Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2020

Data publikacji: 03.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-06-2020

Numer ogłoszenia

1248346

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Mielec, 8 czerwca 2020 r.
KOREKTA NR 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/2020 Z DNIA 03.06.2020.
W związku z pytaniami potencjalnych oferentów i zmianami w wymaganej specyfikacji urządzenia mającymi na celu dopuszczenie większej liczby oferentów wydłużony zostaje termin na składanie ofert w zapytaniu ofertowym nr 10/2020.

Zmiany w parametrach w punkcie „Opis przedmiotu zamówienia”:

Zmiana nr 1. Dotyczy pkt 24 „Opis przedmiotu zamówienia”
Dotychczasowe brzmienie: Wyposażony w zestaw komputerowy z monitorem o przekątnej nie mniej niż 24 cale.
Aktualne brzmienie: Wyposażony w zestaw komputerowy z monitorem o przekątnej nie mniej niż 24 cale ze złączem D-sub i HDMI, procesor nie gorszy niż Intel i5, pamięć RAM min 8Gb DDR4, dysk typu SSD min 240GB, zintegrowana karta graficzna, system operacyjny Win10 lub równoważny i kompatybilny z Win10, klawiatura, mysz.


W związku z powyższymi zmianami parametrów, zmianie ulega punkt nr VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT, który otrzymuje brzmienie:

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 10/2020 na dostawę kompletnego stanowiska Piec do obróbki termicznej. Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 16.06.2020r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 15 czerwca 2020 r. do godziny 15:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 16 czerwca 2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.


Powyższa zmiana powoduje konieczność zmiany formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 10/2020.
Skorygowany Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 10/2020 – formularz ofertowy został zamieszczony na stronie internetowej i w bazie konkurencyjności.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 10/2020 na dostawę kompletnego stanowiska Piec do obróbki termicznej. Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 16.06.2020r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 15 czerwca 2020 r. do godziny 15:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 16 czerwca 2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego stanowiska zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Kosowski +48 175810633

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 175810633

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego stanowiska "Piec do obróbki termicznej" zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa kompletnego środka trwałego pod nazwą „Piec do obróbki termicznej” dla potrzeb realizacji projektu POIR.02.01.00-00-0008/17 pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego stanowiska: Piec do obróbki termicznej. Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy „Piec do obróbki termicznej”:
1. Stanowisko Piec do obróbki termicznej składać się ma z co najmniej z 3 modułów stanowiących jeden środek trwały.
2. Moduł 1 ma stanowić piec do hartowania, moduł 2 ma stanowić piec do odpuszczania, moduł 3 ma być stanowiskiem hartowniczym.
Moduł 1. Piec laboratoryjny do hartowania.
3. Temperatura maksymalna nie mniejsza niż 1250 st.C.
4. Wymiary komory roboczej (szerokość x wysokość x głębokość) nie mniejsze niż 350x250x500 mm.
5. Wymiary gabarytowe urządzenia nie większe niż 900x1400x1200 mm.
6. Elementy grzejne umieszczone w panelach (nie bezpośrednio w komorze pieca).
7. Przyłącze gazu ochronnego z automatycznym sterowaniem przepływu.
8. Piec zainstalowany na stole.
9. Sterownik pieca umożliwiający precyzyjną kontrolę temperatury wewnątrz komory, z możliwością programowania procesu grzewczego.
10. Piec wyposażony w niezależny układ pomiaru temperatury.
11. Piec wyposażony w dodatkowy otwór inspekcyjny do wprowadzenia zewnętrznej termopary.
Moduł 2. Piec laboratoryjny do odpuszczania.
12. Temperatura maksymalna nie mniejsza niż 650 st.C.
13. Wymiary komory roboczej (szerokość x wysokość x głębokość) nie mniejsze niż 350x400x500mm.
14. Wymiary gabarytowe urządzenia nie większe niż 900x1600x1200 mm.
15. Przyłącze gazu ochronnego z automatycznym sterowaniem przepływu.
16. Sterownik pieca umożliwiający precyzyjną kontrolę temperatury wewnątrz komory, z możliwością programowania procesu grzewczego.
17. Piec wyposażony w niezależny układ pomiaru temperatury.
18. Piec wyposażony w dodatkowy otwór inspekcyjny do wprowadzenia zewnętrznej termopary.
Moduł 3. Stanowisko hartownicze.
19. Stół o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość) nie większych niż 2500x1000x1200 mm.
20. Wyposażony w zbiornik na wodę.
21. Wyposażony w zbiornik na olej o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość) nie mniejszych niż 300x700x1000 mm z wyjmowanymi koszami.
22. Wyposażony w dmuchawę.
23. Wyposażony w kratę o wymiarach nie mniejszych niż 600x600 mm.
24. Wyposażony w zestaw komputerowy z monitorem o przekątnej nie mniej niż 24 cale ze złączem D-sub i HDMI, procesor nie gorszy niż Intel i5, pamięć RAM min 8Gb DDR4, dysk typu SSD min 240GB, zintegrowana karta graficzna, system operacyjny Win10 lub równoważny i kompatybilny z Win10, klawiatura, mysz.
25. Wyposażony w oprogramowanie do automatycznego monitorowania i zapisywania przebiegu procesu grzewczego w obydwu piecach stanowiących moduły 1 i 2 Stanowiska.
26. Wyposażony w szczypce do wyjmowania tygli o długości nie mniejszej niż 400mm.
27. Wyposażony w zestaw elementów termo-ochronnych posiadających certyfikaty typu CE, w tym minimum: kaptur z osłoną twarzy zakładany na hełm ochronny chroniący głowę, kark oraz twarz pracownika przed czynnikami gorącymi (kaptur chroniący oczy przed promieniowaniem podczerwonym), żaroodporny fartuch, para rękawic żaroodpornych długich 5 palczastych do co najmniej 450 stopni C w kontakcie i 1000 st.C ciepła.
Odbiór całego stanowiska obejmuje dodatkowo wzorcowanie termiczne w dwóch punktach temperaturowych dla każdego z pieców przez jednostkę akredytowaną w PCA.
Jeżeli w powyższym opisie zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy stanowiska z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;-

