Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Data publikacji: 02.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-06-2020

Numer ogłoszenia

1248073

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa, pokój nr 31 do dnia 10 czerwca 2020 roku do godziny 14:00.
2. Dopuszcza się możliwość składania ofert mailowo na adres ug@bierawa.pl
3. Zamawiający otworzy koperty w dniu 10 czerwca 2020 roku o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 44 I piętro.
4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Części, dla których nie jest składana oferta, należy wykreślić.
5. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:
OFERTA
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka
Dla części nr __________________________________ (wymienić)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ug@bierawa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szczygieł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774872266 wew. 106

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa.
Pomoce dydaktyczne do wszystkich placówek przedszkolnych:
A. Zakup grających tub
B. Zakup materacy gimnastycznych
C. Zakup ławek gimnastycznych
D. Zakup piłek
E. Zakup krążków do siedzenia
F. Zakup strojów tematycznych
G. Zakup pomocy kreatywnych
H. Zakup gilotyn do wzorów
I. Zakup płyt CD do nauki języka angielskiego
J. Zakup płyt CD z nagraniami do zajęć rytmiczno-tanecznych
K. Zakup gier dydaktycznych
L. Zakup dywanów dydaktycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Bierawa, Lubieszów, Kotlarnia, Dziergowice, Stare Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka.
Pomoce dydaktyczne do wszystkich placówek przedszkolnych:
A. Zakup grających tub
B. Zakup materacy gimnastycznych
C. Zakup ławek gimnastycznych
D. Zakup piłek
E. Zakup krążków do siedzenia
F. Zakup strojów tematycznych
G. Zakup pomocy kreatywnych
H. Zakup gilotyn do wzorów
I. Zakup płyt CD do nauki języka angielskiego
J. Zakup płyt CD z nagraniami do zajęć rytmiczno-tanecznych
K. Zakup gier dydaktycznych
L. Zakup dywanów dydaktycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa.
Pomoce dydaktyczne do wszystkich placówek przedszkolnych:
A. Zakup grających tub
B. Zakup materacy gimnastycznych
C. Zakup ławek gimnastycznych
D. Zakup piłek
E. Zakup krążków do siedzenia
F. Zakup strojów tematycznych
G. Zakup pomocy kreatywnych
H. Zakup gilotyn do wzorów
I. Zakup płyt CD do nauki języka angielskiego
J. Zakup płyt CD z nagraniami do zajęć rytmiczno-tanecznych
K. Zakup gier dydaktycznych
L. Zakup dywanów dydaktycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: Maksymalnie 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
a) Cena waga: 80%
b) Termin dostawy waga: 20%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
Sposób liczenia punktacji:
1) Cena według następującego wzoru:
C = [Najniższa cena oferowana/cenę oferty badanej] x 80 pkt
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę
2) Termin wykonania zamówienia według następującego wzoru:
Wymagany maksymalny termin wykonania zamówienia to 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Zamawiający przyzna ofertom punktację w tym kryterium zgodnie z poniższym zapisem:
termin wykonania zamówienia do 10 dni – D = 20 pkt
termin wykonania zamówienia 11-19 dni - D = 10 pkt
termin wykonania zamówienia 20 dni - D = 0 pkt
Wykonawcy wykazujący termin wykonania zamówienia powyżej 20 dni od dnia podpisania umowy nie będą oceniani i zostaną z postępowania wykluczeni jako nie spełniający warunków postępowania.
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
W=C+D
gdzie: W – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Termin wykonania zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BIERAWA

Adres

Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774872266

Fax

774872262

NIP

7492055417

Tytuł projektu

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Numer projektu

RPOP.09.01.03-16-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. W&A Adam Wasilewski, ul. Powstańców Wielkopolskich 47/5 63-800 Gostyń, data wpływu: 02.06.2020r. ; dla części F 33 250,00zł, dla części L 6 400,00zł
2. EDU-PARTNER Agnieszka Skierka, ul. Starowiejska 105 83-307 Kiełpino, data wpływu: 08.06.2020r.; dla części J 2 879,00 zł
3. Firma Handlowa SPEED Piotr Czub, ul. Matejki 8 II 47-220 Kędzierzyn-Koźle, data wpływu: 09.06.2020r.; dla części G 13 000,00zł, dla części H 1 950,00zł
4. GRUPA INVEST sp.zo.o., ul. Giedlarowa 99a 37-300 Leżajsk, data wpływu: 09.06.2020r.; dla części I 1 439,18zł
5. Moje Bambino sp.zo.o., sp.k., ul. Graniczna 46 93-428 Łódź, data wpływu: 09.06.2020r.; dla części A 1 215,72zł, dla części K 7 081,30zł
6. PHU Bajtel Krystyna Niklewicz, ul. Rybnicka 29 47-400 Racibórz, data wpływu: 10.06.2020r.; dla części D 550,00zł
7. Maxima-Sport Krzysztof Kiełb, ul. Józefa Rymera 21A/3 41-800 Zabrze, data wpływu: 10.06.2020r.; dla części B 415,78zł, dla części C 7 471,81zł, dla części E 2 924,98zł.
Liczba wyświetleń: 221