Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data

Data publikacji: 16.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

2030

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

I. Oferta w formie pisemnej

1. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowanym na:
Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
41-506 Chorzów, ul. Żelazna 32

2. Kopertę należy oznaczyć następująco: „Opracowanie systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data”.
3. Wskazane jest, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.
4. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
II. Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: firma@kzasa.pl
2. W tytule wiadomości e-mail należy wskazać nr postępowania tj. Z01/16/03/2018
3. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez przekazanie e-maila z informacją o wycofaniu oferty;
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych w tytule e-maila: „ZAMIANA”.
III. Ofertę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18.04.2018 r. do godz. 09:00

IV. Otwarcie ofert nie jest jawne

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

firma@kzasa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Okoń

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:
a) Kod CPV 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe;

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B, kat C oraz systemu zabezpieczenia przejazdu kat. A, oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w pkt 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wskazuje, że usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania związana jest z:
● opracowaniem projektów szaf sterujących dla przejazdów kolejowych kategorii A, B i C wraz z projektem dedykowanych urządzeń diagnostycznych do kontroli obwodów (zwanych dalej kontrolerami lub kontrolerami obwodów) sygnalizatora drogowego, sygnalizatora akustycznego, tarczy ostrzegawczo-przejazdowej i latarek drąga rogatki
● pracami nad blokami funkcjonalnymi oprogramowania systemu dla przejazdów kategorii A, B i C;
● testy warsztatowe szaf kat. A, oraz kat. B i C oraz ich rozruch i uruchomienie (zakup komponentów innych niż wskazane w niniejszym zapytaniu oraz montaż szaf po stronie Zamawiającego);
● testy poligonowe szaf kat. A, oraz kat. B i C oraz ich rozruch i uruchomienie (zakup komponentów innych niż wskazane w niniejszym zapytaniu oraz montaż szaf po stronie Zamawiającego);
● pracami nad integracją systemów przejazdowych z systemami informatycznymi działającymi w chmurze;
● Zaprojektowanie i wykonanie czujników IoT;
● Integracja chmury obliczeniowej z istniejącymi systemami w celu zasilenia danymi;
● Budowa systemu raportowo - analitycznego w chmurze obliczeniowej z mechanizmami Machine Learning w celu analizy predictive maintenance.

W związku z powyższym, Usługa obejmuje:
● dobór komponentów składowych i wykonanie projektu szaf sterujących dla przejazdów kategorii A, B i C;
● stworzenie oprogramowania sterowników dla przejazdów kategorii A, B i C;
● zaprojektowanie i wytworzenie prototypów kontrolerów obwodów w ilości potrzebnej dla certyfikacji prototypów szaf przejazdów kategorii A, oraz B i C;
● rozruch i uruchomienie szaf dla przejazdów kategorii A, oraz B i C;
● stworzenie dokumentacji certyfikacyjnej (wspólnie z Zamawiającym) niezbędnej dla dopuszczenia produktu do stosowania na Polskich Liniach Kolejowych;
● opracowanie dokumentacji projektowej;
● dostarczenie środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory;
● budowę kontrolerów - czujek zbierających dane z systemu przejazdowego oraz integracja ze środowiskiem bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory
● integrację środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory z istniejącym systemem zarządzającym przejazdem w celu gromadzenia danych;
● integrację środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory z systemem stacyjnym w celu gromadzenia danych;
● stworzenie interfejsów zbierających dane w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● budowę narzędzia BIG Data w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● budowę systemu raportowo-analitycznego w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● wykorzystanie mechanizmów predictive maintanance w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● stworzenie modeli analityczno-predykcyjnych;
● przeprowadzenie symulacji wykorzystania opracowanych modeli;
● implementacja modeli predykcyjnych w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● wdrożenie rozwiązania aplikacyjnego html5/web dla środowiska analityczno-predykcyjnego;
● opracowanie uniwersalnego, dynamicznego symulatora systemu przejazdowego, umożliwiającego autotestowanie i weryfikację algorytmów;
● przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego;
● wsparcie techniczne Zamawiającego w procesie uzyskiwania zezwoleń na stosowanie systemu przejazdowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie usług wymienionych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
II. Zamawiający wskazuje, że usługi wymienione w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez Wykonawcę a następnie przebadane w ośrodkach badawczych wskazanych i zakontraktowanych przez wykonawcę.
III. Wykonawca ma obowiązek wykonać swoje obowiązki z należytą starannością, jak również zgodnie z obowiązującym prawem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B, kat C oraz systemu zabezpieczenia przejazdu kat. A, oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w pkt 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający wskazuje, że usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania związana jest z:
● opracowaniem projektów szaf sterujących dla przejazdów kolejowych kategorii A, B i C wraz z projektem dedykowanych urządzeń diagnostycznych do kontroli obwodów (zwanych dalej kontrolerami lub kontrolerami obwodów) sygnalizatora drogowego, sygnalizatora akustycznego, tarczy ostrzegawczo-przejazdowej i latarek drąga rogatki
● pracami nad blokami funkcjonalnymi oprogramowania systemu dla przejazdów kategorii A, B i C;
● testy warsztatowe szaf kat. A, oraz kat. B i C oraz ich rozruch i uruchomienie (zakup komponentów innych niż wskazane w niniejszym zapytaniu oraz montaż szaf po stronie Zamawiającego);
● testy poligonowe szaf kat. A, oraz kat. B i C oraz ich rozruch i uruchomienie (zakup komponentów innych niż wskazane w niniejszym zapytaniu oraz montaż szaf po stronie Zamawiającego);
● pracami nad integracją systemów przejazdowych z systemami informatycznymi działającymi w chmurze;
● Zaprojektowanie i wykonanie czujników IoT;
● Integracja chmury obliczeniowej z istniejącymi systemami w celu zasilenia danymi;
● Budowa systemu raportowo - analitycznego w chmurze obliczeniowej z mechanizmami Machine Learning w celu analizy predictive maintenance.

