Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2020

Data publikacji: 31.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2020

Numer ogłoszenia

1256649

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

KOREKTA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR15/2020 Z DNIA 31.07.2020.
Zmianie ulega punkt III Warunki korzystania z oprogramowania, który otrzymuje brzmienie:
a) Licencje umożliwiają korzystanie z oprogramowania bezterminowo.
b) Moduł nr 1 obejmuje 3 licencje.
c) Wykonawca zapewni możliwość wielokrotnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji oraz bezpłatne wsparcie techniczne: (w tym dostęp do bezpłatnej linii wsparcia) świadczone przez osoby posiadające wiedzę w zakresie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia przez okres minimum jednego roku - począwszy od dnia dostawy.
W związku z powyższym zmianie ulega punkt VII Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Sp. z o.o.39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 15/2020 na dostawę kompletnego Oprogramowania inżynierskiego. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 17.08.2020r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 14 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Zgodnie z powyższą zmianą oraz wychwyceniem błędu pisarskiego w oświadczeniach oferenta na załączniku nr 1 został zaktualizowany załącznik nr 1 do Zapytania nr 15/2020. Wersja elektroniczna załącznika dostępna jest w Bazie konkurencyjności.
Ponadto do Bazy załącza się skan korekty nr 1 oraz skan załącznika nr 1 do Zapytania.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 15/2020 na dostawę kompletnego Oprogramowania inżynierskiego. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 12.08.2020r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 11 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Kosowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 175810633

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego „Oprogramowania inżynierskiego”. Oprogramowanie składa się z dwóch modułów stanowiących całość zamówienia. Zapytanie ofertowe nr 15/2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego „Oprogramowania inżynierskiego” dla potrzeb realizacji projektu POIR.02.01.00-00-0008/17 pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego „Oprogramowania inżynierskiego”. Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy „Oprogramowanie inżynierskie” .
Oprogramowanie składa się z dwóch modułów stanowiących całość zamówienia:
1. Moduł 1-minimalne parametry
a) Moduł 1 jest oprogramowaniem typu CAD
b) Zapis w formacie *.sldasm i *.sldprt,
c) Modelowanie parametryczne bryłowe, powierzchniowe, bryłowo – powierzchniowe,
d) Możliwość edycji części z poziomu złożenia,
e) Możliwość tworzenia części w kontekście złożenia,
f) Automatyczne generowanie listy materiałów z uwzględnieniem właściwości masowych,
g) Automatyczne generowanie wariantów części i złożeń,
h) Możliwość odczytu i zapisu wielu formatów elektronicznych plików, co najmniej ACIS (SAT), CADKEY, CGR, HCG, DXF/DWG, HOOPS, IDF, IGES, JPEG, Parasolid, STEP, STL, TIFF, VDA-FS,
i) Posiada moduł biblioteki standardowych części, które są całkowicie zintegrowane ze środowiskiem projektowym. Obsługiwane normy międzynarodowe co najmniej ANSI, BSI, CISC, DIN, ISO i JIS. Pliki dostarczane w ramach biblioteki to: łożyska, śruby, krzywki, koła zębate, nakrętki, wkładki PEM, kołki, pierścienie ustalające, wkręty, koła łańcuchowe, kształtowniki konstrukcyjne, koła pasowe, podkładki,
j) Możliwość tworzenia wysokiej jakości fotograficznie realistyczne obrazy modeli,
k) Możliwość operacji na importowanym obiekcie bryłowym, tak aby edytować definicję rozpoznanych operacji i aby zmienić ich parametry. Dla operacji opartych na szkicach, po rozpoznaniu operacji powinna być możliwość edycji szkiców z drzewa operacji, aby zmienić geometrię operacji,
l) Posiada moduł do publikowania modeli i dokumentacji do plików .exe z możliwościami pomiarów i nanoszenia adnotacji,
m) Umożliwia wgląd do wszystkich projektów oraz przedstawia zadania w formie wykresu Gantta dostępne bezpośrednio z oprogramowania CAD,
n) Posiada indywidualny kalendarz prac projektowych dostępny bezpośrednio z oprogramowania CAD,
o) Umożliwia tworzenie listy zadań przydzielonych do konkretnego użytkownika dostępna bezpośrednio
z oprogramowania CAD,
p) Możliwość integracji CAD z RoboDK,
q) Umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie zasobami osobowymi czy też materiałowymi mającymi wpływ na wykorzystanie budżet danego projektu,
r) Możliwość generowania zaawansowanych raportów; opóźnień projektowych, wykonania prac, zajętości zasobów, konfliktu zasobów bezpośrednio z oprogramowania CAD,
s) Możliwość wyświetlania kalendarza dla wszystkich działów,
t) Możliwość zmiany statusów zadań poprzez wykonanie przejść w systemie do zarządzania dokumentacją,
u) Możliwość integracji listy zadań w oprogramowaniu CAD, opcje aktualnej listy zadań, raporty swojej pracy,
v) Możliwość integracji z systemami klasy ERP/CRM, wymiana informacji dotyczących projektu z systemu ERP oraz baza klientów z systemu CRM,
w) Możliwość tworzenia historii zmian dla wszystkich typów plików oraz obsługiwać kontrolę wersji plików / projektów,
x) Możliwość dołączenia dowolnego rodzaju dokumentu obsługiwanego przez system Microsoft Windows,
y) Możliwość podglądu co najmniej 250 rodzajów dokumentów, w tym dokumenty pakietu Microsoft Office, wiadomości e-mail z systemu Microsoft Outlook oraz dokumenty Adobe PDF,
z) Możliwość tworzenia tzw. Szablonów dokumentów oraz plików, tworząc wcześniej zdefiniowane struktury folderów, lub zdefiniowane formatki dokumentów, dzięki czemu mamy możliwość stosowania wspólnych formatek nowo tworzonych dokumentów w obrębie całego systemu,

