Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych – 1 szt.

Data publikacji: 18.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2019

Numer ogłoszenia

19319

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest zakup Drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych – 1 szt.
Urządzenie FLEXO od pięciu do ośmiu kolorów z systemem wałków rastrowych.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: projan@projan.com.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: PPUH PROJAN Jan Prokopek, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 172A, Powiat Toruń, województwo kujawsko-pomorskie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projan@projan.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Prokopek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. +48 56 623 20 51, Tel./fax: +48 56 623 20 52, Tel. kom. +48 660441248

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych – 1 szt. Urządzenie FLEXO od pięciu do ośmiu kolorów z systemem wałków rastrowych, zgodne z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu:
Konfiguracja:
- Dmuchawa do tektur mikrofalistych
- Adaptacja do instalacji systemu czyszczenia arkuszy
- Transport podciśnieniowy dla suszenia końcowego
- Wyrzutnik arkuszy i zdejmowany kolektor
- Adaptacja do instalacji suszarek
- Podawanie palet
- Poziom hałasu: max. 85 dBA

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór sprzedawcy Drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych – 1 szt., zgodnej z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu (Załącznik - zapytanie ofertowe).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych – 1 szt.
Urządzenie FLEXO od pięciu do ośmiu kolorów z systemem wałków rastrowych.
Konfiguracja:
- Dmuchawa do tektur mikrofalistych
- Adaptacja do instalacji systemu czyszczenia arkuszy
- Transport podciśnieniowy dla suszenia końcowego
- Wyrzutnik arkuszy i zdejmowany kolektor
- Adaptacja do instalacji suszarek
- Podawanie palet
- Poziom hałasu: max. 85 dBA

Wyposażenie podstawowe:
Ogólne:
- Niezależne skrzynki połączeniowe do nakładaka i zespołów drukujących.
- Główny panel sterujący umieszczony na wyjściu maszyny.
- Korygowanie z napędem wzdłużnego pasowania.
- Pomocnicze panele sterujące umieszczone na nakładaku i na każdym module drukującym.
- Sygnalizacja świetlna błędu produkcyjnego.
- Niezależne, napędowe silniki elektryczne (Każdy zespół napędzany niezależnie).
- Regulacja długości druku.
- Rozmiar druku regulowany pod względem długości, dla każdego koloru, (korekta +/- 0,3%).
- Konstrukcja modułowa, zawierająca: szafą rozdzielczą, instalację siłową i sterującą.
- Sterowanie mikroprocesorowe.
- Kolorowy ekran i klawiatura, służący do wyświetlania i ustawiania prędkości produkcji i liczenia,
a także do wyświetlania i lokalizowania błędów produkcyjnych.
- Klimatyzacja szafy elektrycznej

Dodatkowe informacje:
Tylny wózek.
- Ręczne podnoszenie wózka, do ustawiania rozmiaru.
- Ręczne, pionowe przesuwanie wspornika, w celu skompensowania pofałdowania tektury.
- Pośredni wspornik, odpinany
- Prowadnice boczne, z jednoczesnym, ręcznym przesuwaniem (OS - strona operatora, OOS - strona napędu) oraz z wyświetlaczem położenia na kole miarowym. Prowadnica OS - strona operatora, otwierana i zamykana pneumatycznie.
- Ręcznie regulowana szczelina główna, dla tektury o grubości od 0.75 do 9 mm. - Transport podciśnieniowy na wlocie maszyny (800 mm).

Moduł drukujący
- System podciśnieniowy, z wałkami do transportu arkuszy, pomiędzy zespołami drukującymi.
- Wózek, do łatwej zmiany wałków rastrowych (farbowych)
- Ręczne ustawianie oraz korekta pasowania bocznego. Niezależny obrót wału drukującego.
- Ręczne ustawianie skosu płyt drukujących.
- Powinien zawierać listwę raklową, a włączanie i załączanie powinno być sterowane pneumatycznie.
- Powinien zawierać laserowo żłobiony, ceramiczny wałek rastrowy, z zamkniętymi komórkami.
- System automatycznego mycia, przez podawanie wody na wałek i cylinder rastrowy.

Odbiór produktów:
- Podnoszony przenośnik, z układem podciśnieniowym i paskami górnymi, do przenoszenia arkuszy bez styku z powierzchnią drukowaną.
- Boczne i tylne prowadnice, z dobijakami.
- Automatyczny pas non-stop.
- Całkowita wysokość stosu, regulowana od 800 do 2150 mm (z paletą lub bez palety).
- Transport arkuszy odbywać ma się na dwóch pasach.

Wyposażenie dodatkowe:
- Innowacyjny moduł drukujący z systemem wałków rastrowych (farbowych)

Kod CPV

42991200-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Urządzenie musi posiadać innowacyjny moduł drukujący z systemem wałków rastrowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (tj. sprzedaży Drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych – 1 szt. dla PPUH PROJAN Jan Prokopek, mającą swoją siedzibę: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 172A: nie później niż do dnia 30 września 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego ( http://www.projan.com.pl ). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
3. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
4. Zamawiający bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego w całości lub w części.
5. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
6. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Jan Prokopek, mail: projan@projan.com.pl, Tel. +48 56 623 20 51, Tel./fax: +48 56 623 20 52, Tel. kom. +48 660441248 lub w formie pisemnej na adres: PPUH PROJAN Jan Prokopek, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 172A, o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego ( http://www.projan.com.pl ).
8. Zapłata za fakturę nastąpi zgodnie z zawartą umową z wybranym oferentem maszyny fleksograficznej, która zostanie sporządzona po wyborze oferenta zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dopuszcza się możliwość dokonania przedpłaty za maszynę fleksograficzną na podstawie faktury pro forma.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Ponadto wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania
w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
g. w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
h. w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Brak podania waluty ceny podanej na formularzu ofertowym traktowany będzie jak podanie ceny w walucie PLN (złoty polski).
5) Opis przedmiotu zamówienia – minimalnie w postaci:
a. podania nazwy producenta i typu/modelu oferowanej drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych,
b. specyfikacja techniczna drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych potwierdzająca zgodność z minimalnymi parametrami technicznymi – zawartymi w punkcie I.
6) Termin realizacji zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę brutto sprzedaży drukarki fleksograficznej z innowacyjnym systemem wałków rastrowych – 1 szt.
- W przypadku uzyskania takiej samej ceny o wyborze decyduje odległość oferenta od siedziby firmy PPUH PROJAN Jan Prokopek. W takim przypadku zostanie wybrana oferta, której oferent mieści się najbliżej firmy PPUH PROJAN Jan Prokopek.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PPUH PROJAN Jan Prokopek

Adres

ul. Grudziądzka 172A/Nie dotyczy

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

Tel. +48 56 623 20 51

Fax

Tel./fax: +48 56 623 20 52

NIP

9560008473

Numer naboru

RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 343