Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami na potrzeby Biblioteki Akademii WSB - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/POWR/ZR21/2020

Data publikacji: 19.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1246182

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany z dnia 22.06.2020 r. :
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia jn:

pkt IX. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie winno zostać zrealizowane od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.


Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020 pozostają bez zmian.


W związku z wpłynięciem zapytań do treści zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020, Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 30.06.2020 r. do godziny 10:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż upubliczni treść odpowiedzi na przesłane pytania najpóźniej w dniu 22.06.2020 r.


Zamawiający w dniu 01.06.2020 r. dokonał zmian w treści zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020 w pkt VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - pkt 2 ust 3), który otrzymuje nowe brzmienie:

3) opis proponowanego systemu/rozwiązania informatycznego z potwierdzeniem wymaganych funkcjonalności,

Zapytanie ofertowe nr 20/POWR/ZR21/2020 po zmianach z dnia 01.06.2020 r. - do pobrania.

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone do Zamawiającego zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@wsb.edu.pl. Oferta winna zostać przesłana w formie skanu, w formacie PDF.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@wsb.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) w sprawach technicznych: Paweł Świtała, email: pswitala@wsb.edu.pl 2) w sprawach formalnych: Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 295 93 67

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu/platformy informatycznej do obsługi procesów bibliotecznych, gromadzenia, katalogowania, udostępniania, generowania analiz statystycznych i raportów, w architekturze klient-serwer. System powinien składać się z części serwerowej (nazywanej serwerem aplikacji) oraz użytkowej (klienckiej). Oprogramowanie powinno działać pod kontrolą systemu operacyjnego powszechnie dostępnego na rynku. Zastosowane oprogramowanie bazy danych nie powinno mieć żadnych ograniczeń licencyjnych związanych z ilością użytkowników jednocześnie pracujących, ilością aktywnych połączeń, wielkością przechowywanych przez serwer danych, ilością procesorów i rdzeni serwera oraz umożliwiać wykorzystanie standardowych serwerów wyposażonych w procesory Intel lub AMD. Część użytkowa powinna pracować pod kontrolą systemów Windows 10 lub równoważnych w wersjach posiadających wsparcie producenta. Komunikacja między częściami powinna odbywać się poprzez udokumentowany przez Wykonawcę zestaw transakcji, realizowany przez szyfrowane połączenie zgodne ze standardem HTTPS. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, aby system pracował w architekturze klient serwer, jeżeli użytkownik będzie łączyć się z serwerem aplikacji za pomocą rozwiązań terminalowych. System powinien posiadać interfejs WWW dla klientów biblioteki zgodny z WCAG2.0, w pełni responsywny pozwalający w wygodny sposób na korzystanie ze smartphonów, tabletów i komputerów, prawidłowo wyświetlany w najnowszych wersjach na dzień 01.05.2020 r. popularnych przeglądarek internetowych w tym: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Apple Safari.

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami na potrzeby Biblioteki Akademii WSB, w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu/platformy informatycznej do obsługi procesów bibliotecznych, gromadzenia, katalogowania, udostępniania, generowania analiz statystycznych i raportów, w architekturze klient-serwer. System powinien składać się z części serwerowej (nazywanej serwerem aplikacji) oraz użytkowej (klienckiej). Oprogramowanie powinno działać pod kontrolą systemu operacyjnego powszechnie dostępnego na rynku. Zastosowane oprogramowanie bazy danych nie powinno mieć żadnych ograniczeń licencyjnych związanych z ilością użytkowników jednocześnie pracujących, ilością aktywnych połączeń, wielkością przechowywanych przez serwer danych, ilością procesorów i rdzeni serwera oraz umożliwiać wykorzystanie standardowych serwerów wyposażonych w procesory Intel lub AMD. Część użytkowa powinna pracować pod kontrolą systemów Windows 10 lub równoważnych w wersjach posiadających wsparcie producenta. Komunikacja między częściami powinna odbywać się poprzez udokumentowany przez Wykonawcę zestaw transakcji, realizowany przez szyfrowane połączenie zgodne ze standardem HTTPS. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, aby system pracował w architekturze klient serwer, jeżeli użytkownik będzie łączyć się z serwerem aplikacji za pomocą rozwiązań terminalowych. System powinien posiadać interfejs WWW dla klientów biblioteki zgodny z WCAG2.0, w pełni responsywny pozwalający w wygodny sposób na korzystanie ze smartphonów, tabletów i komputerów, prawidłowo wyświetlany w najnowszych wersjach na dzień 01.05.2020 r. popularnych przeglądarek internetowych w tym: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Szczegółowy opis systemu wraz z wymaganymi funkcjonalnościami został opisany w załączniku nr 1, który stanowi integralną część zapytania ofertowego.

