Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz mebli i wyposażenia sal w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów w placówce przedszkolnej w Tarnowskich Górach - 3 zadania

Data publikacji: 25.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-03-2019

Numer ogłoszenia

15463

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przekazana pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka ul. Korczaka 32 A 42-600 Tarnowskie Góry w biurze przedszkola do dnia 06.03.2019 r. do godz. 12 00 .Liczy się data i godzina wpływu oferty. Dotyczy wszystkich 3 zadań.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka ul. Korczaka 32 A 42-600 Tarnowskie Góry w dniu 06.03.019 o godz. 12:15

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

uniwersytet_przedszkolaka@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Halina Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503123296

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz wyposażenia sal w meble w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów w placówce przedszkolnej –„Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z oddz. Integracyjnymi” .
Dostawy zostały podzielone na III zadania:
Zadanie I - dostawa pomocy dydaktycznych
Zadanie nr II - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
Zadanie nr III - dostawa mebli i wyposażenia sal

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Tarnowskie Góry

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerow i multimedialny oraz meble sal nowych oddziałów przedszkolnych oraz sal:
• integracji sensorycznej,
• doświadczeń światłem,
• zmysłów.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz wyposażenia sal w meble w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów w placówce przedszkolnej –„Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z oddz. Integracyjnymi” , w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ” oraz stworzenia sal:
• integracji sensorycznej,
• doświadczeń światłem,
• zmysłów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

391622100-6
32322000-6
31213100-6
39161000-8

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest odrębny dla każdego zadania zgodnie z poniższą listą:
a) ZADANIE 1: 26.03.2019 r.
b) ZADANIE 2: .26.03.2019 r.
c) ZADANIE 3: 28.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Niedopuszczalne jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień umowy, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że obejmują one następujące kwestie:
a) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (wzrost lub obniżenie ceny ofertowej) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki.
b) jeżeli w okresie od dnia otwarcia ofert do dnia realizacji umowy nie będzie możliwa dostawa przedmiotu umowy opisanego w Wykazie pomocy dydaktycznych z powodu powszechnej niedostępności lub zaprzestania produkcji dopuszcza się dostawę przedmiotu umowy równoważnego pod względem jakości oraz właściwości po uzyskaniu zgody (akceptacji) Zamawiającego. Na wykonawcy spoczywa dowód wykazania okoliczności, o których mowa powyżej. Cena zamiennego przedmiotu umowy nie może być wyższa niż ustalona w ofercie Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto – waga 100%

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru:

cena brutto z najniższej oferty
Cena = ---------------------------------------------- x 100 x 100%
cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilośc punktów.. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100.
Każde Zadanie będzie oceniane osobno.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Beata Kaczmarek Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi, BP Service Center

Adres

Korczaka 32/A

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

531531306

NIP

5751612522

Numer naboru

RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1 dostawa pomocy dydaktycznych
brak ofert

Zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
Moje Bambino sp. Z o.o. Sp.K.
ul.Graniczna 46
93-428 Łódz
data wpływu: 04.03.2019
Cena netto: 24.773,00 zł
Cena brutto: 30.470,78 zł

Zadanie nr 3 - dostawa mebli
Moje Bambino sp. Z o.o. Sp.K.
ul.Graniczna 46
93-428 Łódz
cena netto: 20.560,11 zł
cena brutto: 25.300,00 zł
data wpływu: 04.03.2019
Liczba wyświetleń: 322