Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i dostawa posiłków do placówki przedszkolnej w Tarnowskich Górach.

Data publikacji: 16.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2019

Numer ogłoszenia

15138

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przekazana pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi ul. Korczaka 32 A 42-600 Tarnowskie Góry w biurze przedszkola do dnia 25.02.2019 r. do godz. 12 00 . Liczy się data i godzina wpływu oferty.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi ul. Korczaka 32 A 42-600 Tarnowskie Góry w dniu 25.02.2019 o godz 12:15.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

halina-kaczmarek@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Halina Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503123296

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków do placówki przedszkolnej –„Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi” , w ramach projektu pn. „Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych ”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Tarnowskie Góry

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci przedszkolnych.

Przedmiot zamówienia

Usługa obejmuje dostarczenie posiłków jako pełnego wyżywienia dla maksymalnie 20 dzieci dziennie. Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w przedszkolu powinien zawierać:
- śniadanie,
- dwudaniowy obiad,
- podwieczorek.

Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych posiłków: Śniadanie: codziennie: pieczywo mieszane, ser, wędlina, dżem, pomidor, ogórek, zupa mleczna lub kakao dwa razy w tygodniu: parówki, twarożki, pasty, jajka, napój;
Obiad: - codziennie – zupa + drugie danie - minimum raz w tygodniu – ryba - dwa razy w tygodniu posiłek mięsny, do każdego posiłku surówka i kompot/sok/woda;
Podwieczorek: - trzy razy w tygodniu – owoce - dwa razy w tygodniu – serek, budyń, kisiel, sałatka warzywna/owocowa, jogurt .

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 55321000-6
• 55521200-0

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie codziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez cały okres realizacji zamówienia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2019 do dni 31.03.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

- lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności posiadający pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pojemniki/termosy, w której przewożona będzie żywność są zgodne z wymaganiami systemu HACCP, - oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne z wymaganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania wszelkich innych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2) załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań
3) załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
Cena (waga - 90%, maksymalna ilość punktów jakie można otrzymać za dane kryterium - 90 punktów),
Klauzule społeczne (waga - 10%, 10 punktów),
Suma: 100%, 100 punktów.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + S
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena
S – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Klauzule społeczne

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 90 pkt. = liczba punktów w danym kryterium

B. Punkty za kryterium Klauzule społeczne (10 pkt) zostaną przyznane Wykonawcy, który zadeklaruje zatrudnienie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej. Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu/ niespełnieniu klauzul społecznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Beata Kaczmarek Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi, BP Service Center

Adres

Korczaka 32/A

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

531531306

NIP

5751612522

Numer naboru

RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 239