1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Dostarczenia oprogramowania dla min. 10 stanowisk z przeznaczeniem dla pracowników biblioteki Akademii WSB – z możliwością różnicowania uprawnień do modułów.
2) Instalacji (jeśli jest wymagana), konfiguracji programu, implementacji oraz migracji danych.
3) Przeniesienia wszystkich danych z obecnie użytkowanego systemu Prolib, w szczególności dane bibliograficzne, kartoteki czytelników, stan wypożyczeń, historia wypożyczeń, rejestry wpływu, stan ubytków, rejestry ubytków do zamawianego systemu.
4) Przeprowadzenia szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.
5) Zapewnienia gwarancji oraz wsparcia technicznego.
6) Udostępnienia Zamawiającemu przeniesionych danych oraz części serwerowej oprogramowania z serwera Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć opis proponowanego systemu/rozwiązania z potwierdzeniem wymaganych funkcjonalności.
3. KOD CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie winno zostać zrealizowane od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.
2. Szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej, w tym z wykorzystaniem urządzeń komunikacji na odległość.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 20/POWR/ZR21/2020 - do pobrania

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 20/POWR/ZR21/2020 - do pobrania

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 20/POWR/ZR21/2020 - do pobrania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 20/POWR/ZR21/2020 - do pobrania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 20/POWR/ZR21/2020 - do pobrania

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 20/POWR/ZR21/2020 oraz załączniku nr 6 do zapytania ofertowego - do pobrania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY:
1. Wypełniony formularz wymagań dotyczących systemu – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020.
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020.
3. Wykaz wykonanych usług (wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych – Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020.
6. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020.
7. Zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020.
8. Zaparafowany wzór weksla in blanco – Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego
nr 20/POWR/ZR21/2020.
9. Opis proponowanego systemu/rozwiązania z potwierdzeniem wymaganych funkcjonalności.
10. Odpis z właściwego rejestru – dotyczy przedsiębiorców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocenie będą podlegały oferty, które:
1) zostały złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) nie zostały odrzucone.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Kryterium „Cena brutto” – max 80 pkt (waga 80 %) – cena brutto za realizację zamówienia - Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru: P= (Cn/Co) x 80 pkt gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej.

2) Kryterium „wdrożenia” – maksymalnie 20 pkt ( waga 20%) – liczba Uczelni Wyższych korzystająca z proponowanego przez Wykonawcę systemu/rozwiązania informatycznego - Wykonawcy zostaną ocenieni wg zasady:
Zamawiający przyzna punkty za wykazanie Uczelni Wyższych w Polsce, które wykorzystują proponowany przez Wykonawcę system – za każde wdrożenie Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 punktów - maksymalnie w ramach kryterium „wdrożenie” Wykonawca może otrzymać 20 punktów. Zamawiający dokona oceny w oparciu o załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług oraz dokumenty – oświadczenia/referencje potwierdzające realizację.

3. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
X pkt Kryterium „Cena brutto oferty” + Y pkt Kryterium „wdrożenia” = liczba uzyskanych punktów.

4. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

5. Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, tj.
1) Zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
2) Zasadą uczciwej konkurencji;
3) Zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług;
4) Zasadą niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców na rynku.

Wykluczenia

INFORMACJE O WYKLUCZENIACH
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą załącznika nr 5 do zapytania ofertowego nr 20/POWR/ZR21/2020. Brak złożenia wyżej wymienionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00
Liczba wyświetleń: 311