Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu do ratownictwa wysokościowego

Data publikacji: 17.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2020

Numer ogłoszenia

1233374

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Grupa Regionalna Górskiego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka na adres: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres: k.kiwior@goprbieszczady.pl
2. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2020 r.
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie nastąpi 25 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
7. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi
w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.kiwior@goprbieszczady.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Kiwior

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do ratownictwa wysokościowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu do ratownictwa wysokościowego na potrzeby realizacji projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego".

Przedmiot zamówienia

1. Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu do ratownictwa wysokościowego na potrzeby realizacji projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

35000000-4

Nazwa kodu CPV

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 23 marca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Określono w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Określono w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

Określono w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

n/d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Określono w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

n/d

Warunki zmiany umowy

Określono w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3)

Zamówienia uzupełniające

n/d

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium cenowe – max. 100 pkt.
Cena oferty przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w następujący sposób:
Cena oferty = cena brutto jednostki przeliczeniowej w ramach badanej części przedmiotu zamówienia.
Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
Liczba punktów = (Cena najniższa x 100) / Cena oferty badanej

2. Maksymalną ocenę - 100 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.

3. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy wysokość ceny najkorzystniejszej oferty przekracza wielkość określoną w budżecie projektu.

4. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

Wykluczenia

Określono w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MOUNTAIN VOLUNTEER SEARCH AND RESCUE BIESZCZADY GROUP

Adres

Mickiewicza 49

38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

NIP

7361039808

Tytuł projektu

Adaptation of former observatory on the Pope Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center

Numer projektu

PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00

Inne źródła finansowania

Środki unijne i środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„SZULC” Sprzęt ratowniczy i szkolenia Makary Szulc
ul. Skromna 5, 93-405 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 24.02.2020 r
Cena oferty: 73 600,00 PLN brutto
Liczba punktów: 100
Liczba wyświetleń: 284