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Dodatkowe warunki

OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego stanowiska Piec do obróbki termicznej.
2. Gwarancja min. 12 miesięcy.
3. Koszt transportu (do zakładu METPOL Sp. z o.o. ul. Duńska 7, 39-300 Mielec, Polska), instalacji, uruchomienia, przebudowy elementów instalacji pomieszczenia niezbędnych do montażu (w przypadku takiej konieczności), odbioru technicznego i szkolenia w cenie.
4. Stanowisko i jego moduły w całości fabrycznie nowe – nie użytkowane w celach wytwórczych przez inne przedsiębiorstwo.
5. Pełna dokumentacja stanowiska w języku polskim.
6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
8. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy stanowiska z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
9. Ważność oferty: minimum 2 miesiące od daty terminu składania ofert.
10. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
11. Warunki płatności: Zaliczka w wysokości nie większej niż 20% w terminie 14 dni od podpisania umowy, płatność końcowa w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru. Oferent na bazie powyższych wytycznych wskazuje proponowane przez siebie warunki płatności w zakresie wyłącznie procentowego udziału zaliczki i płatności końcowej.
12. Jako zabezpieczenie wypłaconej Dostawcy/Oferentowi zaliczki (w przypadku jej zastosowania) wymagane jest dostarczenie przez Dostawcę/Oferenta po podpisaniu Umowy, a przed wypłatą zaliczki, gwarancji zwrotu zaliczki. W przypadku, gdy Oferent nie wymaga zaliczki gwarancja nie jest wymagana. Gwarancja zwrotu zaliczki stanowiąca zabezpieczenie ewentualnego zwrotu zaliczki w przypadku niewywiązania się z umowy. Gwarancja musi być wystawiona przez bank lub ubezpieczyciela .
Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony banku lub ubezpieczyciela. Sposób potwierdzenia ważności umocowania osób podpisujących leży po stronie Dostawcy/Oferenta.
Gwarancja musi odnosić się bezpośrednio w swoich zapisach do zawartej Umowy sprzedaży wraz z podaniem numeru i daty zawarcia umowy sprzedaży oraz dopuszcza możliwość cesji na rzecz instytucji finansowej kredytującej Zamawiającego. Pozostałe wymagania w zakresie gwarancji:
1. Gwarancja musi być wystawiona na właściwe dane Zamawiającego.
2. Gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, w szczególności nie może zawierać warunku dotyczącego zgody Dostawcy na wypłacenie kwoty gwarancji.
3. Gwarancja przed jej dostarczeniem wymaga zaakceptowania zapisów przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia gwarancji w następujących przypadkach:
a) Gwarancja została wystawiona przez podmiot nieupoważniony zgodnie z niniejszymi wytycznymi lub podmiot niewiarygodny,
b) Gwarancja nie zawiera wymaganych zapisów,
c) Gwarancja nie zabezpiecza wymaganej kwoty lub nie odnosi się bezpośrednio do zapisów umowy,
d) Gwarancja zawiera warunki nie do zaakceptowania przez Zamawiającego.
W każdym z takich przypadków Zamawiający wykazuje dobrą wolę i może wyznaczyć termin dostarczenia prawidłowo sporządzonej gwarancji.
Koszty gwarancji bankowej, o której mowa powyżej Dostawca/Oferent musi zawrzeć w cenie udzielanego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności z tego tytułu na rzecz Dostawcy/Oferenta.

Wymienione powyżej parametry i warunki są łączne i obligatoryjne.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
3.Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy stanowiska z przyczyn niezależnych od Oferenta.
4.Wykonawca (Oferent) nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. umowy z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego stanowiska zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 95 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 95, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 95.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium 5 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt.
-okres gwarancji powyżej 12 miesięcy, a mniej niż 36 miesięcy – 2 pkt.
-okres gwarancji 36 miesięcy lub więcej – 5 pkt.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2

Wykluczenia

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
 Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
 Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
 Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Racławicka 17

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17 581 06 33

Fax

17 581 06 35

NIP

8172127819

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ATEST Sp. z o. o. ul. Malików 146B, 25-639 Kielce , wpłynęła w dniu 10.06.2020 o godz. 12.50, cena 83.836,00 PLN netto, 19282,28 zł VAT, 103.118,28 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 260