Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia noclegów ze śniadaniem w Paryżu dla uczestników targów SIAL PARIS 2020

Data publikacji: 31.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1230187

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: piotr.kurzawski@umww.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.kurzawski@umww.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kurzawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

616266276

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich ze śniadaniem w Paryżu (Francja):
• dla 20 osób w dniach 17-23 października 2020 r. (6 noclegów),
• dla 2 osób w dniach 16-23 października 2020 r. (7 noclegów).
Wymagania dotyczące noclegu i śniadania w opisie przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Francja Miejscowość: Paris (Paryż)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienia noclegów ze śniadaniem w Paryżu dla uczestników stoiska regionalnego Województwa Wielkopolskiego podczas targów SIAL PARIS 2020, w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich ze śniadaniem w Paryżu (Francja):
• dla 20 osób w dniach 17-23 października 2020 r. (6 noclegów),
• dla 2 osób w dniach 16-23 października 2020 r. (7 noclegów).

Wymagania dotyczące noclegu i śniadania:
1. Rodzaj obiektu: Hotel (Hôtel de tourisme wg portalu atout-france.fr: https://www.classement.atout-france.fr/les-types-d-etablissement).
2. Wszystkie pokoje muszą się znajdować w jednym hotelu.
3. Standard hotelu co najmniej 3-gwiazdkowy (oceniający będzie kierował się klasyfikacją hoteli wg portalu atout-france.fr; informacje nt. zaklasyfikowania hoteli znajdują się na stronie: https://www.classement.atout-france.fr/recherche-etablissements).
4. Średnia ocen gości minimum 8,0 przy minimum 100 opiniach na portalu booking.com.
5. Usytuowanie hotelu w Paryżu w dzielnicach: IX (kod pocztowy: 75009), X (75010), XI (75011), XVIII (75018), XIX (75019) i XX (75020).
6. Pokoje - 22 pokoje jednoosobowe:
• umeblowane,
• klimatyzowane,
• ogrzewane,
• wyposażone w pełen węzeł sanitarny - prywatna łazienka w każdym pokoju,
• czajnik elektryczny w każdym pokoju,
Zakwaterowanie może odbywać się w pokojach przeznaczonych dla większej liczby osób, jednak liczba osób zakwaterowanych w każdym pokoju musi wynosić jeden.
7. Śniadanie serwowane na terenie hotelu w formie bufetu.
8. W hotelu:
• dostępne bezpłatne Wi-Fi,
• usługa codziennego sprzątania w pokoju,
• recepcja czynna 24 godziny na dobę.
9. Zameldowanie/wymeldowanie:
• 17 października 2020 r. / 23 października 2020 r. (6 noclegów) – 20 osób;
• 16 października 2020 r. / 23 października 2020 r. (7 noclegów) – 2 osoby.
10. Płatność za usługę - po podpisaniu umowy (przedpłaty) – w 2 transzach:
• 50% przelewem bankowym, na podstawie faktury proforma w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
• 50% przelewem bankowym, na podstawie faktury proforma w terminie do 17 września 2020 r. (dokument musi wpłynąć do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu 3 września 2020 r.; w przypadku wpłynięcia dokumentu po tym terminie płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu dokumentu do siedziby Zamawiającego).
11. Cena oferty jest ostateczną, zawiera koszt śniadania – wyodrębnione jako oddzielna pozycja, wszystkie opłaty dodatkowe - włącznie z ewentualnymi podatkami;
12. Hotel nie pobiera depozytu/kaucji od gości przy zameldowaniu ani w trakcie pobytu.
W załączeniu wzór umowy.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55300000 – 3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków (śniadania)

Harmonogram realizacji zamówienia

17-23 października 2020 r. (6 noclegów dla 20 osób)
16-23 października 2020 r. (7 noclegów dla 2 osób)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw lub do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane przez wgląd do KRS/CEIDG). Weryfikacja nie dotyczy oferentów z zagranicy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Potencjał techniczny

Oferent dysponuje potencjałem technicznym zdolnym do realizacji zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
• w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zawierającą następujące informacje:
1. Łączną cenę brutto z podatkiem VAT (w EUR lub PLN*) - zawierającą wszelkie podatki
i opłaty dodatkowe płatne w kraju wystawienia faktury oraz wyszczególnienie:
• koszty noclegów,
• koszty śniadań.
Cena brutto oferty, wskazana w formularzu ofertowym, musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (również koszty ponoszone przez ewentualnych podwykonawców i partnerów).
2. Dokładną nazwę i dokładny adres hotelu umożliwiający poprawną weryfikację obiektu.

Przesłanie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

*Podczas oceny ofert Zamawiający będzie stosował przelicznik EUR na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego ocenę ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach przedmiotowego postępowania do oceny brane pod uwagę będą tylko oferty spełniające wszystkie wymagania.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• Cena usługi brutto – 100% = 100 pkt.

Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o ww. kryterium posługując się następującymi zasadami:
Liczba punktów, które można uzyskać w tym kryterium „cena usługi brutto” zostanie obliczona według następującego wzoru:

najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach
Liczba punktów = —————————————————————- x 100 pkt.
cena brutto oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku ofert o tej samej wysokości kosztów, wybrana zostanie oferta noclegów w hotelu położonym najbliżej terenów targowych (Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, 82 Avenue des Nations, 93420 Villepinte).

W przypadku ofert o tej samej wysokości kosztów w tym samym hotelu, wybrana zostanie oferta, która wpłynęła najwcześniej.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w ofertach.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru z wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Adres

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616266666

Fax

61 626 67 44

NIP

7781346888

Tytuł projektu

Gospodarna Wielkopolska

Numer projektu

RPWP.01.04.02-30-0002/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Intour Polska Sp. z o.o., ul. Jana Rosoła 48d, 02-786 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 10.02.2020 r.
Łączna cena brutto: 122 610,00 zł (słownie sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 0/100 gr)
Liczba wyświetleń: 264