W związku z powyższym, Usługa obejmuje:
● dobór komponentów składowych i wykonanie projektu szaf sterujących dla przejazdów kategorii A, B i C;
● stworzenie oprogramowania sterowników dla przejazdów kategorii A, B i C;
● zaprojektowanie i wytworzenie prototypów kontrolerów obwodów w ilości potrzebnej dla certyfikacji prototypów szaf przejazdów kategorii A, oraz B i C;
● rozruch i uruchomienie szaf dla przejazdów kategorii A, oraz B i C;
● stworzenie dokumentacji certyfikacyjnej (wspólnie z Zamawiającym) niezbędnej dla dopuszczenia produktu do stosowania na Polskich Liniach Kolejowych;
● opracowanie dokumentacji projektowej;
● dostarczenie środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory;
● budowę kontrolerów - czujek zbierających dane z systemu przejazdowego oraz integracja ze środowiskiem bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory
● integrację środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory z istniejącym systemem zarządzającym przejazdem w celu gromadzenia danych;
● integrację środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory z systemem stacyjnym w celu gromadzenia danych;
● stworzenie interfejsów zbierających dane w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● budowę narzędzia BIG Data w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● budowę systemu raportowo-analitycznego w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● wykorzystanie mechanizmów predictive maintanance w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● stworzenie modeli analityczno-predykcyjnych;
● przeprowadzenie symulacji wykorzystania opracowanych modeli;
● implementacja modeli predykcyjnych w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory;
● wdrożenie rozwiązania aplikacyjnego html5/web dla środowiska analityczno-predykcyjnego;
● opracowanie uniwersalnego, dynamicznego symulatora systemu przejazdowego, umożliwiającego autotestowanie i weryfikację algorytmów;
● przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego;
● wsparcie techniczne Zamawiającego w procesie uzyskiwania zezwoleń na stosowanie systemu przejazdowego.

