Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagającego Organizację Przebiegu Studiów (SWOPS)

Data publikacji: 27.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2020

Numer ogłoszenia

1247336

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

01.06.2020 r. zmieniono sekcję pytania i wyjaśnienia

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć na adres:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
(wieża B, IV piętro, dziekanat)
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
w terminie do 05.06.2020 roku do godz. 14.00 (liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę i wdrożenie Systemu Wspomagającego Organizację Przebiegu Studiów. Nie otwierać do dnia 05.06.2020 r. do godz. 14.00.”
Jeżeli z powodu błędnie oznaczonej koperty oferta zostanie otwarta przed tym terminem Zamawiający ją odrzuci.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki i oświadczenia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Jeśli osoba ta nie jest umocowana w rejestrze KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, ważne w dniu składania oferty, potwierdzające jej uprawnienie do podpisania oferty.
Ceny brutto zawierające podatek VAT należy wyrazić w PLN.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu (w tym wszelkie podatki, składki i inne należności publiczne, które Zamawiający poniesie w wyniku zawartej z Wykonawcą umowy).
Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Złożenie oferty w wyniku upublicznienia zapytania nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego, odwołania postępowania lub niewybrania oferty, odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych zawartych w ofercie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 w/w rozporządzenia. Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w szczególności wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Fałda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie licencji Systemu Wspomagającego Organizację Przebiegu Studiów zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1. Licencja powinna zostać udzielona na okres bezterminowy lub obowiązujący do daty zakończenia projektu, tj. do co najmniej 29.11.2022 r. Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania zobowiązany będzie do określenia terminu, na jaki licencja zostanie udzielona.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który dostarczy i wdroży System Wspomagający Organizację Przebiegu Studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie licencji Systemu Wspomagającego Organizację Przebiegu Studiów zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1. Licencja powinna zostać udzielona na okres bezterminowy lub obowiązujący do daty zakończenia projektu, tj. do co najmniej 29.11.2022 r. Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania zobowiązany będzie do określenia terminu, na jaki licencja zostanie udzielona.
1) Wdrożenie systemu:
a. Zakup licencji Systemu Wspomagającego Organizację Przebiegu Studiów,
b. Zakup usługi siedmiomiesięcznej analizy wdrożeniowej prowadzonej przez dostawcę systemu dziekanatowego (Wykonawcy),
c. Zakup usługi wdrożenia systemu dziekanatowego przez dostawcę systemu dziekanatowego zakończonej odbiorem w terminie do 14.12.2021 r.,
d. Zakup usługi przeprowadzenia migracji danych ze starego systemu do nowego systemu dziekanatowego,
e. Zakup usługi przeszkolenia przez dostawcę systemu użytkowników i administratorów systemu dziekanatowego w wymiarze co najmniej 150h w tym 24h dla administratorów oraz 20h dla wykładowców.
2) Zakup usługi asysty powdrożeniowej i maintenance przez dostawcę systemu
2. Nazwy zadań i harmonogram ich realizacji:
Instalacja, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania do 30 dni od daty podpisania Umowy
Planowanie do 60 dni od daty podpisania Umowy
Analiza wdrożeniowa Trwająca przez okres 7 miesięcy od daty podpisania Umowy
Migracja danych do 29.07.2020 r.
Badania lekarskie, Student, Wykładowca do 14.10.2020 r.
Obsługa sesji egzaminacyjnych i prac dyplomowych do 14.12.2020 r.
KRK/PRK do 14.03.2021 r.
Szkolenia + asysta do 14.12.2021 r.
Odbiór końcowy wdrożenia do 14.12.2021 r.
Serwis systemu Co najmniej do 29.11.2022 r.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do:
- udostępniania Zamawiającemu aktualizacji SWOPS
- dokonywania napraw usterek systemu zgłaszanych przez Zamawiającego,
- udzielania konsultacji z zakresu funkcjonowania i obsługi SWOPS oraz wsparcia na zasadach określonych w Umowie serwisowej,
- działań administracyjnych związanych z organizacją automatycznego wykonywania kopii zapasowych systemu,
- przywracania stanu systemu po Usterce i innych awariach,
- działań administracyjnych związanych z optymalizacją wydajności i bezpieczeństwa systemu,
- sprawowania asysty technicznej związanej z dostarczonym oprogramowaniem dla administratorów Zamawiającego,
- dostarczania aktualizacji SWOPS w zakresie odpowiadającym wyszczególnionym w SIWZ modułom i funkcjonalnościami bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych przez Zamawiającego. Aktualizacje powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego o randze co najmniej rozporządzenia w rozumieniu
art. 87 i art. 91 Konstytucji RP.
- świadczenia zdalnych konsultacji w zakresie użytkowania, administracji i rozwoju SWOPS oraz usług wsparcia w wymiarze 8 godzin miesięcznie.
- świadczenia usług serwisowych co najmniej do dnia 29.11.2022 r.
4. W ramach analizy wdrożeniowej Wykonawca dokona przeglądu procesów biznesowych
u Zamawiającego w zakresie objętym wymaganiami funkcjonalnymi i zweryfikuje wykonalność tychże w dostarczanym narzędziu, a w przypadku niedostatecznego pokrycia potrzeb związanych z tymi procesami przez dostarczane narzędzie przygotuje opis wymaganych modyfikacji.
W ramach analizy Wykonawca przygotuje również projekt API Web Serwisów służących do wymiany informacji z systemami integrowanymi w ramach wdrożenia.
