Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”

Data publikacji: 22.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1250722

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 4/2020 - błędnie określono lata dotyczące doświadczenia.
Powinno być: w punkcie 5. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń/doradztwa, w zakresie którego składana jest oferta (dotyczy lat 2017-2019).
Załącznik został zaktualizowany.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 30.06.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych
w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 4. Nie otwierać przed terminem 30.06.2020 r., godz. 10:00.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michalina Silka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533 110 921

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie cyklu warsztatów
z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szacowana liczba uczestników szkolenia (każdorazowo): 5 grup po 8-12 osób każda. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące miasto Żory.
2. Ilość spotkań warsztatowych: łącznie 35 spotkań (5 cykli warsztatowych po 7 szkoleń)
3. Czas realizacji zamówienia: 01.08.2020 r. – 31.08.2023 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Żory Miejscowość: Żory

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem ww. usług jest wspieranie uczestników projektu zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym i ich reintegracja społeczna.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie cyklu warsztatów
z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szacowana liczba uczestników szkolenia (każdorazowo): 5 grup po 8-12 osób każda. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące miasto Żory.
2. Ilość spotkań warsztatowych: łącznie 35 spotkań (5 cykli warsztatowych po 7 szkoleń)
3. Czas realizacji zamówienia: 01.08.2020 r. – 31.08.2023 r.
4. Szczegółowy zakres zamówienia:
a) Organizacja 5 cykli warsztatowych po 7 szkoleń, trwających każdorazowo 8 godzin lekcyjnych (56 godzin lekcyjnych w cyklu) z następujących zakresów:
- Umiejętność samomotywacji,
- Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
- Radzenie sobie ze stresem,
- Budowanie własnego wizerunku,
- Aktywnego poszukiwania pracy,
- Zasad komunikacji interpersonalnej,
- Znaczenia ról społecznych.
b) Zapewnienie cateringu dla uczestników podczas szkolenia
c) Zapewnienie każdemu uczestnikowi pakietu szkoleniowego zawierającego materiały szkoleniowe oraz pen drive
d) Zapewnienie sali na szkolenie.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

- dnia 22.06.2020 r. - zaproszenie do składania ofert.
- dnia 30.06.2020 r. do godziny 10.00 - termin złożenia ofert.
- dnia 02.07.2020 r. - ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.
W przypadku złożenia oferty przez przedsiębiorcę wymagane jest załączenie do oferty wpisu
do Rejestru Firm Szkoleniowych wraz z wykazem osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczenie o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby fizyczne niebędące personelem projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy:
a) posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonej usługi.
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1, a także wskazać dorobek zawodowy w danej dziedzinie, zgodnie z Załącznikiem nr 3. Po dokonaniu wyboru oferty, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadany dorobek zawodowy.
b) zrealizowali w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (tj. 2017-2019)
co najmniej 200 godzin szkoleń/doradztwa, w zakresie którego składana jest oferta, potwierdzone referencjami.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby fizyczne niebędące personelem projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy:
a) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie
z Załącznikiem nr 1.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie
z Załącznikiem nr 1.
c) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby fizyczne niebędące personelem projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie
z Załącznikiem nr 1.
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby fizyczne niebędące personelem projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie
z Załącznikiem nr 1.
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
 Terminów realizacji umowy;
 Liczby uczestników w ramach umowy;
 Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych między Wykonawcą
a Zamawiającym – Załącznik nr 2
3. Życiorys zawodowy Wykonawcy lub osoby przez niego zaangażowanej do realizacji zadania – Załącznik nr 3
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie oraz jeśli dotyczy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
5. Program warsztatów umiejętności społecznych (Załącznik nr 4);

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena z 1 godzinę szkoleniową 60% - 60 pkt
2. Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 20% - 20 pkt
3. Liczba godzin szkoleń/doradztwa z tematyki objętej zamówieniem, w zakresie którego składana jest oferta. 20% - 20 pkt

1. Sposób oceny kryterium „Cena”:

Najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

2. Sposób oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”:

5 lata włącznie – 10 pkt
Powyżej 5 lat – 20 pkt

3. Sposób oceny kryterium „Liczba godzin szkoleń/doradztwa z tematyki objętej zamówieniem przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia”:

Do 200 godz. – 10 pkt
Powyżej 201 godz. – 20 pkt

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 100pkt.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŻORY - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres

Aleja Wojska Polskiego 25

44-240 Żory

śląskie , Żory

Numer telefonu

32 43 48 220

Fax

32 43 51 215

NIP

6511706371

Tytuł projektu

Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Numer projektu

RPSL.09.01.05-24-0535/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została oferta nr 9, złożona przez Centrum Psychologii i Coachingu Relacji Aleksandra Sobczyk, 42-606 Tarnowskie Góry,
ul. Kolorowa 20/5. Spełnia ona wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. Łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt na 100 możliwych.
Oferta została dostarczona osobiście dn. 29.06.2020r.,
Cena 174,00zł brutto za godzinę warsztatów.
Liczba wyświetleń: 252