Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”

Data publikacji: 25.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2018

Numer ogłoszenia

10846

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
1) w formie pisemnej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Punkt kancelaryjny, pokój nr 7 (parter), osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca, albo
2) w formie elektronicznej (w formacie nieedytowalnym) – skan dokumentów – na adres e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl.
2. Termin składania ofert (do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego) – do godz. 08:00 w dniu 06.11.2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bzp@powiat.jeleniogorski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) Urszula Kasica – dyrektor Biura Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks: (75) 75 26 419, tel.: (75) 64 73 103; 2) Małgorzata Maras – inspektor w Biurze Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks: (75) 75 26 419, tel.: (75) 64 73 102

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(75) 64 73 102

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Celem zamówienia jest realizacja usługi hotelowo – gastronomicznej w ramach działań związanych ze współpracą transgraniczną jednostek pożarniczych, służb ratowniczych
i zarządzania kryzysowego – gmin przygranicznych Województwa Libereckiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry – przy realizacji projektu pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich
i Karkonoszy – współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usługę zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) dla 15 osób z Republiki Czeskiej,
w terminie 15-16 listopada 2018 r.;
2) wyżywienie w formie obiadu zasiadanego dla 30 osób – uczestników szkolenia
w dniach 15-16 listopada 2018 r.;
3) wyżywienie w formie kolacji integracyjnej dla 30 osób – uczestników szkolenia
w dniu 15 listopada 2018 r.;
4) serwis kawowy (ciągły) podczas szkolenia w dniach 15-16 listopada 2018 r.
w siedzibie Zamawiającego, tj.: przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem w terminie do 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Sposób rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym został określony w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi hotelowo – gastronomicznej w ramach działań związanych ze współpracą transgraniczną jednostek pożarniczych, służb ratowniczych
i zarządzania kryzysowego – gmin przygranicznych Województwa Libereckiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry – przy realizacji projektu pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich
i Karkonoszy – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Przedmiot zamówienia

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usługę zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) dla 15 osób z Republiki Czeskiej,
w terminie 15-16 listopada 2018 r.;
2) wyżywienie w formie obiadu zasiadanego dla 30 osób – uczestników szkolenia
w dniach 15-16 listopada 2018 r.;
3) wyżywienie w formie kolacji integracyjnej dla 30 osób – uczestników szkolenia
w dniu 15 listopada 2018 r.;
4) serwis kawowy (ciągły) podczas szkolenia w dniach 15-16 listopada 2018 r.
w siedzibie Zamawiającego, tj.: przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody dodatkowe: 55.11.00.00-4 Hotelarskie usługi noclegowe, 55.13.00.00-0 Inne usługi hotelarskie, 55.52.00.00-1 Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

15-16 listopada 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje obiektem hotelowym, spełniającym standardy w kategorii: Hotel minimum trzech gwiazdek, w rozumieniu przepisów § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), znajdującym się na terenie miasta Jeleniej Góry
w odległości maksymalnie 10 km od siedziby, w której będzie odbywało się szkolenie, tj. od Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego);
- zapewni, w ramach oferowanej ceny brutto, transport uczestników szkolenia obejmujący minimum trzy kursy w obie strony wg pkt I Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego – warunek wymagany, gdy obiekt hotelowy będzie znajdował się w odległości większej niż 1.000 m od siedziby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 – odległość mierzona będzie przy pomocy aplikacji https://www.google.com/maps;
- dysponuje co najmniej sześcioma miejscami parkingowymi, które nieodpłatnie udostępni uczestnikom szkolenia w terminie 15-16 listopada 2018 r.;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Warunki umowy określa jej projekt, stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.
2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 3.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany
w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie wprowadzana do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej.
6. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składają następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego;
3) oświadczenie w zakresie potencjału technicznego – Załącznik Nr 8 do Zapytania ofertowego;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo, jeżeli nie jest oryginalne, musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa;
5) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) – Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w ust. 7 Części XIV Zapytania ofertowego. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców – składane są w oryginale (lub skan oryginalnych dokumentów). Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (lub skany oryginalnych dokumentów lub skany kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
7) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) – pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), każdy z tych wykonawców (członków konsorcjum) odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej Części – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego, a także oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 5 (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego);
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej Części – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 7 lit. h sekcji 1.1 Załącznika nr 23 do Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania Programu Interreg V-A RCz – RP, wersja 5.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium I – CENA – 80 %
Punktacja za kryterium – CENA odbywać się będzie według wzoru:
( Cmin. / Cb ) x 100 x 80% = KI
gdzie oznacza:
KI – liczbę punktów z kryterium I CENA,
Cmin. – najniższą cenę z przedstawionych ofert,
Cb – cenę oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów za kryterium CENA – 80 pkt

