Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa zarządzania projektem wraz z funkcją nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: RPLU.05.00.00. - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: RPLU.05.03.00. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Data publikacji: 16.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-06-2020

Numer ogłoszenia

1249873

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: „Przetarg na usługę zarządzania projektem wraz z funkcją nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej ” należy złożyć do dnia 24.06.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zarzad.sm.wspolnota@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Baran – Członek Zarządu, Łęczna ul. Staszica 5, tel. 081 462 76 76 wew. 22 w godz. 8.00÷15.00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Milanowski – Prezes Zarządu, Łęczna ul. Staszica 5, tel. 081 462 76 76 wew. 22 w godz. 8.00÷15.00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania projektem wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, RPLU.05.00.00. - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: RPLU.05.03.00. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łęczyński Miejscowość: Łęczna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługi zarządzania projektem wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, RPLU.05.00.00. - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: RPLU.05.03.00. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania projektem wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, RPLU.05.00.00. - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: RPLU.05.03.00. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w branżach:
1. konstrukcyjno-budowlanej,
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nadzór będzie obejmował n/w zadania:

1) Zadanie 1 – „Termomodernizacja stropów wewnętrznych pod strychami”
2) Zadanie 2 – „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej”
3) Zadanie 3 – „Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej”
4) Zadanie 4 – „Zastosowanie instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu wody użytkowej”
5) Zadanie 5 – „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z uruchomieniem”
6) Zadanie 6 – „Modernizacja oświetlenia części wspólnych”
7) Zadanie 7 – „Uruchomienie węzłów cieplnych”
8) Zadanie 8 – „Modernizacja przyłączy ciepłowniczych wraz z uruchomieniem”
2. Szczegółowe wymagania i obowiązki inspektorów nadzoru i wymagania w zakresie zarządzania projektem zostały przedstawione w załączniku nr 1 w postaci Wzoru Umowy.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Usługa zarządzania projektem
Kod CPV - 79421000-1; Usługi Zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie w zakresie zarządzania projektem będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego rozliczenia przez Zamawiającego projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WL a w zakresie nadzoru do czasu wygaśnięcia obowiązków przewidzianych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 22 ust. 1 b, pkt. 2), pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) i nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5, pkt. 1,8 Pzp;

Wiedza i doświadczenie

Posiadają odpowiednie doświadczenie. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w pełnym zakresie, tj. w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej o podobnym charakterze i wartości oraz co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na świadczeniu usługi zarządzania projektem o podobnym charakterze i wartości Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca wykaże, że realizował usługi spełniające warunki częściowe. Należy wykazać, że wykonano usługę, co najmniej jedną, spełniającą wszystkie powyższe warunki łącznie.

Potencjał techniczny

Nie jest wymagany

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują odpowiednimi osobami, gwarantującymi należyte wykonanie umowy. Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże dysponowanie osobami (w tym zespołem inspektorów), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane, tj. co najmniej:
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych,
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych,
• jedną osobą specjalista ds. rozliczeń, która posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne; min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń w co najmniej jednym projekcie infrastrukturalnym sfinansowanym i zrealizowanym ze środków europejskich. Osoba ta powinna posiadać biegłą znajomością języka polskiego lub komunikować się za pośrednictwem tłumacza.
• jedną osobą, specjalista ds. prawnych: która posiada wykształcenie wyższe prawnicze; min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawnych aspektów procedur inwestycyjnych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – RPO, doświadczenie związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. prawnych lub kierownika zespołu w przygotowaniu lub realizacji co najmniej jednego projektu infrastrukturalnego, doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednego studium wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury w tym robót budowlanych współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub pomocowych UE. Osoba ta powinna posiadać biegłą znajomością języka polskiego lub komunikować się za pośrednictwem tłumacza.
• Jedną osobą, specjalista inżynier warstwy aplikacji, baz danych i sieci, która posiada wykształcenie wyższe II stopnia techniczne informatyczne; min. 3-letnie doświadczenie zawodowego w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000-zł

