Strona główna
Logo unii europejskiej

Doskonalenie umiejętnosci i kompetencji zawodowych I, II - szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka, tj. 1.Szkolenie – praca z dzieckiem z problemami zdrowotnymi. 2.Szkolenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych.

Data publikacji: 02.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-03-2020

Numer ogłoszenia

1236094

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Bierawa,
ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, pokój nr 31 do dnia 10.03.2020r. do godziny 14:00.
2.Zamawiający otworzy oferty w dniu 10.03.2020r. o godzinie 14:10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 44.
3.Dopuszcza się możliwość składania ofert mailowo na adres ug@bierawa.pl
4.Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:
OFERTA
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych I, II – szkolenia dla nauczycieli
w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka.
5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ug@bierawa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szczygieł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774872266 wew. 106

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiot:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematyki pracy z dzieckiem z problemami zdrowotnymi, oraz szkolenia w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych.
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
80500000-9 Usługi szkoleniowe
2.2. Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej – ok. 20 osób z Publicznego Przedszkola w Bierawie, Publicznego Przedszkola w Bierawie z oddziałem w Lubieszowie, Publicznego Przedszkola
w Dziergowicach, Publicznego Przedszkola w Kotlarni oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu.
2.3. Wymiar godzin:
4 godziny zegarowe każde szkolenie.
2.4. Termin szkolenia:
Dwa szkolenia w terminie od 01.04.2020r. do 31.05.2020r. Dokładny termin szkoleń do uzgodnienia.
2.5. Miejsce szkolenia:
1. Szkolenie – praca z dzieckiem z problemami zdrowotnymi - Publiczne Przedszkole w Bierawie, ul. Dąbrowy 4, 47-240 Bierawa
2. Szkolenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu, ul. Szkolna 5 47-223 Stare Koźle
2.6. Dodatkowe:
Zgodnie z wymogami programu, Wykonawca winien jest przeprowadzić egzamin ustny bądź pisemny, który oceni poziom wiedzy przed i po szkoleniu. Każdy z uczestników otrzymać powinien zaświadczenie/certyfikat. Zamawiający dysponuje salą szkoleniową.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Bierawa, Stare Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie:
1. Tematyki pracy z dzieckiem z problemami zdrowotnymi;
2. Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematyki pracy z dzieckiem z problemami zdrowotnymi, oraz szkolenia w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od 01.04.2020r. do 31.05.2020r. Dokładny termin szkoleń do uzgodnienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.

Przy wyborze ofert zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Kryterium:
a) cena Waga: 100 %

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BIERAWA

Adres

Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774872266

Fax

774872262

NIP

7492055417

Tytuł projektu

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Numer projektu

RPOP.09.01.03-16-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Innowacji INKOBI Sławomir Waśniewski ul. Łazowskiego 36 lok. 9, 93-379 Łódź
(data wpływu: 10.03.2020r. godzina 10:13) Cena: 3 200,00zł
Liczba wyświetleń: 170