Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU IOT DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ ROWERÓW I INNYCH POJAZDÓW LEKKICH W OPARCIU O PROJEKT WZORNICZY

Data publikacji: 20.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2020

Numer ogłoszenia

1239822

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W treści zapytania ofertowego oraz w formularzu ofertowym skorygowano oczywistą pomyłkę pisarską w treści warunków udziału w postępowaniu. W punkcie 2) w drugim z wymogów było "przeprowadził co najmniej 4 kampanie promocyjne wytworzonych produktów. Łącza wartość projektów wynosiła co najmniej 100 zł netto.", a powinno być "przeprowadził co najmniej 4 kampanie promocyjne wytworzonych produktów. Łącza wartość projektów wynosiła co najmniej 100 tys. zł netto."

Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
(…)
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym:
• w ostatnich 3 latach zaprojektował i wykonał co najmniej 4 urządzenia elektroniczne w ramach co najmniej 3 projektów o łącznej wartości 300 tys. netto.
• przeprowadził co najmniej 4 kampanie promocyjne wytworzonych produktów. Łącza wartość projektów wynosiła co najmniej 100 tys. zł netto.
(…)

Skorygowano tym samym treść załączników:
- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do 30 marca 2020 r, a otwarcie ofert zaplanowano na 31 marca 2020 roku o godzinie [10.00] w siedzibie Zamawiającego

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 24.03.2020
DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 27.03.2020

Miejsce i sposób składania ofert

Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Termin, miejsce i warunki składania ofert:
Termin składania ofert wynosi 7 dni i upływa z końcem dnia 30 marca 2020 roku.

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w wyznaczonym terminie w języku polskim w formie elektronicznej (skan oferty przygotowanej zgodnie z opisem podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres [dotacja@roovee.eu], lub listownie na adres Zamawiającego: ul. Ryżowa 33A lok.7, 02-495 Warszawa. W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać "Oferta na opracowanie, wykonanie i wdrożenie innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich". Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferent może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Oferenta składanym wraz z ofertą. Nie dopuszcza się powierzenia podwykonawcom całości zamówienia.

Cena wykonania prac określona w Ofercie musi być ceną ryczałtową – całkowitą i obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: (i) koszty robocizny i inne osobowe; (ii) koszty dokumentacji; (iii) koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów podstawowych i pomocniczych; (iv) koszty transportu sprzętu i narzędzi; (v) koszty podwykonawców; (vi) koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk; (vii) koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp.; (viii) wszelkie inne wyżej niewymienione koszty konieczne do kompletnego wykonania zamówienia. Cena zostanie zapłacona w terminach wynikających z harmonogramu ustalonego przed podpisaniem umowy wykonawczej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych/wariantowych.

Okres związania ofertą:
Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) - min. 60 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku o godzinie [10.00] w siedzibie Zamawiającego.
Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Wszelkie pytania można kierować drogą mailową na adres: dotacja@roovee.eu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacja@roovee.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Sytek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

790308033

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wprowadzenie
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.)
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach umowy POIR.02.03.05-30-0079/18-00, zawartej w dniu 31.12.2019 roku.

Zamawiający, w sytuacji, gdyby dofinansowanie ze środków unijnych zostało cofnięte, zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania, zaś oferentom nie będzie przysługiwać żadne prawo dochodzenia odszkodowań z tytułu kosztów poniesionych przez nich na przygotowanie i dostarczenie ofert.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy.

Harmonogram prac:
Zadanie 1: Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego
Działania podejmowane w ramach tego zadania będą polegały na opracowaniu projektów prototypu oraz przeprowadzenie testów udoskonalonego produktu w postaci systemu IoT.
W ramach zadania ma zostać określona strategia dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego oraz założenia do brie fu projektowego. W zadaniu określoną mają zostać także kierunki projektowe.
Zadanie obejmować będzie następujące usługi doradcze:
- analiza funkcji produktu,
- analiza wykonalności,
- analiza materiałowa,
- analiza technologii wytwarzania.
Oczekiwany rezultat zadania: opracowany brief projektowy, który stanowić będzie podstawy do prac w kolejnym etapie projektowania.
Zadanie 2: Opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów znacząco ulepszonego produktu
Działania podejmowane w ramach tego zadania będą polegały na opracowaniu projektów, prototypów oraz przeprowadzenie testów udoskonalonego produktu w postaci systemu IoT.
Zadanie obejmować będzie następujące usługi doradcze:
- koncepcja technologiczna i materiałowa produktu,
- przygotowanie szkiców koncepcyjnych,
- przygotowanie wizualizacji koncepcyjnych,
- polityka materiałowa dla wybranej koncepcji,
- przygotowanie prototypu wizualnego,
- doradztwo w zakresie zaprojektowania oprogramowania systemu,
- przygotowanie prototypu funkcjonalnego obudowy wewnętrznej i zewnętrznej,
- doradztwo w zaprojektowaniu płytki PCB,
- doradztwo w opracowaniu: szablonów do pasty lutowniczej, programowania maszyn SMT, dokumentacji produkcji prototypu płytki PCB,
- testy systemu,
- stworzenie dokumentacji technicznej modelu 3D
Zadanie 3: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia znacząco ulepszonego produktu
W ramach zadania mają zostać zrealizowane następujące usługi doradcze:
- branding / identyfikacja wizualna marki systemu,
- doradztwo w zakresie strategii promocji systemu,
- doradztwo w zakresie strategii komunikacji online marki systemu.