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności i będzie dopuszczalna w granicach unormowania artykułu 144 Prawa zamówień publicznych.
2. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.
3. Strony przewidują możliwość dokonania w niniejszej umowie następujących zmian:
1) W zakresie podmiotowym: nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
2) W zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do usługi – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – cena netto nie ulegnie zmianie.
3) W zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o odpowiednią ustawę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - Wykonawcy przysługuje prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wszczęcie negocjacji w tym zakresie, najwcześniej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy.
4) W zakresie osobowym: zmiana osób wykonujących określone funkcje, z zastrzeżeniem odpowiedniego zastosowania regulacji zmian opisanych w § 5 ust. 8-9
5) W zakresie wydłużenia terminu wykonania Zamówienia lub poszczególnych etapów w przypadku zaistnienia zdarzeń powodujących, że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o czas równy wystąpieniu poniższych okoliczności, z uwagi na:
a) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac, a które powodują zatrzymanie Inwestycji lub zmianę terminów jej wykonania,
b) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą strony będą uważały w szczególności: awarię systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, powódź, zalanie, huragan, itp.,
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego spowodowane koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, opóźnienie w przekazaniu pozwoleń zamiennych lub projektów zamiennych,
d) niedotrzymana przez Wykonawcę robót budowlanych terminów realizacji inwestycji poszczególnych etapów według harmonogramu - o czas dodatkowy ponad przewidziany w umowie wynikający z okresu opóźnienia.
e) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją Zamówienia
6) W zakresie Zamówienia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu umowy określonego w § 1 – w sytuacji zmiany planów działalności inwestycyjnej Zamawiającego – Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o zaistnieniu takiej okoliczności a Strony dokonają oceny stopnia zaawansowania prac, w celu ustalenia należnego wynagrodzenia.
7) Zmiany będące następstwem wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.
8) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem umowy o wykonanie robót budowlanych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
a) Podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
b) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, 10, 11, składa dokument wystawiony (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
g) Kserokopię wpłaty wadium.
h) Potwierdzenie posiadania polisy na ubezpieczenie, o którym mowa w dziale V. pkt 1 SIWZ.
i) Jeżeli oferta jest składana przez Konsorcjum firm lub w ramach spółki cywilnej do oferty należy załączyć umowę konsorcjum lub umowę spółki. Pozostałe wymagania dotyczące oferentów stosuje się odpowiednio do konsorcjum i jego członków/wspólników.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana: Przetarg na usługę zarządzania projektem wraz z funkcją nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej ” wraz z adresem i nazwę firmy oferenta.
3. Oferta i wszystkie załączone w niej dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem.
4. Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony muszą być kolejno ponumerowane.
5. Oferta nie może zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek lub skreśleń. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście w załącznikach winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta lub osobę posiadającą pełnomocnictwo.
6. Zamawiający nie zwraca oferentom dokumentów zawartych w ofercie. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
7. Wymagany okres ważności ofert wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.
8. Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty bez dodatkowego wzywania do uzupełnienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Zamawiający dokona wyboru oferty która spełnia wymagania postawione w SIWZ oraz zostanie ona oceniona jako najkorzystniejsza. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę która w ocenie uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów 100.
Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny oferty:
Cena – 70%
Doświadczenie zawodowe – 10%
Dyspozycyjność (Stawiennictwo na budowie lub w siedzibie Zamawiającego) – 20%

1. Punkty w kryterium cena (C)- będą przyznawane proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o najniższej cenie uzyska 10 pkt.
Cn/Cd x 10 = C
gdzie C n - cena najniższa
C d - cena danej oferty
C - punkty przyznane za cenę

2. Punkty w kryterium doświadczenie zawodowe (Dz) – będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej jako Inspektor koordynujący w następujący sposób:

Ocenie i przyznawaniu punktów podlegać będą lata doświadczenia Inspektora koordynującego (od uzyskania uprawnień budowlanych), według poniższych zasad:

- za 3-5 letnie doświadczenie zawodowe - otrzyma 0 pkt.,
- za powyżej 5 do 9 letnie doświadczenie zawodowe - otrzyma 5 pkt.,
- powyżej 10 lat doświadczenia zawodowego - otrzyma 10 pkt.

3. Punkty w kryterium dyspozycyjność (Do)- przyznawane będą dla zespołu inspektorów oraz dla osób zarządzających za stawiennictwo na budowie lub w siedzibie zamawiającego, w następujący sposób:
- za stawiennictwo na budowie lub w siedzibie zamawiającego, w dniu zgłoszenia w godzinach pracy budowy lub biura zamawiającego -Wykonawca otrzyma 10 pkt
-za stawiennictwo na budowie lub w siedzibie zamawiającego, do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 5 pkt
- za stawiennictwo na budowie lub w siedzibie zamawiającego, do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 0 pkt

Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie, faksem, mailowo i będą podlegały ewidencjonowaniu przez Zmawiającego.
Maksymalny czas stawiennictwa na budowie, nie może przekroczyć 48 godziny, liczone od wezwania inspektorów lub osób zarządzających projektem, złożone do godz. 10:00, w dniu wezwania. Zaproponowanie terminów dłuższych, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.


4. Na ocenę końcową oferty będzie składała się suma wszystkich uzyskanych tym sposobem punktów:
P= C x 70% + Dz x 10% + Do x 20%,
gdzie:
P - ilość punktów przyznanych danej ofercie
C - liczba punktów za cenę,
60% - ranga procentowa kryterium ceny,
Dz – liczba punktów za doświadczenie,
10% - ranga procentowa kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie,
Do – liczba punktów za dyspozycyjność
20% - ranga procentowa kryterium dyspozycyjność.

Wykluczenia

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty bez dodatkowego wzywania do uzupełnienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA W ŁĘCZNEJ

Adres

Staszica 5

21-010 Łęczna

lubelskie , łęczyński

Numer telefonu

81 462 76 76

Fax

81 752 25 75

NIP

7130017698

Tytuł projektu

Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej

Numer projektu

RPLU.05.03.00-06-0029/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres oferenta: INWESTPROJEKT - Lublin S.A. ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin;
2. Data wpłynięcia oferty: 24.06.2020 roku;
3. Cena oferty: 138.000,00 PLN netto, 169.740,00 PLN brutto.
Liczba wyświetleń: 139