Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi badawczej obejmującej rozwój procesowy i analityczny oraz wytworzenie non-GMP i GMP badanej substancji leczniczej na potrzeby wytwarzania przyszłego produktu biofarmaceutycznego. Research service, involving process and analytical development, non-GMP and GMP manufacture of drug substance for consistent generation of the biopharmaceutical recombinant-protein product.

Data publikacji: 31.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2020

Numer ogłoszenia

1230344

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informacja nr 2 dla Oferentów:
Zamawiający informuje o zmianie wprowadzonej do Załącznika nr 1 „Formularz oferty”. Wykonawcy powinni składać oferty w niniejszym postępowaniu korzystając z Formularza oferty V.2.

Information No 2 for Contractors:
The Awarding Entity informs about a change of the Appendix No 1. “The Bid Form”. Contractors should submit their Bids using The Bid Form V.2.

Informacja nr 1 dla Oferentów:
W celu rozszerzenia grona potencjalnych Wykonawców Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 13.03.2020 r. na dzień 31.03.2020 r. Godzina złożenia oferty pozostaje bez zmian.

Information No 1 for Contractors:
In order to expand the group of potential Contractors, the Awarding Entity informs that the deadline for submission of the bids is extended from 13.03.2020 to 31.03.2020. The bid submission time remains unchanged.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Sposób składania ofert:
a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa),
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego:
oferty@wpdpharmaceuticals.com
2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 01/WPD101/2020”.

1. Bid submission method:
a) by recorded delivery letter, through a messenger or in person at the registered office of the Awarding Entity (address: WPD Pharmaceuticals sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warsaw, Poland),
b) by email to the Awarding Entity’s address:
oferty@wpdpharmaceuticals.com
2. Bids submitted by recorded delivery letter, in person or through a messenger should be submitted in a sealed envelope with the note “Request for Bids No. 01/WPD101/2020“.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@wpdpharmaceuticals.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 515 262 381

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmował realizację prac badawczych w ramach następujących Etapów:
Etap I - Bankowanie komórek, w szczególności:
- Namnażanie linii komórkowej gospodarza
- Opracowanie Roboczego Banku Komórek (RCB)
- Testowanie RCB w ramach kontroli jakości
- Wyprodukowanie i przechowywanie Głównego Banku Komórek (MCB) w standardzie GMP
- Testowanie i zwolnienie MCB w ramach kontroli jakości
- Wytworzenie EPCB
- Testowanie EPCB
Etap II - Rozwój procesu produkcji, w szczególności:
- Rozwój procesu na poziomie namnażania linii komórkowej oraz produkcji biomasy w odpowiedniej skali (Upstream Process Development, UPD)
- Rozwój procesu na poziomie ekstrakcji i oczyszczania produktu z biomasy (Downstream Process Development, DSP)
- Wyprodukowanie i testowanie demonstracyjnych szarży badanej substancji leczniczej (DS)
- Badania w zakresie walidacji metod analizy czystości mikrobiologicznej (w tym wirusy)
Etap III - Rozwój i walidacja metod analitycznych, w szczególności:
- Rozwój i walidacja metod analitycznych dla RCB, MCB i EPCB
- Rozwój i walidacja metod analitycznych dla DS
- Charakterystyka DS
- Ustanowienie standardów referencyjnych
Etap IV - Produkcja i badania stabilności non-GMP, w szczególności:
- Produkcja badanej substancji leczniczej non-GMP
- Testowanie i zwolnienie wyprodukowanej non-GMP badanej substancji leczniczej w ramach kontroli jakości
- Przeprowadzenie testów naprężeń (Stress testing)
- Badania stabilności badanej substancji leczniczej wyprodukowanej non-GMP
Etap V - Produkcja i badania stabilnośći w systemie GMP, w szczególności:
- Produkcja badanej substancji leczniczej w standardzie GMP
- Testowanie i zwolnienie wyprodukowanej badanej substancji leczniczej w ramach kontroli jakości w standardzie GMP
- Badania stabilości badanej substancji leczniczej w standardzie GMP.
UWAGA: wskazane powyżej czynności w ramach poszczególnych Etapów mają charakter minimalny, a nie wyczerpujący i mogą zostać rozszerzone przez Wykonawcę w celu uzyskania założonego celu badawczego. Rozszerzenie, o którym mowa powyżej nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie za realizację przedmiotowego postępowania.

