Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa budynku o funkcji terapeutycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej

Data publikacji: 04.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1248304

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana ogłoszenia upublicznionego dnia 04 czerwca 2020 r. (numer 1248304):
Ze względu na obszerność zagadnień zawartych w pytaniach (Sekcja "Pytania i wyjaśnienia") potencjalnych wykonawców Zamawiający zgodnie z postanowieniami pkt. 6.5.2 ppkt 15) Wytycznych przedłuża termin na składanie ofert do dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 12.00.

Szczegóły odpowiedzi na pytania zostaną udostępnione niezwłocznie w momencie ich opracowania.
Uwaga: odpowiedzi I opublikowano w dniu 23 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Rozdziału V. Termin składania ofert i wymagania formalne oferty Zapytania ofertowego z dnia 04 czerwca 2020 r. na poniższy:
"Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania ofertowego.
Oryginał oferty w wersji papierowej, przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu), zwany dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres Zamawiającego w kopercie zaadresowanej z dopiskiem: „Oferta na budowę budynku o funkcji terapeutycznej
z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej” w terminie do dnia 30.06.2020 r. (wtorek) do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego tj. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19.
Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty (liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w w/w terminie.
Ze względu na panujący stan zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski, Zamawiający zapewnia bezpieczny odbiór ww. dokumentów z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności.
Uwaga: do oferty należy także załączyć parafowany (zaakceptowany, bez wypełniania) projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego."

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania ofertowego.
Oryginał oferty w wersji papierowej, przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu), zwany dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres Zamawiającego w kopercie zaadresowanej z dopiskiem: "Oferta na budowę budynku o funkcji terapeutycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej" w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego tj. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19.
Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty (liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w w/w terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Włodzimierz Głogowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 721 307 307

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19 zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. "Budowa budynku o funkcji terapeutycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej".
Roboty dotyczą budowy nowego budynku na potrzeby domu dziennego pobytu na osiedlu Sławięcice. Budynek jedno-kondygnacyjny na rzucie prostokąta o wymiarach 12,14 m x 47,86 m. Wysokość budynku to 7,5 m (w kalenicy, od poziomu terenu). Oferenci (Wykonawcy) są zobowiązani do zapoznania się z pełną treścią Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej "Informacji o ogłoszeniu".

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19 zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. "Budowa budynku o funkcji terapeutycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej". W ramach zamówienia planuje się powstanie jednokondygnacyjnego budynku o funkcji terapeutycznej dla mieszkańców województwa opolskiego, co wzmocni znaczenie ekonomii społecznej w regionie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych;
2. wykonanie posadzki na gruncie;
3. wykonanie konstrukcji murowych, stropu, roboty izolacyjne, wykonanie więźby i pokrycia dachu;
4. wykonanie opaski wokół budynku i nawierzchni tarasowej;
5. wykonanie okładzin wewnętrznych i robót wykończeniowych;
6. wykonanie instalacji sanitarnych i c.o.;
7. wykonanie instalacji elektrycznej – tablicy rozdzielczej TO, szafki KUE i montażu opraw,
8. wykonanie instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej
9. wykonanie instalacji odgromowej
10. dokonanie pomiarów instalacji elektrycznej i innych.

Szczegóły powyższych zakresów przedstawiono w pkt. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznika pn. "Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 1, 2 i 4 formularzem oferty roboty budowlane", a także w przedmiarze obejmującym wszystkie roboty - załączonych do niniejszej "Informacji o ogłoszeniu".
Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe (…)" nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.
Zaleca się aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie oględzin (niezabudowanego) miejsca wykonywania powyższych prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych i zagospodarowania terenu domu dziennego pobytu na osiedlu Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu.

Kod CPV

45215221-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 30 czerwca 2020 r.;
Termin przekazania placu budowy wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu: 5 dni od daty zawarcia umowy;
Termin wykonania robót: zakończenie robót i odbiór do 12 lipca 2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wskazuje następujący warunek udziału w postępowaniu: Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem 1 (słownie: jednych) robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach poświadczonych referencjami / poświadczeniem wykonania robót o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – to w tym okresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych w zakresie: terminu wykonania robót budowlanych – m.in. jeśli wykonawca udokumentuje przedłużenie wykonywania tych prac m.in. ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne (upały, opady, fale zimna i gorąca, temperatura lub wilgotność nie pozwalająca na wykonywanie robót budowlanych na zewnątrz) lub jeśli nastąpią wstrzymania z winy Zamawiającego lub przedłużające się postępowania administracyjne; w zakresie zmiany umownego zakresu robót (zmiany wynikające z decyzji administracyjnych, zmiany, których nie można było przewidzieć itp.); w zakresie wynagrodzenia (wyłącznie w przypadku zmiany stawki VAT lub ograniczenia zakresu robót). Szczegóły dopuszczalności zmian przedstawiono w § 12 istotnych postanowień umowy.
Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oferta (stanowiąca załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
- Oświadczenie o braku powiązań (stanowiąca załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
- Zaparafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) - jeśli dotyczy;
W zakresie wiedzy i doświadczenia:
- Referencje / poświadczenie wykonania robót o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto w okresie trzech lat - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona aktualną datą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego nie planuje dokonania podobnego zamówienia na roboty budowlane.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny/ wyboru oferty ustanowione przez Zamawiającego:
a. Cena – waga 80 %.
b. Serwis – waga 20 % ("Serwis" rozumiany jako liczba miesięcy świadczenia serwisu po-usługowego polegającego na wykonywaniu usług przeglądów, podstawowej konserwacji, napraw i usuwania awarii budynku i jego elementów dostarczanych / wbudowywanych w ramach umowy – niezależnych i niezwiązanych z warunkami i naprawami wynikającymi z udzielonej gwarancji, liczony od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu zakończenia wykonywania robót budowlanych w ramach zamówienia).

Sposób przyznawania punktacji:
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C = [(C min / C oferty) x 80]
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium "Cena"
C min – najniższa całkowita cena brutto
C oferty – cena całkowita brutto z badanej oferty.

S = [(S oferty / S max) x 20]
gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium "Serwis"
S max – najdłuższy całkowity okres serwisu po-usługowego [w miesiącach]
S oferty – okres serwisu z badanej oferty [w miesiącach].

Łączna ilość punktów P = (C + S) możliwa do uzyskania wynosi 100 (1 pkt = 1 %) dla jednej oferty.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i serwisu, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW "MAŁY KSIĄŻĘ" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Adres

Piastowska 19

47-200 Kędzierzyn-Koźle

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

607111280

NIP

7492061642

Tytuł projektu

Stworzenie Domu Dziennego Pobytu na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie-Koźlu

Numer projektu

RPOP.02.01.04-16-0001/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak z siedzibą: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Osiedle 14a
Oferta wpłynęła 30 czerwca 2020 r.
Cena oferty brutto: 1 572 789,93 PLN
Wartość netto: 1 278 691,00 PLN
Oferowany serwis po-usługowy: 60 miesięcy.
Liczba wyświetleń: 469