Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KD/2020 DOTYCZĄCE WYŁONIENIA DOSTAWCY WYPOSAŻENIA DO SALI KLUBU DZIECIĘCEGO W RAMACH PROJEKTU„UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO NA TERENIE GMINY UNISŁAW”

Data publikacji: 28.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2020

Numer ogłoszenia

1243866

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 07.05.2020 r. do godziny 23:59:59 pocztą elektroniczną (zeskanowana podpisana oferta wraz z załącznikami) na adres klubik-unislaw@wp.pl. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

PEŁEN OPIS W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

klubik-unislaw@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Góral (kontakt od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.30 – 15.30).

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 189 145

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie na wybór dostawcy wyposażenia sali Klubu dziecięcego w ramach projektu „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”.
PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZONO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: chełmiński Miejscowość: Unisław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ogłaszane jest w celu wyboru dostawcy wyposażenia sali Klubu dziecięcego w ramach projektu „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”.

PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZONO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy wyposażenia sali Klubu dziecięcego w ramach projektu „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania i obejmuje następujące części:
1. Część nr 1 - „Dostawa sprzętu wyposażenia sali”
2. Część nr 2 - „Dostawa sprzętu wyposażenia sali – lampy bakteriobójczej”

PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZONO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Kod CPV

39700000-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt gospodarstwa domowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Doposażenie powinno zostać dostarczone przez wykonawcę usługi w terminie do:
a. dla części 1 do 29.05.2020 r.
b. dla części 2 do 15.06.2020 r.
do siedziby Klubu dziecięcego przy ul. Lipowej 31a, 86-260 Unisław
PEŁEN OPIS W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

PEŁEN OPIS W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany mogą zostać wprowadzone o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i w szczególności mogą dotyczyć:
a. terminu obowiązywania umowy, dostawy; Warunkiem zmiany umowy jest zaistnienie okoliczności związanych z wystąpieniem siły
wyższej o ile zaistnieje ona po złożeniu oferty o czym Wykonawca powiadomi zamawiającego na piśmie.
b. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
c. innych przesłanek, których Zmawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania zapytania, siły wyżej, przyczyn losowych leżących po stronie uczestników o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
2. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą,
o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły reguluje pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych poprzedzających kolejny miesiąc świadczenia usługi.
5. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przewidywać będzie kary umowne, w tym:
a. kara umowna w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonym miejscu realizacji
oraz terminie;
b. kara w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

PEŁEN OPIS W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
1) Cena – waga maksymalnie 80 punktów
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
w kwocie brutto.


2) Okres gwarancji (OG) – waga maksymalnie 20 punktów

2. Wybór oferty najkorzystniejszej:
Ostateczną liczbę punktów (P) stanowić będzie suma punktów przyznanych ofercie w każdym z w/w kryteriów: P = C + OG.

Ocena ofert będzie prowadzona odrębnie dla każdej części zamówienia. Wyniki obliczeń dokonywane w toku oceny ofert podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) w ramach danej części zamówienia zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


PEŁEN OPIS W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu osobowych lub kapitałowych w/w powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.

PEŁEN OPIS W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW"

Adres

Parkowa 22

86-260 Unisław

kujawsko-pomorskie , chełmiński

Numer telefonu

609443095

Fax

566868718

NIP

8751555613

Tytuł projektu

Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław

Numer projektu

RPKP.08.04.02-04-0024/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla części 1:
DRZEWIARZ-BIS sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, data wpływu: 07.05.2020 r., godz. 14:45, cena: 9702,24 zł.

Dla części 2:
BAWRO Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica, data wpływu: 07.05.2020 r., godz. 16:04, cena: 1599,00 zł.
Liczba wyświetleń: 141