The scope of the contract object will include implementation of the research work under the following Stages:
Stage I - Cell banking, in particular:
- Host-cell line generation
- Research cell bank (RCB) manufacturing
- RCB QC testing
- Master cell bank (MCB) manufacturing and storage in compliance with GMP
- MCB QC testing and release
- EPCB manufacturing
- EPCB testing
Stage II - Manufacturing process development, in particular:
- Upstream Process Development
- Downstream Process Development
- Manufacture and testing of a demo batch of DS
- Viral clearance validation studies
Stage III - Analytical methods development and validation, in particular:
- Analytical methods development and validation for RCB, MCB and EPCB
- Analytical methods development and validation for the DS
- Characterization studies of the DS
- Establishment of reference standards
Stage IV - Non-GMP DS manufacture and stability studies, in particular:
- Non-GMP DS manufacturing
- Non-GMP DS QC testing and release
- Stress testing studies
- Non-GMP DS stability studies
Stage V - GMP manufacture and stability studies, in particular:
- GMP DS manufacturing
- GMP DS QC testing and release
- GMP DS stability studies
NOTE: The above-mentioned activities within each Stage are minimal and not exhaustive and may be extended by the Contractor in order to achieve the assumed research goal. The extension referred to above may not result in the Contractor’s claim additional renumeration for the implementation of the order.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest realizacja zadań badawczych zaplanowanych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17.

The service will be performed for the purpose of research work planned in the project No. POIR.01.01.01-00-0912/17-00.

Przedmiot zamówienia

rzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi badawczej obejmującej rozwój procesowy i analityczny oraz wytworzenie non-GMP i GMP badanej substancji leczniczej na potrzeby wytwarzania przyszłego produktu biofarmaceutycznego.

The contract object is a research service, involving process and analytical development, non-GMP and GMP manufacture of drug substance for consistent generation of the biopharmaceutical recombinant-protein product.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Realizacja usługi będzie przebiegać Etapami, na podstawie harmonogramu realizacji prac ustalonym z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy na realizację usługi.
3. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego poszczególnych etapów zamówienia, potwierdzonych każdorazowo protokołami zdawczo - odbiorczymi i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.