Wszystkie przewidywane prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA MUSI SPEŁNIAĆ MINIMALNE OCZEKIWANE REZULTATY OPISANE W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Kod CPV

31712110-4

Nazwa kodu CPV

Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy czym terminy realizacji poszczególnych zadań wynoszą odpowiednio:
Zadanie 1 – nie później niż do 14 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie 2 – nie później niż do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie 3 – nie później niż do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym:
• w ostatnich 3 latach zaprojektował i wykonał co najmniej 4 urządzenia elektroniczne w ramach co najmniej 3 projektów o łącznej wartości 300 tys. netto.
• przeprowadził co najmniej 4 kampanie promocyjne wytworzonych produktów. Łącza wartość projektów wynosiła co najmniej 100 tys. zł netto.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
3) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez co należy rozumieć to, że dysponuje co najmniej 2 specjalistami w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych, posiadających udokumentowane doświadczenie, w zakresie zaprojektowania i wytworzenie co najmniej 2 urządzeń elektronicznych różnego typu i przeznaczenia; Co najmniej jednym Project Managerem posiadającym doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 3 projektami na łączną wartość 300 tys. zł netto. Wymagane jest również posiadanie certyfikatu Prince Foundation lub równoważnego.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów potwierdzających złożonych przez wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
3) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez co należy rozumieć to, że dysponuje co najmniej 2 specjalistami w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych, posiadających udokumentowane doświadczenie, w zakresie zaprojektowania i wytworzenie co najmniej 2 urządzeń elektronicznych różnego typu i przeznaczenia; Co najmniej jednym Project Managerem posiadającym doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 3 projektami na łączną wartość 300 tys. zł netto. Wymagane jest również posiadanie certyfikatu Prince Foundation lub równoważnego.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów potwierdzających złożonych przez wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 4) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków z punktów: 1) - 4) w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: (i) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub (ii) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w warunkach z punktów 1) – 4).

Dodatkowe warunki

Wadium:
Oferenci są zobowiązani do złożenia Wadium w wysokości 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: 41 1140 1124 0000 2414 3800 1006. Potwierdzenie złożenia wadium należy dołączyć do składanej oferty, a kwota wadium powinna wpłynąć na rachunek Zamawiającego do dnia zakończenia terminu składania ofert. Wadium każdego oferenta zostanie zwrócone w terminie trzech (3) dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Kwota wadium nie podlega oprocentowaniu.

Postanowienia dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą, sytuacji finansowej i potencjału technicznego lub doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji, w tym żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia
10. Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
11. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelką niezbędną dokumentację Produktu na potrzeby realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. zmiana zostanie zaakceptowana przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym:
• w ostatnich 3 latach zaprojektował i wykonał co najmniej 4 urządzenia elektroniczne w ramach co najmniej 3 projektów o łącznej wartości 300 tys. netto.
• przeprowadził co najmniej 4 kampanie promocyjne wytworzonych produktów. Łącza wartość projektów wynosiła co najmniej 100 zł netto.
3) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez co należy rozumieć to, że dysponuje co najmniej 2 specjalistami w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych, posiadających udokumentowane doświadczenie, w zakresie zaprojektowania i wytworzenie co najmniej 2 urządzeń elektronicznych różnego typu i przeznaczenia; Co najmniej jednym Project Managerem posiadającym doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 3 projektami na łączną wartość 300 tys. zł netto. Wymagane jest również posiadanie certyfikatu Prince Foundation lub równoważnego.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów potwierdzających złożonych przez wykonawcę.
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 4) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków z punktów: 1) - 4) w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: (i) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub (ii) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w warunkach z punktów 1) – 4).

Zamówienia uzupełniające

n/d

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (przez cenę rozumie się łączną ryczałtową cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - 100%;
kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 100, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty; C min - cena z oferty z najniższą ceną; C of - cena z oferty ocenianej;
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-mocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w tym także w stosunku do osób określonych w pkt 1-3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ROOVEE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Ryżowa 33A/7

02-495 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

668 228 888

NIP

5223106241

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy.

Numer projektu

POIR.02.03.05-30-0079/18-00

Inne źródła finansowania

n/d

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GaMP sp. z o.o.
Aleja Konstytucji 3 Maja 8, 65-803 Zielona Góra
data wpływu 30/03/2020
cena netto: 445.000,00 PLN, cena brutto 547.350,00 PLN
Liczba wyświetleń: 306