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się na dołączonym do Bazy Zapytaniu ofertowym nr 15/2020 z dnia 31.07.2020r.

Kod CPV

48321000-4

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Dodatkowe warunki

OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego „Oprogramowania inżynierskiego”.
2. Gwarancja min. 12 miesięcy.
3. Koszt transportu (do zakładu METPOL Sp. z o.o. ul. Duńska 7, 39-300 Mielec, Polska), instalacji, uruchomienia, odbioru technicznego i szkolenia w cenie.
4. Oprogramowanie w całości nowe – nie użytkowane przez inne przedsiębiorstwo.
5. Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim.
6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
8. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
9. Ważność oferty: minimum 2 miesiące od daty terminu składania ofert.
10. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
11. Warunki płatności: Zaliczka w wysokości nie większej niż 20% w terminie 14 dni od podpisania umowy, płatność końcowa w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru. Oferent na bazie powyższych wytycznych wskazuje proponowane przez siebie warunki płatności w zakresie wyłącznie procentowego udziału zaliczki i płatności końcowej.
12. Jako zabezpieczenie wypłaconej Dostawcy/Oferentowi zaliczki (w przypadku jej zastosowania) wymagane jest dostarczenie przez Dostawcę/Oferenta po podpisaniu Umowy, a przed wypłatą zaliczki, gwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki stanowiąca zabezpieczenie ewentualnego zwrotu zaliczki w przypadku niewywiązania się z umowy. Gwarancja musi być wystawiona przez bank lub ubezpieczyciela .
Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony banku lub ubezpieczyciela. Sposób potwierdzenia ważności umocowania osób podpisujących leży po stronie Dostawcy/Oferenta.
Gwarancja musi odnosić się bezpośrednio w swoich zapisach do zawartej Umowy sprzedaży wraz z podaniem numeru i daty zawarcia umowy sprzedaży oraz dopuszcza możliwość cesji na rzecz instytucji finansowej kredytującej Zamawiającego. Pozostałe wymagania w zakresie gwarancji:
1. Gwarancja musi być wystawiona na właściwe dane Zamawiającego.
2. Gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, w szczególności nie może zawierać warunku dotyczącego zgody Dostawcy na wypłacenie kwoty gwarancji.
3. Gwarancja przed jej dostarczeniem wymaga zaakceptowania zapisów przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia gwarancji w następujących przypadkach:
a) Gwarancja została wystawiona przez podmiot nieupoważniony zgodnie z niniejszymi wytycznymi lub podmiot niewiarygodny,
b) Gwarancja nie zawiera wymaganych zapisów,
c) Gwarancja nie zabezpiecza wymaganej kwoty lub nie odnosi się bezpośrednio do zapisów umowy,
d) Gwarancja zawiera warunki nie do zaakceptowania przez Zamawiającego.
W każdym z takich przypadków Zamawiający wykazuje dobrą wolę i może wyznaczyć termin dostarczenia prawidłowo sporządzonej gwarancji.
Koszty gwarancji bankowej, o której mowa powyżej Dostawca/Oferent musi zawrzeć w cenie udzielanego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności z tego tytułu na rzecz Dostawcy/Oferenta.

Wymienione parametry i wyżej wymienione warunki są łączne i obligatoryjne.

Warunki zmiany umowy

-Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
-Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Oferenta.
-Wykonawca (Oferent) nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. umowy z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 95 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 95, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 95.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium 5 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt.
-okres gwarancji powyżej 12 miesięcy, a mniej niż 36 miesięcy – 2 pkt.
-okres gwarancji 36 miesięcy lub więcej – 5 pkt.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
- Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
- Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
- Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
- Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Racławicka 17

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17 581 06 33

Fax

17 581 06 35

NIP

8172127819

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0008/17-00
Liczba wyświetleń: 97