1. The term for the delivery of the order shall remain valid for 18 months from the date of signing the contract.
2. The service will be implemented in stages in accordance with the work schedule agreed with the selected Contractor after signing the contract.
3. The contract object shall be deemed fully completed after the Awarding Entity acceptance each of the Stage, which shall be confirmed by signing delivery and acceptance protocol with no objections as to the performance of the Contract.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług polegających na opracowywaniu, przechowywaniu i analizowaniu mikrobiologicznych banków szczepów wykorzystywanych do ekspresji białek lub innych produktów biologicznych produkowanych z użyciem mikrobiologicznych systemów eksperesyjnych. Na potwierdzenie powyższego konieczne jest wykazanie przez Wykonawcę zrealizowanych w sposób należyty co najmniej (2) dwóch zamówień polegających w szczególności na opracowywaniu, utrzymaniu i analizie mikrobiologicznych banków szczepów ekspresyjnych (główny bank komórek (MCB) oraz roboczy bank komórek (WCB) i produkcji rekombinowanych produktów białkowych w standardzie GMP.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i optymalnym wyposażeniem dedykowanym do wytwarzania, przechowywania i testowania mikrobiologicznych systemów ekspresyjnych, a także do produkcji, przechowywania i analizy białek rekombinowanych uzyskanych w mikrobiologicznych systemach ekspresyjnych
w standardzie GMP oraz posiadają certyfikat GMP dla wskazanych wyżej produktów jako API lub posiadają inne wymagane prawem dokumenty dotyczące produkcji, przechowywania i testowania mikrobiologicznych banków komórek oraz białkowych produktów jako API, takie jak aktualne zezwolenia na wytwarzanie wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny lub inny urząd, odpowiedni dla kraju siedziby Dostawcy, uznawane na terenie Unii Europejskiej;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował i zaangażował do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym co najmniej (2) dwie osoby z wykształceniem kierunkowym (farmacja, chemia, biotechnologia lub kierunki pokrewne tj. medycyna, nauki biologiczne), posiadające doświadczenie w zakresie produkcji białek rekombinowanych z wykorzystaniem mikrobiologicznych systemów ekspresyjnych w standardzie GMP oraz optymalizacji procesu i prowadzenia charakterystyki systemów ekspresyjnych oraz rozwoju i walidacji metod analitycznych;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany istotnych postanowień umownych zawartych z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy
z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
6) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
7) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
8) wystąpienia siły wyższej,
9) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
10) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia;
11) wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia procedury rejestracji lub innych procedur we właściwych urzędach i instytucjach;
12) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu,
w ramach którego Umowa jest realizowana;
13) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy,
14) zmiany firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
Nie stanowi zmiany istotnych postanowień umownych zmiana harmonogramu prac ustalona
z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 - Wykaz realizowanych usług
Załącznik nr 5 - Wykaz osób dedykowanych do realizacji usługi wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji
Załącznik nr 6 - Dokumenty potwierdzające posiadanie europejskiego certyfikatu w zakresie dobrej praktyki wytwarzania (GMP) lub równoważne uznawane na terenie Unii Europejskiej
Załącznik nr 7 - Inne dokumenty wymagane prawem, w tym. np. zezwolenie na wytwarzanie produktów białkowych w bakteryjnych systemach ekspresyjnych wydane przez Główny Urząd Farmaceutyczny
(w Polsce) lub inny, właściwy dla kraju siedziby Wykonawcy urząd, uznawane przez Unię Europejską, potwierdzające spełnienie stawianych w Zapytaniu ofertowym 01/WPD101/2020 wymagań.


Appendix No. 1. Power of attorney to represent the Contractor (if applicable)
Appendix No. 2. Declaration of the Contractor
Appendix No. 3. Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4. List of services
Appendix No. 5. List of persons dedicated to the service performance with CV
Appendix No 6. Certificate of European GMP standard or other equivalent documents recognized by the European Union
Appendix No. 8. Any other documents required by law, such as, actual authorization of the appropriate office for production of recombinant protein, or equivalent, confirming compliance with the requirements described in the Section VI of the Request for Bids No. 01/WPD101/2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena całkowita brutto, biorąc pod uwagę cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdz. III, pkt. 3 Zapytania Ofertowego na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2. Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

Cena najniższej oferty
Liczba pkt oferty ocenianej = ---------------------------- x 100 %
Cena oferty ocenianej

3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. Cena może być podana w złotych polskich (PLN) lub w innej walucie niż PLN.
7. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
8. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
9. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
10. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
11. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
12. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
13. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
 zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
 zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
 zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
 inne.
Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.
Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma (1) jeden punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.
15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę̨ punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI;
2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
3. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem Oferty” sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytana Ofertowego, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie jego oferty.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wierzbowa 9/11

00-094 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 515262381

NIP

5252721500

Tytuł projektu

Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BioservUK&Jafral
Salisbury House, Station Road,
Cambridge, England,CB1 2LA
Stegne 13A
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, SI-82224145

Data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r., godzina 23:27
Wartość oferty: 662 435 €
Wartość punktowa oferty: 100,00 pkt
Liczba wyświetleń: 426