Kod CPV

73120000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu przez okres nie więcej niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że:

Przygotowanie dwóch prototypów do procesu certyfikacji musi się zakończyć nie później niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zamawiający poinformuje pisemnie o gotowości technologicznej i organizacyjnej do przeprowadzeniu eksperymentu i badania na co najmniej 2 (dwa) miesiące przed planowanym terminem jego realizacji. W razie nieotrzymania informacji o gotowości lub otrzymania informacji o jego braku, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badanie w najwcześniejszym możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania doświadczenia we wdrożeniu systemów IT w tym środowisk bazodanowo-aplikacyjnych w chmurze z bazą danych in-memory w sektorze kolejowym:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 projekt usług w zakresie wdrażania systemów IT, w tym środowisk bazodanowo-aplikacyjnych w chmurze z bazą danych in-memory w sektorze kolejowym

- posiadania doświadczonej kadry, składającej się z certyfikowanych konsultantów środowisk bazodanowo-aplikacyjnych w chmurze z bazą danych in-memory, posiadających wiedzę w zakresie integracji, baz danych oraz programowania:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 projekt (słownie: jeden) w zakresie integracji, baz danych oraz programowania, a ponadto wykaże, że posiada kadrę składającą się z certyfikowanych konsultantów ds. środowisk bazodanowo-aplikacyjnych w chmurze z bazą danych in-memory;
- doświadczenia w projektowaniu rozwiązań Machine Learning oraz Artificial Intelligence:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 projekt (słownie: jeden) w zakresie projektowaniu rozwiązań Machine Learning oraz Artificial Intelligence;
- doświadczenia w pracach badawczo-rozwojowych, w szczególności poparte tytułem naukowym oraz publikacjami:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj. osobami posiadającymi stopnie naukowe oraz publikacje w zakresie tematyki projektu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- zaangażowania do wykonania usługi członków zespołu, którzy zostali wskazani w ofercie:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że w realizacji zamówienia wezmą udział osoby wskazane w „Wykazie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 9 do Zapytania, posiadające doświadczenie wskazane w przedmiotowym wykazie.

- posiadania kadry przeszkolonej w programowaniu kolejowych wersji sterowników PLC
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi certyfikaty ukończenia szkolenia z kolejowych wersji sterowników PLC dla min. 2 osób

- posiadania kadry z uprawnieniami do projektowania systemów srk
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi uprawnienia budowlane do projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla min. 1 osoby.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

- zagwarantowania prowadzenie prac zgodnie z metodyką prowadzenia projektów IT – ASAP:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że wykona prace zgodnie z metodyką prowadzenia projektów IT-ASAP.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie najkorzystniejszej.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, pod warunkiem, że wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych), termin realizacji zlecenia będzie mógł zostać przesunięty.
2) Zamówienia uzupełniające - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
3) Zamówienia dodatkowe - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
1. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w Rozdziale 5 Zapytania ofertowego wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
1.2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ww. wykazie, wykonanych co najmniej 1 (jednej) usługi wdrożenia środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączonymi do oferty dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie - wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
1.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Wykazie osób, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających tytuły naukowe oraz publikacje w zakresie tematyki projektu.

Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane) należycie są:
a. poświadczenie (referencja, list referencyjny) od podmiotu, na rzecz którego wykonywane były/są usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie (referencja, list referencyjny) powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (referencji, listu referencyjnego) o którym mowa w pkt a) powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.2. powyżej, zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 powyżej składane są wspólnie dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 16 Zapytania ofertowego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego);
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria.

Kryterium 1: Cena brutto

2. Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów
Cena brutto 100% 100

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena brutto i doświadczenie wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = łączna liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto”

3. Zasady oceny

Kryterium 1 - Cena (C)

Kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. następującego wzoru:

C = (CB/CO ) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO– oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.


4. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę przeznaczoną na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje ze wszystkimi wykonawcami. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą albo unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

Wykluczenie wykonawcy

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
b) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
c) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
d) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
h) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ze zm.) – przez okres 1 (jednego) roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
i) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ze zm.) – przez okres 1 (jednego) roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.

Adres

ul. Asnyka 32

40-696 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6341008744

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-001/18

Inne źródła finansowania

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Chorzów, dnia 25 kwietnia 2018 r.
Zapytanie ofertowe nr Z01/16/03/2018

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

1. Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Asnyka 32, 40-696 Katowice, informuje, iż w ramach zapytania ofertowego z dnia 16 marca 2018 r. pn. „Opracowanie systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data”, nr Z01/16/03/2018, wpłynęła 1 oferta.

2. Podmioty biorące udział w postępowaniu.

W postępowaniu brały udział:

SEP Innovation Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, 00-695 Warszawa.


3. Rezultat postępowania.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty:

SEP Innovation Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, 00-695 Warszawa.

gdyż uzyskała ona najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Liczba wyświetleń: 698