Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa splitterów optycznych

Data publikacji: 24.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235014

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać :
a) w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – dostawa splitterów optycznych” osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w godzinach pracy firmy: od 9.00 do 17.00, w dniach: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod adresem:
PLAST-COM S.C. Marcin Skucha, Monika Skucha
ul. C.K. Norwida 47
84-240 Reda
b) drogą elektroniczną całodobowo na adres e – mail: marcin@plastcom.pl. Oferty składane drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) winny posiadać tytuł wiadomości: „Oferta – dostawa splitterów optycznych”.
Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty znajduje się w załączniku- Zapytanie ofertowe, pkt.12

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin@plastcom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Skucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 7405052

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 100 sztuk splitterów optycznych o parametrach technicznych wskazanych w Załączniku nr 5 : Rozszerzony przedmiot zamówienia.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Reda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa splitterów optycznych planowany jest w związku z realizacją projektu (nr RPPM.02.02.01-22-0096/17-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020, Poddziałania 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 100 sztuk splitterów optycznych o parametrach technicznych wskazanych w Załączniku nr 5 : Rozszerzony przedmiot zamówienia.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany.

Kod CPV

32422000-7

Nazwa kodu CPV

Elementy składowe sieci

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania, polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty, nastąpi w dniu następnym po upływie terminu składania ofert, tj. 27.03.2020r.
Podpisanie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.
Dostawa przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2]
2) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
4) Nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa. [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]
5) Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 3]

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę (to jest jedną lub więcej dostaw) splitterów optycznych o łącznej wartości co najmniej 9.000 PLN netto (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz dostarczonych urządzeń według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Dodatkowe warunki

Na dostarczone splittery optyczne Wykonawca musi udzielić minimum 24 miesiące gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości zamówienia brutto, z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, jeśli opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego,
b) 10 % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- załącznik nr 1: Formularz ofertowy
- załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
- załącznik nr 3: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zamówienia
- załącznik nr 4: Oświadczenie – wykaz wykonanych dostaw
- załącznik nr 5: Rozszerzony przedmiot zamówienia -potwierdzenie zgodności z przedmiotem zamówienia poprzez wpisanie odpowiednio: TAK lub NIE
- załącznik nr 6: Wzór umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto w PLN.
Najniższa oferta cenowa otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną na podstawie następującego wzoru:
Kc=(Cn/Co)x100
gdzie:
Kc – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwóch lub więcej oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa wszystkich Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach (cena nie może być wyższa).

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty, które są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PLAST-COM S.C. MARCIN SKUCHA, MONIKA SKUCHA

Adres

84-240 Reda

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

501490482

NIP

5882312795

Tytuł projektu

Rozwój potencjału rynkowego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na rynku regionalnym i krajowym.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

XBEST.PL SP. Z O.O. SP.K. 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96, 11.03.2020
Cena brutto: 6 920,79 PLN
Liczba wyświetleń: 196