Kryterium II – LICZBA OFEROWANYCH POKOJÓW JEDNOOSOBOWYCH – 20%
Punktacja za kryterium – liczba oferowanych pokojów jednoosobowych* odbywać się będzie
na podstawie zaoferowanej liczby pokojów jednoosobowych, które zostaną udostępnione Zamawiającemu w ramach usługi. Wykonawca wskaże liczbę pokojów jednoosobowych
w Formularzu ofertowym Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty – Zamawiający przyzna Wykonawcy za udostepnienie co najmniej trzech pokojów jednoosobowych w ramach realizacji usługi – 0 pkt
- Zamawiający przyzna po 5 pkt za każdy dodatkowy pokój jednoosobowy* zaoferowany
w ramach relacji usługi.
Zgodnie z powyższym:
- za udostępnienie Zamawiającemu w ramach usługi minimum czterech pokojów jednoosobowych – Zamawiający przyzna 5 pkt;
- za udostępnienie Zamawiającemu w ramach usługi minimum pięciu pokojów jednoosobowych – Zamawiający przyzna 10 pkt;
- za udostępnienie Zamawiającemu w ramach usługi minimum sześciu pokojów jednoosobowych – Zamawiający przyzna 15 pkt;
- za udostępnienie Zamawiającemu w ramach usługi minimum siedmiu pokojów jednoosobowych – Zamawiający przyzna 20 pkt.
Zamawiający nie będzie punktować ilości większej niż 7 oferowanych pokojów jednoosobowych, o których mowa powyżej.
* przez sformułowanie „pokój jednoosobowy” należy rozumieć pokój udostępniony do zakwaterowania jednej osoby.

Maksymalna ilość punktów za kryterium LICZBA OFEROWANYCH POKOJÓW JEDNOOSOBOWYCH – 20 pkt

W dalszej kolejności ilości punktów uzyskane z oceny Kryterium I (Wynik I) i Kryterium II (Wynik II) zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny (SP):
Wynik I + Wynik II = SP (suma punktów)
Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, tj. o najwyższej sumie punktów (NSP).

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymogom Zapytania ofertowego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą łączną liczbę punktów.
2) Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 (sto).
3) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

Wykluczenia

2) Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) Wykonawców, którzy – w terminie określonym przez Zamawiającego – nie uzupełnił brakujących albo wadliwych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, a także nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw;
c) Wykonawców, którzy z innymi wykonawcami zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
d) Wykonawców, którzy celowo przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) Wykonawców, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskali informacje poufne, mogące dać im przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) Wykonawców, którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie podlegają wykluczeniu z postępowania, lub którzy zataili te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Adres

Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

dolnośląskie , Jelenia Góra

Numer telefonu

64-731-00 (centrala)

Fax

(075) 75-264-19

NIP

6112503548

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 – 2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PROMIPOL DEVELOPMENT
Mirosław Poniżnik
ul. Felzmanna 4
51-128 Wrocław
data wpływu oferty: godz. 8:35 w dniu 05.11.2018 r.
cena brutto: 8.550,00 zł
Liczba wyświetleń: 326