Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2020

Data publikacji: 18.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2020

Numer ogłoszenia

1239312

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Mielec, 9 kwietnia 2020 r.
KOREKTA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2020 Z DNIA 18.03.2020.

W związku z pytaniami potencjalnych oferentów i zmianami w wymaganej specyfikacji urządzenia mającymi na celu dopuszczenie większej liczby oferentów wydłużony zostaje termin na składanie ofert w zapytaniu ofertowym nr 7/2020.

Zmiany w parametrach w punkcie „Opis przedmiotu zamówienia”:

Zmiana nr 1. Dotyczy pkt 3 „Opis przedmiotu zamówienia”
Dotychczasowe brzmienie: Zakres pomiarowy (X x Y x Z) nie gorszy niż 600mm x 600mm x 250mm.
Aktualne brzmienie: Zakres pomiarowy (X x Y x Z) nie gorszy niż 600mm x 600mm x 200mm.

Zmiana nr 2. Dotyczy pkt 9 „Opis przedmiotu zamówienia”
Dotychczasowe brzmienie: Urządzenie wyposażone w kolorową kamerę CMOS (min.3,2 Mpx) z hardware’ową synchronizacją kontroli ruchu.
Aktualne brzmienie: Urządzenie wyposażone w kolorową kamerę CMOS/CCD (min.3,2 Mpx) z hardware’ową synchronizacją kontroli ruchu.

Zmiana nr 3. Dotyczy pkt 29 „Opis przedmiotu zamówienia”
Dotychczasowe brzmienie: Zakres prędkości testu wymagającego siły 400 kN nie mniejszy niż: 0,002 – 500 mm./min. w całym zakresie dostępnych obciążeń.
Aktualne brzmienie: Zakres prędkości testu wymagającego siły 250 kN nie mniejszy niż: 0,01 – 175 mm./min. w całym zakresie dostępnych obciążeń.

Zmiana nr 4. Dotyczy pkt 46 „Opis przedmiotu zamówienia”
Dotychczasowe brzmienie: Dopuszczalne wymiary gabarytowe: szerokość (głębokość) do 850 mm, wysokość do 2250 mm.
Aktualne brzmienie: Dopuszczalne wymiary gabarytowe: szerokość (głębokość) do 890 mm, wysokość do 2525 mm.

Zmiana nr 5. Dotyczy pkt 47 „Opis przedmiotu zamówienia”
Dotychczasowe brzmienie: Zasilanie 230 V, nie więcej niż 1,5 kW.
Aktualne brzmienie: Zasilanie 230 V, nie więcej niż 5,0 kW.

Zmiana nr 6. Dotyczy pkt 71 „Opis przedmiotu zamówienia”
Dotychczasowe brzmienie: Wyjście typu Ethernet do transmisji wyniku do zewnętrznego komputera.
Aktualne brzmienie: Wyjście typu Ethernet lub USB do transmisji wyniku do zewnętrznego komputera.

W związku z powyższymi zmianami parametrów, zmianie ulega punkt nr VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT, który otrzymuje brzmienie:
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 7/2020 na dostawę kompletnego Pomiarowego systemu optycznego. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 28.04.2020r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Powyższa zmiana powoduje konieczność zmiany formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 7/2020.
Skorygowany Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 7/2020 – formularz ofertowy został zamieszczony na stronie internetowej i w bazie konkurencyjności.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 7/2020 na dostawę kompletnego Pomiarowego systemu optycznego. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 28.04.2020r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Kosowski, e-mail: biuro@metpol.mielec.pl. +48 175810633

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego Pomiarowego systemu optycznego
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa kompletnego środka trwałego pod nazwą „Pomiarowy system optyczny” dla potrzeb realizacji projektu POIR.02.01.00-00-0008/17 pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego Pomiarowego systemu optycznego. Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy „Pomiarowy system optyczny”:

1. Pomiarowy system optyczny składać się ma co najmniej z 3 modułów stanowiących jeden środek trwały.
Moduł nr 1.
2. Optyczne współrzędnościowe urządzenie pomiarowe.
3. Zakres pomiarowy (X x Y x Z) nie gorszy niż 600mm x 600mm x 200mm.
4. Maksymalne obciążenie stołu pomiarowego nie mniejsze niż 60 kg.
5. Błąd graniczny dopuszczalny podczas pomiaru wymiaru nie gorszy niż 2.4 +0.4L / 100 gdzie L odcinek mierzony w mm.
6. Urządzenie posiada indeksowane powiększenie pracując w trybie CNC, optyczne co najmniej 175x i cyfrowe co najmniej 1200x.
7. Rodzaje oświetlenia mierzonego detalu: oświetlenie światłem przechodzącym LED od podstawy; oświetlenie powierzchniowe (światłem odbitym) pierścieniowe LED, z możliwością programowego załączania i wyłączania poszczególnych sektorów diodowych, LED przez obiektyw (TTL).
8. Urządzenie powinno umożliwiać wykonywanie pomiarów w trybie CNC.
9. Urządzenie wyposażone w kolorową kamerę CMOS/CCD (min.3,2 Mpx) z hardware’ową synchronizacją kontroli ruchu.
10. Liniały dla każdej osi z rozdzielczością co najwyżej 0,5 µm.
11. Urządzenie wyposażone w przycisk awaryjnego zatrzymania.
12. Urządzenie powinno posiadać zoom sterowany CNC dla minimum 6 pozycji.
13. Urządzenie powinno być wyposażone w głowicę stykową.
14. Urządzenie powinno posiadać możliwość wymiany końcówek pomiarowych.
15. Urządzenie powinno posiadać wbudowaną bazę końcówek pomiarowych.
16. Urządzenie powinno posiadać możliwość edycji bazy końcówek pomiarowych.
17. Urządzenie powinno być wyposażone w kulę kalibracyjną do kwalifikacji głowicy stykowej (ze świadectwem wzorcowania).
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostała część opisu przedmiotu zamówienia (punkty 18-80) dostępna jest w pliku pdf Zapytanie ofertowe skan.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pełen opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w pliku pdf Zapytanie ofertowe skan. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z całością opisu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 4 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Dodatkowe warunki

1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego Pomiarowego systemu optycznego.
2. Gwarancja min. 12 miesięcy.
3. Koszt transportu (do zakładu METPOL Sp. z o.o. ul. Duńska 7, 39-300 Mielec, Polska), instalacji, uruchomienia, odbioru technicznego i szkolenia w cenie.
4. Urządzenie i jego moduły w całości fabrycznie nowe – nie użytkowane w celach wytwórczych przez inne przedsiębiorstwo.
5. Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim.
6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
8. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 4 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
9. Ważność oferty: minimum 2 miesiące od daty terminu składania ofert.
10. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
11. Warunki płatności: Zaliczka w wysokości nie większej niż 20% w terminie 14 dni od podpisania umowy, płatność końcowa w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru. Oferent na bazie powyższych wytycznych wskazuje proponowane przez siebie warunki płatności w zakresie wyłącznie procentowego udziału zaliczki i płatności końcowej.
12. Jako zabezpieczenie wypłaconej Dostawcy/Oferentowi zaliczki (w przypadku jej zastosowania) wymagane jest dostarczenie przez Dostawcę/Oferenta po podpisaniu Umowy, a przed wypłatą zaliczki, gwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki stanowiąca zabezpieczenie ewentualnego zwrotu zaliczki w przypadku niewywiązania się z umowy. Gwarancja musi być wystawiona przez bank lub ubezpieczyciela .
Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony banku lub ubezpieczyciela. Sposób potwierdzenia ważności umocowania osób podpisujących leży po stronie Dostawcy/Oferenta.
Gwarancja musi odnosić się bezpośrednio w swoich zapisach do zawartej Umowy sprzedaży wraz z podaniem numeru i daty zawarcia umowy sprzedaży oraz dopuszcza możliwość cesji na rzecz instytucji finansowej kredytującej Zamawiającego. Pozostałe wymagania w zakresie gwarancji:
1. Gwarancja musi być wystawiona na właściwe dane Zamawiającego.
2. Gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, w szczególności nie może zawierać warunku dotyczącego zgody Dostawcy na wypłacenie kwoty gwarancji.
3. Gwarancja przed jej dostarczeniem wymaga zaakceptowania zapisów przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia gwarancji w następujących przypadkach:
a) Gwarancja została wystawiona przez podmiot nieupoważniony zgodnie z niniejszymi wytycznymi lub podmiot niewiarygodny,
b) Gwarancja nie zawiera wymaganych zapisów,
c) Gwarancja nie zabezpiecza wymaganej kwoty lub nie odnosi się bezpośrednio do zapisów umowy,
d) Gwarancja zawiera warunki nie do zaakceptowania przez Zamawiającego.
W każdym z takich przypadków Zamawiający wykazuje dobrą wolę i może wyznaczyć termin dostarczenia prawidłowo sporządzonej gwarancji.
Koszty gwarancji bankowej, o której mowa powyżej Dostawca/Oferent musi zawrzeć w cenie udzielanego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności z tego tytułu na rzecz Dostawcy/Oferenta.

Wymienione w pkt II parametry i w pkt III warunki są łączne i obligatoryjne.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Oferenta.
4. Wykonawca (Oferent) nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. umowy z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 95 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 95, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 95.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium 5 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt.
-okres gwarancji powyżej 12 miesięcy, a mniej niż 36 miesięcy – 2 pkt.
-okres gwarancji 36 miesięcy lub więcej – 5 pkt.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Racławicka 17

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17 581 06 33

Fax

17 581 06 35

NIP

8172127819

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
60-185 Poznań
Data wpłynięcia: 24 kwietnia 2020
Cena: 213 000,- euro
Liczba wyświetleń: 536