Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia molekularnych badań laboratoryjnych

Data publikacji: 15.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2018

Numer ogłoszenia

1981

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego: GENOMTEC S.A.,
ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław lub mailowo na adres: office@genomtec.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@genomtec.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Miron Tokarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 916 545

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa wykonania molekularnych badań laboratoryjnych metodą odniesienia - qPCR z wykorzystaniem testów posiadających certyfikat CE-IVD oraz określenie parametrów diagnostycznych mobilnego urządzenia diagnostycznego, działającego w oparciu o technikę izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych.

Usługa w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Projekt dotyczy prac B+R oraz prac przedwdrożeniowych, które mają doprowadzić do opracowania i komercjalizacji innowacyjnej w skali międzynarodowej aparatury diagnostycznej (z obszaru diagnostyki molekularnej) przeznaczonej do detekcji patogenów wybranych chorób zakaźnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona następujące prace B+R:

Usługa wykonania molekularnych badań laboratoryjnych metodą odniesienia - qPCR z wykorzystaniem testów posiadających certyfikat CE-IVD oraz określenie parametrów diagnostycznych mobilnego urządzenia diagnostycznego, działającego w oparciu o technikę izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania molekularnych badań laboratoryjnych metodą odniesienia - qPCR z wykorzystaniem testów posiadających certyfikat CE-IVD oraz określenie parametrów diagnostycznych mobilnego urządzenia diagnostycznego, działającego w oparciu o technikę izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. Badania będą dotyczyć następujących patogenów:
1. Chlamydia trachomatis; mat. biologiczny - mocz
2. Chlamydia pneumoniae; mat. biologiczny – wymaz z gardła
3. Dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae); mat. biologiczny – mocz
4. Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (Methicyllin-Resistant Staphylococcus aureus - MRSA); mat. biologiczny – wymaz z gardła
5. Mycoplasma pneumoiniae; mat. biologiczny – wymaz z gardła
6. Dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis); mat. biologiczny - krew
Każde z wykonanych oznaczeń metodą q-PCR musi zostać wykonane przynajmniej 2-krotnie zakładając współczynnik zmienności pomiędzy wynikami na poziomie nie większym niż 5%. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przynajmniej 2 oznaczeń porównawczych każdej z próbek biologicznych z wykorzystaniem urządzenia diagnostycznego zaprojektowanego przez Zamawiającego oraz określenia parametrów diagnostycznych testów kompatybilnych z urządzeniem opracowanych przez Zamawiającego. Parametry konieczne do określenia to przynajmniej czułość oraz swoistość, limit detekcji, powtarzalność. Ponadto, Wykonawca na podstawie danych i materiałów biologicznych dostarczonych przez Zamawiającego zobowiązany jest do określenia parametru odtwarzalności.

Liczba próbek wyniesie maksymalnie 1500 szt., liczba oznaczeń qPCR przynajmniej 3000 (nie uwzględniając kontroli procesu diagnostycznego oraz oznaczeń niezbędnych do przygotowania krzywej wzorcowej), liczba oznaczeń porównawczych przynajmniej 3000 (250 próbek po 2 oznaczenia dla każdego z 6 patogenów).
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnej ilości testów diagnostycznych zgodnych z CE-IVD (Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, MRSA, Mycoplasma pneumoiniae, Neisseria meningitidis) kompatybilnych z własnym sprzętem.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych zestawów do izolacji materiału genetycznego zgodnych z własnym sprzętem oraz rodzajem wyjściowego materiału biologicznego.

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnej ilości kart reakcyjnych oraz przynajmniej 2 egzemplarzy urządzenia sterującego. Materiał biologiczny zostanie również dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego.

Własność wszelkich wykonanych w ramach zamówienia wyników badań i analiz oraz dokumentacji przeniesiona zostanie na Zamawiającego. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego (w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie):
(a) całość majątkowych praw autorskich, przy możliwie szerokim oznaczeniu pól eksploatacji;
(b) całość praw własności przemysłowej dotyczących wyników badań i analiz, dokumentacji oraz innych rezultatów realizacji Zamówienia.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

W ciągu maksymalnie 8-9 miesięcy (planowany termin rozpoczęcia usługi badawczej III kwartał 2020 r.)
Ostateczny terminy realizacji usługi badawczej zostanie doprecyzowany w wyniku uzgodnień między Stronami umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wykonawca musi być uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, lub instytutem PAN, lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. lub innym podmiotem prowadzącym prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie dotyczącej lub związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający swój status.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji minimum 5 projektów / usług badawczych w obszarze medycyny i/lub biologii medycznej i/lub biologii molekularnej i/lub farmacji w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca powinien udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia, kadry i zaplecza technicznego (warunki opisane w pkt. 1.2 – 1.4 zapytania) w formie zestawienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zakresu usługi badawczej opisanej w przedmiocie zamówienia, w szczególności takimi urządzeniami jak: termocykler z możliwością analizy real-time, wirówki, drobny sprzęt laboratoryjny typu pipety automatyczne, termomiksery, inkubatory laboratoryjne, spektrofotometr oraz zamrażarkę niskotemperaturową do -80°C. Wykonawca powinien udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia, kadry i zaplecza technicznego (warunki opisane w pkt. 1.2 – 1.4 zapytania) w formie zestawienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wykonawca musi dysponować zespołem pod kierownictwem osoby posiadającej doświadczenie w prowadzeniu usług badawczych, w szczególności musi wykazać zaangażowanie do projektu, poza kierownikiem, co najmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora, która posiada doświadczenie w zakresie specjalności naukowej z dziedziny nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych obejmującej tematykę opisaną w przedmiocie zamówienia oraz dwiema osobami mającymi tytuł diagnosty laboratoryjnego. Wykonawca powinien udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia, kadry i zaplecza technicznego (warunki opisane w pkt. 1.2 – 1.4 zapytania) w formie zestawienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.
1/Formularz ofertowy
2/zestawienie dorobku oraz potencjału,
3/oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
4/oświadczenie o braku wykluczenia
5/dokument potwierdzający status Wnioskodawcy

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień na prace badawcze uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium (WAGA – %)
Cena oferty (80%)
Termin realizacji zamówienia (20%)

Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – cena
P1=Cn/Cob x[80]
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2) Kryterium – termin realizacji zamówienia
R=Tn/Tob x[20]
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin realizacji zamówienia
TN – najkrótszy termin zaoferowany w postępowaniu (liczony w dniach kalendarzowych)
TOB – termin zaoferowany w ofercie badanej (liczony w dniach kalendarzowych)

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GENOMTEC S.A.

Adres

Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48793440931

NIP

8992809452

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-SS1/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 12.04.2018 r.
Cena: 643 410,16 PLN netto (791 394, 50 PLN brutto)
Liczba wyświetleń: 597