Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2020

Data publikacji: 17.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2020

Numer ogłoszenia

1254595

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Decyzją Zamawiającego z dnia 23 lipca 2020r. anulowano zamówienie z zapytaniem ofertowym nr 14/2020

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 14/2020 na dostawę kompletnego „Skanera optycznego”. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 28.07.2020r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 27 lipca 2020 r. do godziny 15:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 28 lipca 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Ponadto do Oferty każdy Oferent zobowiązany jest dołączyć filmy udostępnione na serwerze zewnętrznym (możliwy zapis video z oprogramowania) obejmujące co najmniej potwierdzenie następujących parametrów:
-czas wykonania pojedynczego skanu nie przekraczający 1 s,
-czas wyświetlenia wyniku skanu (chmury punktów) w oprogramowaniu po wykonaniu skanu na żywo nie dłuższy niż 2 s,
-wizualizacje obszaru pomiarowego na żywo w okienku 3D dla optymalnego procesu akwizycji danych,
-moduł do wykonywania testu VDI 2634 część 3,
-moduł w darmowym oprogramowaniu przedstawiający analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5,
-automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Kosowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 175810633

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego Skanera optycznego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa środka trwałego pod nazwą „Skanera optycznego” dla potrzeb realizacji projektu POIR.02.01.00-00-0008/17 pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego Skanera optycznego . Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy „Skaner optyczny”:

