zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Połaniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń w budynku hostelu w Połańcu w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac powstanie jeden pokój z aneksem jadalnym dla osoby z niepełnosprawnościami, cztery inne pokoje, sala terapeutyczna, gabinet i korytarz. Zostaną zmodernizowane także dwie łazienki, w tym jedna zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Wykonanie prac adaptacyjnych obejmuje m.in.:
1) wymianę stolarki okiennej (2 szt.) i drzwiowej (5 szt.) z poszerzeniem otworów drzwiowych;
2) dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi (630 m2),
3) prace tynkarskie, w tym odbicie luźnych tynków i uzupełnienie tynków na ścianach,
4) prace glazurnicze, w tym usunięcie płytek ceramicznych i położenie nowych;
5) prace elektryczne (przesunięcie istniejących gniazdek elektrycznych i włączników światła (12 szt., dostawa i montaż nowych gniazdek i włączników (38 szt.) oraz rastrowych lamp świetlówkowych (14 szt.);
6) prace hydrauliczne (przesunięcie 11 punktów instalacji wodno-kanalizacyjnej);
7) dostawę i montaż urządzeń wodno-sanitarnych.
3. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w Przedmiarze robót i Wykazie prac adaptacyjnych – załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami pogodowymi możliwe jest przedłużenie ww. terminu na wniosek Wykonawcy.
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia:
1) termin rozpoczęcia – niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
2) termin zakończenia – 31 sierpnia 2019 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 50 000,00 zł, polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego oraz wykaże, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności z podaniem informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (udokumentowane przez referencje). W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę co najmniej 4 osobami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia na stanowisku robotników budowlanych, wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1666). Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 50 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców składających wspólną ofertę.

Warunki zmiany umowy

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji do postępowania spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
Uwaga: zmiana jest możliwa pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody ze strony instytucji finansującej (Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego)
2) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca, w tym będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia z wyjątkiem jego obniżenia w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, których wartość strony uzgodnią na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wyceny wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów w formie pisemnej lub w formie skanu podpisanych dokumentów:
1) Formularz oferty sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, osobami go reprezentującymi lub osobami wykonującymi czynności w postępowaniu w imieniu Zamawiającego, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
3) Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
4) Polisa lub inny dokument poświadczający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 50 000,00 zł;
5) Wykaz osób, które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu zamówienia, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
6) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 6 do Ogłoszenia,
2. Brak złożenia w ofercie formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Brak złożenia w ofercie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-6 skutkuje wezwaniem Wykonawcy do uzupełnienia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert o wadze 100%.

Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad: ocenie zostanie poddana cena brutto oferty zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty w relacji do najniższej ceny spośród złożonych ofert. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Komisja sprawdzi, czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników,
2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, do unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, osobami reprezentującymi Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji,
3. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców oświadczenia o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych wg załączonego wzoru.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

Adres

ul. Franciszkańska 10

26-060 Chęciny

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

882 021 779

NIP

9591218378

Numer naboru

RPSW.09.02.03-IZ.00-26-223/18

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Grzegorz Wawrzkiewicz, Sielec 68, 28-200 Staszów
Oferta na kwotę 61 950 zł otrzymana w dniu 23.07.2019 r.
Liczba wyświetleń: 199