Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”

Data publikacji: 10.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-04-2019

Numer ogłoszenia

16827

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dniu 18.04.2019 r. wprowadził zmianę treści Zapytania ofertowego, a także treści załącznika do zapytania ofertowego: Nr 1. Zmodyfikowane wersje Zapytania ofertowego oraz Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16827 (Baza Konkurencyjności)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=644
Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje Zapytania ofertowego oraz Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego zostaną usunięte w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z dokumentów uwzględniających zmiany z dnia 18.04.2019 r.

UWAGA: w dniu 11 kwietnia 2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załączników Nr 1, 2, 4, i 8 do Zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje Zapytania ofertowego oraz Załączników Nr 1, 2, 4 i 8 do Zapytania ofertowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16827
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=644
UWAGA - zmieniony został termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert - do godz. 09:00 w dniu 25.04.2019 r.


Zgodnie z zapisem ust. 3 Działu II Zapytania ofertowego, Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. wprowadził zmiany treści Zapytania ofertowego, a także treści załączników do zapytania ofertowego: Nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), Nr 2 (Formularz ofertowy), Nr 4 (projekt umowy), Nr 8 (Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potencjału technicznego - dysponowania miejscami parkingowymi oraz obiektem hotelowym na terenie miasta Jeleniej Góry). Termin składania ofert, pozostałe zapisy Zapytania ofertowego oraz załączników Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 8 pozostają bez zmian.
Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje Zapytania ofertowego oraz Załączników Nr 1, 2, 4 i 8 do Zapytania ofertowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej:
http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=644
(BIP Zamawiającego) oraz:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16827
(Baza Konkurencyjności)
Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje Zapytania ofertowego oraz Załączników
Nr 1, 2, 4 i 8 do Zapytania ofertowego zostaną usunięte z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z dokumentów uwzgledniających zmiany z dnia 11.04.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
1) w formie pisemnej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Punkt kancelaryjny (parter), osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca, albo
2) w formie elektronicznej (w formacie nieedytowalnym) – skan dokumentów –
na adres e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl.
2. UWAGA - zmieniony został termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert - do godz. 09:00 w dniu 25.04.2019 r. (do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bzp@powiat.jeleniogorski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) Urszula Kasica – dyrektor Biura Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks: (75) 75 26 419, tel.: (75) 64 73 103; 2) Małgorzata Maras – inspektor w Biurze Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks: (75) 75 26 419, tel.: (75) 64 73 103.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Celem zamówienia jest realizacja usługi hotelowo – gastronomicznej w ramach działań związanych ze współpracą transgraniczną jednostek pożarniczych, służb ratowniczych
i zarządzania kryzysowego – gmin przygranicznych Województwa Libereckiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry – przy realizacji projektu pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich
i Karkonoszy – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usługę zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) dla 30 osób z Republiki Czeskiej,
w terminie 24-25 maja 2019 r.;
2) wyżywienie w formie posiłku regeneracyjnego dla 60 osób – uczestników ćwiczeń taktycznych w terenie w dniu 24 maja 2019 r.;
3) wyżywienie w formie obiadu zasiadanego dla 60 osób – uczestników szkolenia
w dniach 24-25 maja 2019 r.;
4) wyżywienie w formie kolacji integracyjnej dla 60 osób – uczestników szkolenia
w dniu 24 maja 2019 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Sposób rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym został określony w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra, powiat jeleniogórski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi hotelowo – gastronomicznej w ramach działań związanych ze współpracą transgraniczną jednostek pożarniczych, służb ratowniczych
i zarządzania kryzysowego – gmin przygranicznych Województwa Libereckiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry – przy realizacji projektu pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich
i Karkonoszy – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usługę zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) dla 30 osób z Republiki Czeskiej,
w terminie 24-25 maja 2019 r.;
2) wyżywienie w formie posiłku regeneracyjnego dla 60 osób – uczestników ćwiczeń taktycznych w terenie w dniu 24 maja 2019 r.;
3) wyżywienie w formie obiadu zasiadanego dla 60 osób – uczestników szkolenia
w dniach 24-25 maja 2019 r.;
4) wyżywienie w formie kolacji integracyjnej dla 60 osób – uczestników szkolenia
w dniu 24 maja 2019 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Sposób rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym został określony w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody dodatkowe: 55.11.00.00-4 Hotelarskie usługi noclegowe, 55.13.00.00-0 Inne usługi hotelarskie, 55.52.00.00-1 Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