1. Skaner optyczny składać się będzie z co najmniej 6 modułów stanowiących jeden środek trwały:
Moduł nr 1 Czujnik optyczny. Wymagania:
2. Minimum dwie kamery oraz projektor niebieskiego światła LED umożliwiający pomiar w zmiennych warunkach oświetleniowych np. na hali produkcyjnej.
3. Rozdzielczość kamer minimum 5Mpix każda.
4. Obszar pomiarowy nie mniejszy niż 200x150x150 mm (możliwość tolerancji +/- 5%).
5. Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0.015mm wg testów w oparciu o przewodnik VDI 2634 część 3,obliczony wynik wg. wytycznych algorytmów sigma 3 .
6. Weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634/część 3 wykonywana na miejscu dostawy po instalacji urządzenia u Zamawiającego, obliczony wynik wg. wytycznych algorytmów sigma 3.
7. Certyfikowany wzorzec kalibracyjny do kalibracji systemu
8. Czas wykonania kalibracji przez Użytkownika liczony od momentu rozpoczęcia kalibracji do podania wyników kalibracji (kąta pomiędzy kalibracji i odchyłek wzorca) nie dłuższy niż 5 minut.
9. Czas wykonania pojedynczego skanu nie przekraczający 1 s.
10. Czas wyświetlenia wyniku skanu (chmury punktów) w oprogramowaniu po wykonaniu skanu na żywo nie dłuższy niż 2 s.
11. Automatyczna kontrola kalibracji, transformacji skanów, ruchu dla każdego pojedynczego pomiaru
12. Waga głowicy pomiarowej nie przekraczająca 3 kg.
Moduł nr 2 Oprogramowanie sterujące czujnikiem optycznym. Wymagania:
13. Kalibracja z interaktywną instrukcją.
14. Możliwość wykonywania samodzielnie przez Użytkownika testów dokładności w oparciu o VDI2634/część 3.
15. Sterowania głowicą pomiarową oraz automatycznym stolikiem obrotowym.
16. Obliczanie współrzędnych 3D.
17. Automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika.
18. Zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów.
19. Eksport siatki w popularnych formatach np. stl, ascii itp.
20. Kontrola ruchu, kalibracji i transformacji poszczególnych skanów.
21. Wizualizacje obszaru pomiarowego na żywo w okienku 3d dla optymalnego procesu akwizycji danych.
22. Automatyczne wycinanie tła, które nie jest obiektem zainteresowania użytkownika (np. Stolika obrotowego) podczas wykonywania skanu.
23. Automatyczne usuwanie danych po markerach użytych podczas skanowania na detalu podczas w procesie zamieniania chmury punktów na siatkę trójkątów stl.
24. Możliwość przemieszczania detalem oraz głowicą skanującą w procesie skanowania w celu uzyskania całej geometrii skanowanego obiektu.
25. Opcja pomocy w oprogramowaniu.
26. Wszystkie funkcje w jednym oprogramowaniu.
27. Oprogramowanie w języku polskim.
Moduł nr 3 Oprogramowanie do prowadzenia dalszych analiz i obliczeń. Wymagania:
28. Możliwość otwierania wyników skanowania wraz ze zdjęciami pomiarowymi wygenerowanymi w oprogramowaniu sterującym.
Ze względu na zbyt dużą liczbę znaków pozostała część Opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w pozycji „Dodatkowe przedmioty zamówienia” poniżej.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kontynuacja z Opisu przedmiotu zamówienia:
29. Import danych cad w formatach iges, step.
30. Zamiana chmury punktów na siatkę trójkątów.
31. Obróbka siatki trójkątów z możliwością interpolacji dziur, rozrzedzanie, wygładzanie.
32. Bazowania różnymi metodami: najlepsze dopasowanie, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt.
33. Analizy tolerancji położenia i kształtu według norm din iso 1101 i asme y14.5.
34. Pełne zwymiarowanie elementów geometrycznych np. długość, kąt itp.
35. Wizualizacja wyników na zdjęciu pomiarowym.
36. Oprogramowanie w języku polskim.
Moduł nr 4 Statyw. Wymagania:
37. Statyw do głowicy pomiarowej umożliwiający swobodne przemieszczenia systemu względem obiektu skanowanego z wysięgiem minimum 0.9m.
38. Przewody do połączenia głowicy pomiarowej z komputerem .
Moduł nr 5 Komputer dedykowany do sterowania głowicą, wykonywania obliczeń i analiz metrologicznych z parametrami umożliwiającymi płynną pracę. Wymagania:
39. 64 bit Intel 2.6 GHz Hexacore CPU lub równoważny.
40. Karta graficzna nie gorsza niż typu NVIDIA Quadro openGL.
41. Monitor co najmniej 17".
42. Dysk twardy minimum 1 TB.
43. Nagrywarka DVD+/- RW.
44. Interfejs przetwarzania danych .
45. WLAN, LAN, USB 2.0, USB 3.0.
46. Mysz z rolką.
Moduł nr 6 Automatyczny stolik obrotowy. Wymagania:
47. Stolik obrotowy o średnicy min.300 mm
48. Nośność minimum 15kg ,którego kąt i ilość ruchów są sterowane z oprogramowania dołączonego do systemu.
Dostawca ma zapewnić dodatkowo:
49. Opakowanie transportowe do głowicy oraz akcesoriów.
50. Czujnik optyczny oraz oprogramowanie metrologiczne wyprodukowane przez jednego producenta.
51. Wzory certyfikatów generowanych po przeprowadzeniu testu dokładności wg przewodnika VDI 2634 część 3 obliczony wynik wg. wytycznych algorytmów sigma 3
52. W ciągu maksymalnie 7 dni po ogłoszeniu wyniku otwarcia ofert Zamawiający ma prawo do weryfikacji wszystkich zapisów technicznych w trakcie prezentacji w siedzibie Zamawiającego. W trakcie prezentacji oferowane urządzenie musi spełnić wszystkie wymagane funkcje techniczne zapisane w specyfikacji.
53. Do Oferty każdy Oferent zobowiązany jest dołączyć filmy udostępnione na serwerze zewnętrznym (możliwy zapis video z oprogramowania) obejmujące co najmniej potwierdzenie następujących parametrów:
 czas wykonania pojedynczego skanu nie przekraczający 1 s,
 czas wyświetlenia wyniku skanu (chmury punktów) w oprogramowaniu po wykonaniu skanu na żywo nie dłuższy niż 2 s,
 wizualizacje obszaru pomiarowego na żywo w okienku 3D dla optymalnego procesu akwizycji danych,
 moduł do wykonywania testu VDI 2634 część 3,
 moduł w darmowym oprogramowaniu przedstawiający analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5,
 automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika.
54. Weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634 część 3 wykonywana na miejscu dostawy po instalacji urządzenia u Zamawiającego.
55. Dostarczany system pomiarowy musi być nowym urządzeniem, ale nie prototypem.

