Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”.

Data publikacji: 29.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-06-2019

Numer ogłoszenia

18603

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej na adres:
Biotts S.A.
ul. Krakowska 141-155,
50-428 Wrocław

z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/05/2019 Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego”

lub

w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres:
lab@biotts.com

Termin składania ofert upływa w dniu 7.06.2019 r. o godz. 15:00 niezależnie od formy dostarczenia.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Oferty muszą być ważne, co najmniej 30 dni z możliwością wydłużenia terminu. Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lab@biotts.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Romanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 606 569 746

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Podstawowe informacje o Projekcie:

Firma Biotts S.A. planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dot. nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Realizacja przedmiotu zapytania dojdzie do skutku pod warunkiem przyznania dofinansowania na realizację tego projektu.


Celem zamówienia jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku dokonanego przez Wnioskodawcę̨, na rynkach zagranicznych: USA, Kanada, Japonia, Brazylia, Chiny i Indiach; w wybranych krajach europejskich (co najmniej15- krajów) w ramach procedury europejskiej. Ostatecznym celem projektu jest uzyskanie patentów międzynarodowych (patent europejski oraz wywodzących się̨ z niego patentów w krajach europejskich, patentów w USA, Kanadzie, Japonii, Brazylii, Chinach i Indiach).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowych usług rzecznika patentowego w celu uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej:
Etap 1: Przygotowanie zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT do WIPO do 12 miesiąca od daty pierwszeństwa.
Etap 2: Do 30 miesiąca od daty pierwszeństwa przygotowanie i złożenie do właściwych urzędów patentowych wniosków o objęcie ochroną (fazy krajowe) w: Brazylii, Kanadzie, Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Indiach.
Etap 3: Do 31 miesiąca od daty pierwszeństwa przygotowanie i złożenie do Europejskiego Urzędu
Patentowego wniosku o objęcie ochroną (faza regionalna).
Etap 4: Po udzieleniu patentu europejskiego przez EPO przeprowadzenie procesu walidacji (uprawomocnienia) uzyskanego patentu europejskiego w wybranych co najmniej 15 – stu wybranych krajach, reprezentowanie przez zagranicznego rzecznika patentowego i przeprowadzenie procesu walidacji uzyskanego patentu europejskiego w wyznaczonych krajach europejskich, koordynowanie procesu walidacji. Koordynacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową, w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79120000-1; 79530000-8
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kod CPV

79120000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowych zakres prac i wymagań określony został w załączniku"Zapytanie ofertowe_usługi rzecznika patentowego"

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 31.10.2023 r., przy czym dla poszczególnych elementów składających się na całość przedmiotu zamówienia, wskazanym jest zachowanie następujących terminów:
1. Przygotowanie zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT do WIPO do 12 m-cy od daty pierwszeństwa
2. Do 30 m-ca o daty pierwszeństwa przygotowanie i złożenie do właściwych Urzędów patentowych wniosków o objęcie ochroną (fazy krajowe) w: USA, Kanadzie, Brazylii, Japonii, Chinach i Indiach.
3. Do 31 m-ca od daty pierwszeństwa przygotowanie i złożenie do Europejskiego Urzędu Patentowego wniosku o objęcie ochroną (faza regionalna), co najmniej 15 krajów.
4. Po udzieleniu patentu europejskiego przez EPO prowadzenie procesu walidacji w wybranych co najmniej 15 krajach do 31.10.2023 r.
Harmonogram prac może ulec zmianie z uwagi na procedury organizacyjne i urzędowe.
Wymagane opłaty urzędowe wnoszone będą przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

Wiedzy i Doświadczenia:
Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał usługi rzecznika patentowego zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmujące minimum:

a) 15 zgłoszeń pierwszeństwa w z dziedziny medycyny, biotechnologii i farmacji;
b) 15 zgłoszeń w trybie PCT w Europejskim Urzędzie Patentowym z dziedziny medycyny lub biotechnologii lub nauk pokrewnych;
c) 15 europejskich zgłoszeń patentowych EPO z dziedziny medycyny lub biotechnologii lub nauk pokrewnych;
d) 10 zgłoszeń w ramach faz krajowych w jednym z następujących państw: Japonia, Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Indie z dziedziny medycyny lub biotechnologii lub nauk pokrewnych;
e) 15 zgłoszeń w trybie PCT w Europejskim Urzędzie Patentowym z dziedziny medycyny lub biotechnologii lub nauk pokrewnych;
f) 15 europejskich zgłoszeń patentowych EPO z dziedziny medycyny lub biotechnologii lub nauk pokrewnych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Wykonawca dysponuje, co najmniej:
a) 3 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe w dziedzinie medycyny, biotechnologii lub po-krewne;
b) 2 osobami posiadającymi uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego;
c) co najmniej 3 ze wskazanych osób wykonały min. 5 międzynarodowych zgłoszeń w trybie PCT z dziedzin medycyny lub biotechnologii i nauk pokrewnych.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
W wyniku postępowania ofertowego z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa warunkowa.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności,
1.2. Zmiany stawki podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT).
1.3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
1.4. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
1.5. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,
1.6. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
1.7. Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, w tym ograniczenie jej przedmiotu na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana z rezygnacją z części zadań, których wykona-nie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań,
1.9. Powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy,
1.10. Ustanowienie zabezpieczenia lub zmiana postanowień dotyczących kar umownych, w przypadkach zagrożenia interesu Zamawiającego,
1.11. Dokonywanie innych istotnych zmian jeżeli ich wprowadzenie okaże się konieczne do należytego wykonania zamówienia lub ochrony interesów Zamawiającego.
1.12. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczących nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
1.13. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta przygotowana na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik 1)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, przeprowadzonych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego oraz dotyczących tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
1. Kryteria oceny ofert:
Cena netto
Waga kryterium – 70 %
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 70% x 100
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wy-ko-nać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

Wiedza i doświadczenie:
Wiedza i doświadczenie personelu oddelegowanego do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
Waga kryterium – 30 %
Kryterium wiedza i doświadczenie personelu rozpatrywane będzie na podstawie doświadczenia osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Oferent który wykaże co najmniej:
Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał usługi rzecznika patentowego zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmujące minimum:
a) 15 zgłoszeń pierwszeństwa w z dziedziny medycyny, biotechnologii i farmacji – 5 pkt.
b) 15 zgłoszeń w trybie PCT w Europejskim Urzędzie Patentowym z dziedziny medycyny lub bio-technologii lub nauk pokrewnych - 5 pkt.
c) 15 europejskich zgłoszeń patentowych EPO z dziedziny medycyny lub biotechnologii lub nauk pokrewnych - 5 pkt.
d) 10 zgłoszeń w ramach faz lokalnych w jednym z następujących państw: Japonia, Indie, Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada oraz w krajach europejskich z dziedziny medycyny lub bio-technologii lub nauk pokrewnych - 5 pkt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że przez cały okres realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, które posiadają:
a) co najmniej, 3 wykształcenie wyższe w dziedzinie medycyny, biotechnologii lub pokrewne - 5 pkt.
b) o najmniej, 2 osoby uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego - 5 pkt.
c) co najmniej 3 ze wskazanych osób wykonały min. 5 międzynarodowych zgłoszeń w trybie PCT z dziedzin medycyny lub biotechnologii i nauk pokrewnych - 5 pkt.

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena, wiedza i doświadczenie stanowić będą ocenę danej oferty:

LPC +LPDP = LPŁ

gdzie:

LPC – liczba punktów na kryterium cena
LPDP - liczba punktów na kryterium wiedza i doświadczenie

LPŁ – liczba punktów łącznie


Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu i liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Na podstawie oświadczenia o braku powiązań w treści formularza oferty (Załącznik nr 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Biotts S.A.

Adres

Krakowska 141-155

50-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8992847381

Numer naboru

POIR.02.03.04-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług rzecznika patentowego w ramach projektu: ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dot. nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Wykonawca zostanie wybrany w wyniku postępowania przeprowadzanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun-duszu Spójności na lata 2014 – 2020”.

Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie dofinansowania i zawarcie umowy dotacyjnej przez Zamawiającego w ramach konkursu POIR 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy (Oferta nr 1)
ul. Tamka 34/25,
00-355 Warszawa
cena oferty brutto wynosi 687 114,90 zł
oferta została złożona w dn. 05.06.2019 r. godz. 12:37
wymieniona powyżej oferta spełnia wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny do pozostałych kryteriów.
Liczba wyświetleń: 225