Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie strony internetowej projektu: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn"

Data publikacji: 14.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2020

Numer ogłoszenia

1245629

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Sporządzoną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: przetargi@ekoszczebrzeszyn.pl .W tytule wiadomości powinna znaleźć się nazwa zadania; tj: Opracowanie strony internetowej projektu: Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”. Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty w zamkniętej i opisanej kopercie drogą pocztową na adres pocztowy Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do dnia: 22 maja 2020 r. godz. 10.00
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu na adres Zamawiającego.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@ekoszczebrzeszyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. Beata Trochimiuk, 2. Daniel Kustosz, 3. Wojciech Kościk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. 84/ 682 20 55, 2. 84/ 682 10 95 (wew.340), 3. 84/ 682 10 95 (wew. 335)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej projektu: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn” wraz z domeną i hostingiem, oraz administrowanie, wsparcie techniczne i bieżąca aktualizacja witryny w porozumieniu z Zamawiającym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: zamojski Miejscowość: Szczebrzeszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej projektu: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn” wraz z domeną i hostingiem, oraz administrowanie, wsparcie techniczne i bieżąca aktualizacja witryny w porozumieniu z Zamawiającym.

Przedmiot zamówienia

Strona internetowa z systemem zarządzania treścią ma pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną, umożliwiać gromadzenie i udostępnianie aktualnych i archiwalnych informacji, dokumentów, materiałów graficznych i multimedialnych, związanych z realizowanymi przedsięwzięciami oraz ich swobodne przeglądanieprzez użytkowników. Projektując stronę Wykonawca zastosuje najlepsze dostępne praktyki w dziedzinie budowania witryn WWW i zgodność z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C . Strona musi być dostępna w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) , oraz posiadać przyjazny intuicyjny interfejs dostosowany dla osób słabowidzących; minimalne wymagania: WCAG 2.0 na poziomie AA, przyciski zmiany kontrastu i wielkości czcionek, nawigowanie przy pomocy klawiatury. Strona musi być kompatybilna z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi w ich standardowych konfiguracjach działającymi na systemach Windows, Mac OsX oraz Linux. Budowa strony nie może wymagać od użytkownika instalowania dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek. System zarządzania treścią musi posiadać możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale . Wymagane szybkie ładowanie strony. Musi być zapewniona możliwość przeformatowania publikacji na stronie na format do druku. Na stronie powinien na stałe wpisany być pasek wyszukiwania w obrębie danych strony .
4. Usługa obejmuje: 1) stworzenie nowej strony Projektu. Strona będzie zawierać 8 modułów (zakładek), w postaci np. kafelków w układzie poziomym/pionowym : a) moduł wydarzenia, b) moduł pogoda, c) moduł botaniczny, d) moduł ornitologiczny, e) moduł entomologiczny, f) moduł arachnologiczny, g) moduł lepidopterologiczny, h) zakładkę ścieżki spacerowe– zawierającą wirtualny spacer ścieżką pieszo – rowerową wzdłuż rzeki Wieprz, przedstawiający min. 10 panoram z możliwością edycji. 2) Wypełnienie treścią modułów, 3) umieszczenie strony na serwerze Wykonawcy, 4) zakup domeny na co najmniej 60 miesięcy, 5) zakup usługi abonamentowej za serwer na co najmniej 60 miesięcy, 6) szkolenie pracowników w obsłudze strony internetowej, po odbiorze systemu przez Zamawiającego, 7) dostarczenie instrukcji obsługi całego systemu w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formacie WORD/PDF), 8) usługa serwisowa: a) udzielanie porad zarówno drogą elektroniczną jak i telefoniczną, b) usuwanie usterek i błędów ujawnionych w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru systemu przez Zamawiającego. 9) zapewnienie bezpieczeństwa systemu. 10) Zakres niezbędnych informacji i właściwe oznaczanie strony internetowej musi być zgodne z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/4601/podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_programow_polityki_spojnosci_2014_2020_w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamieścił na stronie deklarację dostępności cyfrowej , oraz na bieżąco sprawował nadzór nad tą dostępnością. Na stronie internetowej Wykonawca umieści interaktywną grę powiązaną tematycznie z charakterem strony, oraz dostosowaną do wyświetlania w trybie pełnoekranowym na komputerach/ urządzeniach mobilnych (rodzaj gry oraz jej wygląd Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy). System musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści strony internetowej. System zarządzania stroną musi zapewniać zróżnicowany poziom uprawnień dostępu do strony, na co najmniej dwóch poziomach: a) Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie całym systemem, b) Redaktor – osoba odpowiedzialna za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści. Strona musi posiadać możliwość publikacji załączników w postaci plików dowolnego formatu i rozmiaru.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Usługa zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej Projektu – 30 sierpnia 2020 r.
2. Wypełnienie treścią zakładki: ścieżki spacerowe– zawierającej wirtualny spacer ścieżką pieszo – rowerową wzdłuż rzeki Wieprz, przedstawiający min. 10 panoram z możliwością zarządzania, stworzenie interaktywnej gry – termin realizacji: 20.10. 2020 r.
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej są prowadzone roboty budowlane przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30.09.2020 r.
3. Usługa zakupu domeny i abonamentu - 60 miesięcy, od dnia odbioru przez Zamawiającego strony internetowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca na potwierdzenie spełniania w/w warunku składa oświadczenie, zgodnie z wzorem – zał. nr 3 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

W celu wykazania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 zamówienie polegające na wykonaniu co najmniej jednej strony internetowej o wartości minimum 10 000,00 zł. netto. Strona internetowa w oparciu o podobne technologie musi działać do dnia dzisiejszego a jej wykonanie Wykonawca potwierdza przedstawionym adresem internetowym z opisem zastosowanych technologii oraz ewentualnymi zrzutami ekranu. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa również oświadczenie stanowiące zał nr 3, portfolio oraz stosowne referencje.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. wykonawca na potwierdzenie spełniania w/w warunku składa oświadczenie, zgodnie z wzorem – zał. nr 3 do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. wykonawca na potwierdzenie spełniania w/w warunku składa oświadczenie, zgodnie z wzorem – zał. nr 3 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. wykonawca na potwierdzenie spełniania w/w warunku składa oświadczenie, zgodnie z wzorem – zał. nr 3 do zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo złożoną ofertę składają się kolejno:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
2) Zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 2;
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiazań kapitałowych – zał. nr 4;
5) Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego – zał. nr 5;
6) Referencje/ portfolio i inne dokumenty poświadczające wykonane usługi;
7) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty oraz potwierdzenie za zgodność z oryginałem składanych wraz z ofertą dokumentów np. aktualny odpis z wł. rejestru (pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryg.).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Jedynym kryterium jest cena brutto za wykonanie całości zamówienia. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto. Zamawiający wybierze Wykonawcę co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona podanym wymaganiom i który zaoferował najkorzystniejszą - najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania, zostanie złożona po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów bądź nie będzie zawierała wymaganych załączników.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SZCZEBRZESZYN

Adres

pl. Plac Tadeusza Kościuszki 1

22-460 Szczebrzeszyn

lubelskie , zamojski

Numer telefonu

846821095

Fax

846821030

NIP

9222699726

Tytuł projektu

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn

Numer projektu

RPLU.07.03.00-06-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PARTIUM Sp. z o. o., ul. Jesienna 32, 05-515 Nowa Iwiczna

data wpłynięcia oferty: 21.05.2020 r.

cena: 9 900,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 458