24-25 maja 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje obiektem hotelowym, spełniającym standardy w kategorii: Hotel minimum trzech gwiazdek, w rozumieniu przepisów § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), znajdującym się na terenie miasta Jeleniej Góry lub powiatu jeleniogórskiego, w odległości maksymalnie 10 km od siedziby, w której będzie odbywało się szkolenie, tj. od Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego);
- zapewni, w ramach oferowanej ceny brutto, transport uczestników szkolenia obejmujący minimum trzy kursy w obie strony wg pkt I Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego – warunek wymagany, gdy obiekt hotelowy będzie znajdował się w odległości większej niż 1.500 m
od siedziby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 – odległość mierzona będzie przy pomocy aplikacji https://www.google.com/maps;
- dysponuje co najmniej sześcioma miejscami parkingowymi, które nieodpłatnie udostępni uczestnikom szkolenia w terminie 24-25 maja 2019 r.;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

1. Warunki umowy określa jej projekt, stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.
2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 3.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany
w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie wprowadzana do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej.
6. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 po zmianach z dnia 18.04.2019 r.;
2) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 po zmianach z dnia 11.04.2019 r.;
3) Oświadczenie w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania – Załącznik Nr 3;
4) Projekt umowy – Załącznik Nr 4 po zmianach z dnia 11.04.2019 r.;
5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5;
6) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 6;
7) Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych - Załącznik Nr 7;
8) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dysponowania miejscami parkingowymi oraz obiektem hotelowym – Załącznik Nr 8 po zmianach z dnia 11.04.2019 r.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium I – CENA – 80 %
Punktacja za kryterium – CENA odbywać się będzie według wzoru:
( Cmin. / Cb ) x 100 x 80% = KI
gdzie oznacza:
KI – liczbę punktów z kryterium I CENA,
Cmin. – najniższą cenę z przedstawionych ofert,
Cb – cenę oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów za kryterium CENA – 80 pkt

Kryterium II – LICZBA OFEROWANYCH POKOJÓW JEDNOOSOBOWYCH – 20%
Punktacja za kryterium – liczba oferowanych pokojów jednoosobowych* odbywać się będzie
na podstawie zaoferowanej liczby pokojów jednoosobowych, które zostaną udostępnione Zamawiającemu w ramach usługi. Wykonawca wskaże liczbę pokojów jednoosobowych
w Formularzu ofertowym Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty – Zamawiający przyzna Wykonawcy za udostepnienie co najmniej trzech pokojów jednoosobowych w ramach realizacji usługi – 0 pkt
- Zamawiający przyzna po 5 pkt za każdy dodatkowy pokój jednoosobowy* zaoferowany
w ramach relacji usługi.
Zgodnie z powyższym:
- za udostępnienie Zamawiającemu w ramach usługi minimum czterech pokojów jednoosobowych – Zamawiający przyzna 5 pkt;
- za udostępnienie Zamawiającemu w ramach usługi minimum pięciu pokojów jednoosobowych – Zamawiający przyzna 10 pkt;
- za udostępnienie Zamawiającemu w ramach usługi minimum sześciu pokojów jednoosobowych – Zamawiający przyzna 15 pkt;
- za udostępnienie Zamawiającemu w ramach usługi minimum siedmiu pokojów jednoosobowych – Zamawiający przyzna 20 pkt.
Zamawiający nie będzie punktować ilości większej niż 7 oferowanych pokojów jednoosobowych, o których mowa powyżej.
* przez sformułowanie „pokój jednoosobowy” należy rozumieć pokój udostępniony do zakwaterowania jednej osoby.

Maksymalna ilość punktów za kryterium LICZBA OFEROWANYCH POKOJÓW JEDNOOSOBOWYCH – 20 pkt

W dalszej kolejności ilości punktów uzyskane z oceny Kryterium I (Wynik I) i Kryterium II (Wynik II) zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny (SP):
Wynik I + Wynik II = SP (suma punktów)
Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, tj. o najwyższej sumie punktów (NSP).

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymogom Zapytania ofertowego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą łączną liczbę punktów.
2) Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 (sto).
3) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

Wykluczenia

2) Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) Wykonawców, którzy – w terminie określonym przez Zamawiającego –
nie uzupełnił brakujących albo wadliwych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, a także nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw;
c) Wykonawców, którzy z innymi wykonawcami zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
d) Wykonawców, którzy celowo przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) Wykonawców, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskali informacje poufne, mogące dać im przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) Wykonawców, którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie podlegają wykluczeniu z postępowania, lub którzy zataili te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Adres

Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

dolnośląskie , Jelenia Góra

Numer telefonu

(075) 64-731-00 (centrala)

Fax

(075) 75-264-19

NIP

6112503548

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 – 2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje,
że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego do kwoty 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” zostało unieważnione.
Uzasadnienie
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione
z uwagi na to, że cena jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 11.217,36 zł (brutto).
W wymaganym terminie (do godz. 9:00 w dniu 25.04.2019 r.) ofertę złożył 1 (jeden) Wykonawca, tj.:
Oferta nr 1:
Pałac Wojanów Sp. z o. o.
Wojanów 9, 58-508 Jelenia Góra
Liczba wyświetleń: 172