Strona główna
Logo unii europejskiej

wykonanie remontu związanego z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych oraz sal do zajęć specjalistycznych w przedszkolu.

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2019

Numer ogłoszenia

15030

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

nastąpiła zmiana - uzupełnienie zapisów Zapytania ofertowego
nastąpiła zmian przedmiaru robót

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przekazana pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka ul. Korczaka 32 A 42-600 Tarnowskie Góry w biurze przedszkola do dnia 01.03.2019 r. do godz. 12 00. Liczy się data i godzina wpływu oferty.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka ul. Korczaka 32 A 42-600 Tarnowskie Góry w dniu 01.03.2019 o godz.12:30

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

halina-kaczmarek@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Halina Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503123296

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu związanego z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych oraz sal do zajęć specjalistycznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Tarnowskie Góry

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac remontowych.

Przedmiot zamówienia

Roboty remontowe będą polegały na :
- demontażu armatury łazienkowej i grzejników drabinkowych w łazienkach,
- wyburzeniu części ścian wewnętrznych i przeburzeniach w ścianach,
– otwory drzwiowe, przejścia wykonywać po uprzednim wmurowaniu nowego nadproża i podstemplowania go w celu zabezpieczeniem otworu,
- demontaż niektórych drzwi i nadproży,
- przygotowanie otworu i montaż klapy oddymiającej w klatce schodowe,j
- zamurowania niektórych otworów drzwiowych lub wnęk,
- wymurowaniu nowych lekkich ścian działowych i osadzeniu nowych drzwi i nadproży,
- przełożeniu z częściową likwidacją oraz dostosowaniem do nowych pomieszczeń instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej,
- wykończeniu ścian, sufitów i posadzek wg przepisów wymaganych dla tego typu obiektu,
- na wyposażeniu piętra w sanitariaty i urządzenia potrzebne do nowej funkcji,
- prawidłowym odprowadzeniu kanałów wentylacyjnych, poprzez zamurowanie kanałów już wykorzystanych na innych kondygnacjach oraz podpięcie nowych pomieszczeń do istniejących pionów wentylacyjnych tak, aby doprowadzi do prawidłowego funkcjonowania wentylacji w budynku zgodnej z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń oraz wprowadzenie mikrowentylacji w oknach.


Szczegółowy zakres robót znajduje się w załączniku do zaproszenia ofertowego – projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

termin realizacji - do dnia 28.03.2019 - zgodnie z treścią Zapytania ofertowego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. Kryteria oceny ofert i ich waga:
a) Cena (C) – rozumiana jako cena brutto za wykonanie zamówienia: 80%
b) Okres gwarancji (G): 20%
2. Liczba punktów możliwa do uzyskania zostanie obliczona wg następujących wzorów:
a) Cena
C = (Cn : Co) x 100pkt x 80%
C - przyznane punkty w kryterium Cena
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Co – cena (brutto) oferty ocenianej

b) Okres Gwarancji – G
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do długości okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zaoferowanego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji wynosi 2 lata i jest liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
Punkty naliczane będą w następujący sposób:
za okres:
2 pełne lata – 0 pkt.
3 pełne lata – 5 pkt
4 pełne lata – 10 pkt
5 pełnych lat – 15 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1). W przypadku niepodania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza ofertowego okresu gwarancji, Zamawiający do oceny przyjmuje minimalny okres (termin) gwarancji, tj. 2 lata. Oferta z okresem gwarancji 5 lat i dłuższym otrzyma maksymalną ilość 15-tu punktów. Zamawiający przyznaje maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Suma punktów uzyskana przez ofertę = C + G
G C - Cena – ilość punktów uzyskanych
- Okres Gwarancji – ilość punktów uzyskanych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Beata Kaczmarek Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi, BP Service Center

Adres

Korczaka 32/A

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

531531306

NIP

5751612522

Numer naboru

RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 333