Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/U na dostawę centrum obróbczego

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-02-2019

Numer ogłoszenia

14010

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Wykonawca określa cenę realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT - w jednej z następujących walut: PLN/EUR.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto.
5. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia (w tym: koszty transportu, opakowania, rabaty, opusty). Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
6. W ofercie należy wskazać nazwę producenta i model oferowanego urządzenia. Do oferty można również dołączyć katalog/broszurę lub inny dokument zawierający specyfikację oferowanego urządzenia.
7. Ponadto w ofercie należy wskazać oferowane: czas rekcji serwisu oraz koszt roboczogodziny serwisu (koszt należy wskazać w jednej z następujących walut: PLN/EUR).
8. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
9. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Oferty należy złożyć do dnia 04.02.2019r.
11. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@ekoform.com.pl) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: „Ekoform” sp. z o.o., ul. Mickiewicza 36, 32-626 Jawiszowice).
12. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do Zamawiającego tj. pod wskazany w pkt. 11 adres Zamawiającego lub adres mailowy.
13. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
14. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ekoform.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosz Małgorzata

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603-571-813

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3-osiowego bramowego centrum obróbczego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Jawiszowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy 3-osiowego bramowego centrum obróbczego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3-osiowego bramowego centrum obróbczego.
2. Minimalne parametry urządzenia:
a. System sterowania CNC z możliwością wczytywania rysunków 2D i 3D w celu wykonania programu do obróbki oraz podglądu elementu na ekranie monitora. Ponadto: możliwość wprowadzenia do systemu symulacji obróbki elementu z podglądem na ekranie monitora.
b. Magazyn narzędzi z automatyczną wymianą: min. 10 pozycji.
c. Możliwość zdalnej diagnostyki maszyny.
d. Urządzenie musi posiadać funkcje frezowania, wiercenia oraz gwintowania.
e. Stół roboczy do mocowania elementów:
• Długość powierzchni stołu roboczego: min. 2000 mm,
• Szerokość powierzchni stołu roboczego: min. 1350 mm.
f. Przesuwy robocze poszczególnych osi:
• Przejazd osi X: min. 1700 mm,
• Przejazd osi Y: min. 1000 mm,
• Przejazd osi Z: min. 700 mm.
g. Prędkość przejazdów osi X,Y,Z: min. 30 000 mm/min.
h. Obroty wrzeciona: min. 12 000 obr./min.
i. Stożek wrzeciona: HSK – A100
j. Moc wrzeciona w trybie S1/100% min. 25kW
k. Moment skrawający w trybie S1/100%: min. 200 Nm
l. Funkcja kompensacji cieplnej rozszerzalności wrzeciona.
m. Maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego: min. 10 ton.
n. Ponadto urządzenie musi się cechować następującymi funkcjonalnościami:
• Absolutny pomiar pozycji wszystkich osi.
• Całkowicie zamknięta przestrzeń robocza.
• Sonda do pomiaru przedmiotu obrabianego.
• Laserowa sonda do pomiaru długości oraz średnicy narzędzi w trakcie obróbki.
• Zewnętrzne chłodzenie narzędzi cieczą.
• Chłodzenie narzędzi cieczą przez środek wrzeciona. Wymagane ciśnienie: min. 50 bar.
• Odsysanie mgły powodowanej cieczą chłodzącą.
• Transporter wiórów.
o. Maksymalne wymiary maszyny łącznie z osprzętem: maksymalna długość 5300mm, maksymalna szerokość 3800mm, maksymalna wysokość 3800 mm.
p. Sztywne rozwiązanie – maszyna bramowa
q. Przekrój suwaku: min. 280x280mm.
3. Dostarczone urządzenie ma być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do zakładu Zamawiającego w Jawiszowicach (ul. Mickiewicza 36, 32-626 Brzeszcze), instalację i uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu z obsługi maszyny.
5. Ponadto Wykonawca zapewni gwarancję na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia u Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewni również serwis pogwarancyjny przez okres minimum 5 lat od zakończenia okresu gwarancji. Koszt 1 roboczogodziny usługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym wynosił będzie nie więcej niż 240,00 PLN.
7. Reakcja serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym nastąpi do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia dokonanego w formie mailowej lub telefonicznej.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. W przypadku awarii dotyczącej wrzeciona - Wykonawca zapewni wymianę wrzeciona na prawidłowo działające – do 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia (w ramach gwarancji i serwisu pogwarancyjnego).
10. Wykonawca zapewni dostawę części zamiennych w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania.

Kod CPV

42612000-9

Nazwa kodu CPV

Centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu do 3 miesięcy od podpisania umowy. W ciągu 2 tygodni od dostarczenia urządzenia – należy dokonać jego instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia z wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu i sposobu wykonania umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) zmian umowy o dofinansowanie projektu,
f) zmian w projekcie w wyniku z decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta przygotowania według wzoru stanowiącego zał. 1 do niniejszego Zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a. Cena netto - Waga: 70 pkt
Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: C=(Cm/Cx)*70;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.
W przypadku złożenia oferty w EUR cena oferty przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego.
b. Koszt netto roboczogodziny serwisu - Waga: 20 pkt
Punktacja w kryterium koszt roboczogodziny serwisu będzie przyznawana wg formuły: K=(Km/Kx)*20;
K – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium koszt roboczogodziny serwisu;
Km – minimalny koszt roboczogodziny serwisu zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie;
Kx – koszt roboczogodziny serwisu rozpatrywanej oferty.
Maksymalny koszt roboczogodziny wynosi 240,00 PLN. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje koszt wyższy niż 240,00 PLN, zostanie odrzucona.
W przypadku złożenia oferty w EUR koszt przeliczony zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego.
c. Czas reakcji serwisu – czas reakcji na rozpoczęcie likwidacji awarii (dot. serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego) – Waga: 10 pkt.
Zaoferowany czas reakcji serwisu: do 1 dnia roboczego – 10 pkt.
Zaoferowany czas reakcji serwisu dłuższy niż 1 dzień roboczy – 0 pkt.
Maksymalny czas reakcji: 2 dni robocze.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji dłuższy niż 2 dni robocze zostanie odrzucona.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej liczbie punktów i tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

EKOFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

ul. Sobieskiego 105

43-300 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

NIP

9370008903

Numer naboru

RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie unieważnione.
Liczba wyświetleń: 517