Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja wycieczki do kina w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Data publikacji: 07.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1231632

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa, pokój nr 31 do dnia 17.02.2020r. do godziny 12:00
2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 17.02.2020r. o godzinie 12:10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 44.
3. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:
OFERTA
Kompleksowa organizacja wycieczki do kina w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szczygieł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774872266 wew. 106

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wycieczki do kina "Chemik" w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Jana Pawła II 27 47-220 Kędzierzyn-Koźle)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy na zadanie pn. Kompleksowa organizacja wycieczki do kina w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia

27 oraz 28 luty 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Cena - Waga: 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BIERAWA

Adres

Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774872266

Fax

774872262

NIP

7492055417

Tytuł projektu

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Numer projektu

RPOP.09.01.03-16-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sun&More sp.zo.o. ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin - 15 228,00zł
(wpł. 17.02.2020r.)
Liczba wyświetleń: 126