Opis szczegółowych wymagań określono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowywanie oprogramowania, internetowe
i wsparcia
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z terminami określonymi w zał. nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali trzy usługi dla uczelni działających na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy czym:
a. przedmiotem usług był system do zarządzania tokiem studiów wraz z opieką serwisową, obejmujący co najmniej następujące obszary funkcjonalne: Dziekanat, Wirtualny Dziekanat, Sylabusy, Obsługa Krajowych Ram Kwalifikacji lub Obsługa Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Rozliczenia finansowe studentów.
b. średnia wartość usług wymienionych w podpunkcie a. liczona jako suma wartości każdej z usług podzielona przez trzy jest nie mniejsza niż 750 000 zł brutto.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym przez co należy rozumieć, że dysponują w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej:
a. Zarządzającym projektem tj. osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie w roli kierownika projektu, w tym, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta uczestniczyła w minimum dwóch podobnych wdrożeniach opisanych powyżej, w roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór;
b. Ekspertem wdrożeniowym, który posiada minimum 3-letnie doświadczenie obejmujące udział jako osoba odpowiedzialna za dostarczenie, dostosowanie i modyfikacje w minimum dwóch projektach związanych z dostarczeniem i wdrożeniem podobnych projektów opisanych powyżej łącznie na kwotę minimum 700 000 zł brutto.
c. Jednym specjalistą w zakresie baz danych, który uczestniczył w co najmniej 3 projektach migracji danych z innych systemów, w tym co najmniej jednym wykorzystującym bazę danych MS SQL, do systemu będącego przedmiotem oferty.
Niniejszy warunek będzie weryfikowany na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami i w określonym terminie.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca dołączy do oferty aktualne, nie starsze niż 3 miesiące, zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych.
W przypadku załączeniu kopii w/w dokumentów muszą one zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane załączniki
Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym
Załącznik nr 4 Oświadczenie o potencjale
Załącznik nr 5 Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 6 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Załącznik nr 7 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert
A. CENA – ZNACZENIE KRYTERIUM – MAX. 70 PKT
Liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 70 pkt,
gdzie: C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium 1 Cena, Cmin - oznacza najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert, Coferty - oznacza cenę badanej oferty.
Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podaną w FORMULARZU OFERTOWYM. Przy ocenie oferty w kryterium „cena”, najwyżej punktowana będzie oferta proponująca najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
B. ARCHITEKTURA TRÓJWARSTOWA – ZNACZENIE KRYTERIUM – 30 PKT.
System w całości wykonany w architekturze trójwarstwowej z cienkim klientem, to system który:
- składa się z serwera bazy danych i serwera aplikacyjnego jako jedynego miejsca implementacji procesów biznesowych,
- w warstwie prezentacji obsługiwany jest przez użytkowników (studentów, wykładowców, pracowników dziekanatu, administratorów, pracowników innych jednostek Uczelni) poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji na ich stanowiskach dodatkowych składników, takich jak: programy, aplety, wtyczki, rozszerzenia, skrypty itp.
30 punktów w tym kryterium przyznawane jest każdej ofercie, która w dniu składania oferty dotyczy dostawy systemu w całości wykonanego w architekturze trójwarstwowej z cienkim klientem.
Wykonawca na dowód spełnienia kryterium oświadczy fakt spełnienia kryterium potwierdzając
w załączniku nr 2, że oferta dotyczy dostawy systemu w całości wykonanego w architekturze trójwarstwowej z cienkim klientem.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:
P = OPc + OPp gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena”
OPp – ocena punktowa za kryterium „Architektura trójwarstwowa”
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100
1. Weryfikacja czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - Etap 1 dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów określonych w rozdz. V pkt. 3, 4 i 6 zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.
2. Ocena ofert w ramach Etapu 2 dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.
3. Dodatkowo w przypadku oceny ofert równoważnych Wykonawca zweryfikuje zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, czy oprogramowanie równoważne spełnia łącznie wszystkie funkcje opisane w załączniku numer 1 na podstawie dołączonych do oferty niezbędnych dokumentów,
np. certyfikatów, aprobat technicznych, kart technicznych itp. oraz deklarowanych parametrów funkcjonalnych podanych na stronie internetowej producenta.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny złożonej w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niniejszy warunek będzie weryfikowany na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH

Adres

Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

322072707

Fax

322072706

NIP

9542468106

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z099/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Verbis pl. Sp. z o.o. ul. Służby Polsce 3 lok.37, 02 - 784 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 03.06.2020 r
Całkowita cena brutto za dostawę i wdrożenie Systemu Wspomagającego Organizację Przebiegu Studiów: 730 620, 00 PLN
Liczba wyświetleń: 163