Jeżeli w powyższym opisie zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Dodatkowe warunki

OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego Skanera optycznego.
2. Gwarancja min. 12 miesięcy na całość oraz min 60 miesięcy na jednostkę sterującą.
3. Koszt transportu (do zakładu METPOL Sp. z o.o. ul. Duńska 7, 39-300 Mielec, Polska), instalacji, uruchomienia, odbioru technicznego i szkolenia w cenie.
4. Urządzenie w całości fabrycznie nowe – nie użytkowane w celach wytwórczych przez inne przedsiębiorstwo.
5. Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim.
6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
8. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
9. Ważność oferty: minimum 2 miesiące od daty terminu składania ofert.
10. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
11. Warunki płatności: Zaliczka w wysokości nie większej niż 20% w terminie 14 dni od podpisania umowy, płatność końcowa w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru. Oferent na bazie powyższych wytycznych wskazuje proponowane przez siebie warunki płatności w zakresie wyłącznie procentowego udziału zaliczki i płatności końcowej.
12. Jako zabezpieczenie wypłaconej Dostawcy/Oferentowi zaliczki (w przypadku jej zastosowania) wymagane jest dostarczenie przez Dostawcę/Oferenta po podpisaniu Umowy, a przed wypłatą zaliczki, gwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki stanowiąca zabezpieczenie ewentualnego zwrotu zaliczki w przypadku niewywiązania się z umowy. Gwarancja musi być wystawiona przez bank lub ubezpieczyciela .
Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony banku lub ubezpieczyciela. Sposób potwierdzenia ważności umocowania osób podpisujących leży po stronie Dostawcy/Oferenta.
Gwarancja musi odnosić się bezpośrednio w swoich zapisach do zawartej Umowy sprzedaży wraz z podaniem numeru i daty zawarcia umowy sprzedaży oraz dopuszcza możliwość cesji na rzecz instytucji finansowej kredytującej Zamawiającego. Pozostałe wymagania w zakresie gwarancji:
1. Gwarancja musi być wystawiona na właściwe dane Zamawiającego.
2. Gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, w szczególności nie może zawierać warunku dotyczącego zgody Dostawcy na wypłacenie kwoty gwarancji.
3. Gwarancja przed jej dostarczeniem wymaga zaakceptowania zapisów przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia gwarancji w następujących przypadkach:
a) Gwarancja została wystawiona przez podmiot nieupoważniony zgodnie z niniejszymi wytycznymi lub podmiot niewiarygodny,
b) Gwarancja nie zawiera wymaganych zapisów,
c) Gwarancja nie zabezpiecza wymaganej kwoty lub nie odnosi się bezpośrednio do zapisów umowy,
d) Gwarancja zawiera warunki nie do zaakceptowania przez Zamawiającego.
W każdym z takich przypadków Zamawiający wykazuje dobrą wolę i może wyznaczyć termin dostarczenia prawidłowo sporządzonej gwarancji.
Koszty gwarancji bankowej, o której mowa powyżej Dostawca/Oferent musi zawrzeć w cenie udzielanego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności z tego tytułu na rzecz Dostawcy/Oferenta.

Wymienione w pkt II parametry i w pkt III warunki są łączne i obligatoryjne.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Oferenta.
4. Wykonawca (Oferent) nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. umowy z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Ponadto do Oferty każdy Oferent zobowiązany jest dołączyć filmy udostępnione na serwerze zewnętrznym (możliwy zapis video z oprogramowania) obejmujące co najmniej potwierdzenie następujących parametrów:
-czas wykonania pojedynczego skanu nie przekraczający 1 s,
-czas wyświetlenia wyniku skanu (chmury punktów) w oprogramowaniu po wykonaniu skanu na żywo nie dłuższy niż 2 s,
-wizualizacje obszaru pomiarowego na żywo w okienku 3D dla optymalnego procesu akwizycji danych,
-moduł do wykonywania testu VDI 2634 część 3,
-moduł w darmowym oprogramowaniu przedstawiający analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5,
-automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 95 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 95, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 95.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji na komplet – waga kryterium 5 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt.
-okres gwarancji powyżej 12 miesięcy, a mniej niż 36 miesięcy – 2 pkt.
-okres gwarancji 36 miesięcy lub więcej – 5 pkt.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Racławicka 17

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17 581 06 33

Fax

17 581 06 35

NIP

8172127819

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0008/17-00
Liczba wyświetleń: 145