Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker (dopuszcza się wyłącznie nowe urządzenia dźwigowe typu reachstacker)

Data publikacji: 30.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-03-2020

Numer ogłoszenia

1229186

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Komunikat z dnia 13.03.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACH-STACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 13.03.2020.

Po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji technicznej odpowiada na pytanie w sposób następujący:

Pytanie nr 1. - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wielofunkcyjnego dżojstika do operowania urządzeniem?
Odpowiedź: Zamawiający po opinii technicznej odpowiada, iż dopuszcza możliwość zastosowania wie-lofunkcyjnego dżojstika.

Pytanie nr 2. – Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy nadając jej następujące brzmienie paragrafu 7 (Gwarancja i rękojmia)
Odpowiedź: Zamawiający po opinii prawnej nie dopuszcza zmiany umowy we wskazanym kształcie.
PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

Komunikat z dnia 09.03.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACH-STACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 06.03.2020.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06.03.2020 do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004), po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji technicznej odpowiada na pytanie w sposób następujący:

Pytanie nr 1. - Czy udźwig urządzenia w II rzędzie kontenerów wynosić ma 29 ton?
Odpowiedź: Zamawiający po opinii technicznej odpowiada, iż udźwig urządzenia w II rzędzie kontene-rów wynosić ma minimum 29 ton.

Komunikat z dnia 28.02.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACH-STACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 26.02.2020.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.02.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004), pragnie po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

Pytanie nr 1. - Prosimy o dopuszczenie silnika wysokoprężnego o mocy 240 kW.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 2. - Prosimy o dopuszczenie dynamicznej wagi ładunku z dokładnością 2%.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną zmianę. Zaproponowane parametry nie są lepsze lub równoważne.

Pytanie nr 3. - Prosimy o dopuszczenie licznika kontenerów bez rozróżnienia ich typu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 4. - Prosimy o dopuszczenie niemrugających świateł stop podczas cofania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie lepsze lub równoważne.

5. Prosimy o dopuszczenie 4 haków w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków o nośność haków – 11,5 ton/ hak.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.

6. Prosimy o dopuszczenie dodatkowego wyświetlacza do systemu wizyjnego (kamery na chwytni).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowego elementu pod warunkiem spełnie-nia w tym zakresie wymagań minimalnych wskazanych w zapytaniu ofertowym.

7. Prosimy o dopuszczenie wspólnego zbiornika oleju hydraulicznego dla układu hamulców i hydrau-liki roboczej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane uznając wskazane rozwiąza-nie za rozwiązanie równoważne.

8. Prosimy o dopuszczenia systemu wprowadzającego kontener w wibracje opartym na wibratorze hydraulicznym z częstotliwością wibrowania 33 Hz.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający nie wskazuje na zastosowaną technologię systemu wibracyjnego, ale musi ona być zgodna z wymaganiami ujętymi w zapytaniu (system musi przenosić równomiernie wibracje na obie strony kontenera z częstotliwo-ścią min 1500 uderzeń na minutę - z 33 HZ spełnia to założenie)
TREŚĆ ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZNIKU: Komunikat z dnia 28.02.2020 r.


Komunikat z dnia 25.02.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACH-STACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 12.02.2020 ORAZ 10.02.2020.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 10.02.2020, 12.02.2020 r. oraz 21.02.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu re-achstacker” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodal-nych dzięki zakupowi lokomotyw” oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki za-kupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004), pragnie po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

TREŚĆ ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZNIKU: Komunikat z dnia 25.02.2020 r.
UWAGA: Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 17.03.2020

Miejsce i sposób składania ofert

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
 Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,
 Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,
 dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
 oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – urządzenia typu reachstacker. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,
 dowody potwierdzające należyte wykonania dostawy, np. referencje od podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,
 pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 05.03.2020 r. do godziny 9.00 na ww. adres.
6. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker”, postępowanie nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS
7. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Kinga Adamska-Dąbrowska – Dyrektor ds. Organizacyjnych, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
10. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Sędzikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502854036

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.

Przedmiot zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.
4. Punkt 4 - Opisany został w części - Dodatkowe przedmioty zamówienia
5. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania urządzeń dźwigowych typu reachstacker naklejką informacyjną umieszczoną po obu stronach, opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat.
7. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie i obejmie odbiór w Radzyminie lub Warszawie Głównej Towarowej, lub Lasocicach, lub Busku-Zdroju, lub Gdyni Porcie. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń dźwigowych typu reachstacker wyłącznie fabrycznie no-wych tj. zbudowanej z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.

Kod CPV

42414000-1

Nazwa kodu CPV

Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig

Dodatkowe przedmioty zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM-CD
4.Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń dźwigowych typu reachstacker wyłącznie fabrycznie no-wych tj. zbudowanej z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.

Każde urządzenie dźwigowe powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
- możliwość przeładunku kontenerów ISO 20,30,40 stóp;
- osadzony w ramie zespół napędowy – silnik wysokoprężny 6-o cylindrowy moc min. 260 KW, spełniający normę emisji spalin stage V wg Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016; (Zamawiający dopuszcza również silnik wysokoprężny o mocy 240 kW, jako rozwiązanie równoważne)
- udźwig nominalny – min. 45 000 kg w pierwszym rzędzie pod ryglami;
- udźwig w drugim rzędzie kontenerów – min. 29 000 kg
- wysokość składowania kontenerów na minimum 5 warstw w pierwszym rzędzie i 4 warstwy w drugim rzędzie;
- kabina–pełna, zamknięta, przeszklona, widoczność 360 stopni, zamykane na kluczyk drzwi z obu stron, drzwi z amortyzatorem, wielofunkcyjna dźwignia przy kierownicy (wielofunkcyjy dżojstik), lusterko wsteczne, lusterka zewnętrzne 2 szt., oświetlenie kabiny z wygaszaniem, filtr powietrza kabiny, automatyczne zwiększanie prędkości obrotowej silnika przy podnoszeniu lub wysuwie, wyprofilowane, bezpieczne wejście do kabiny, barierki pomocnicze, antypoślizgowa powierzchnia schodów do kabiny.
- oś napędowa przednia: hamulce hydrauliczne, wielotarczowe mokre
- oś skrętna tylna z pojedynczym siłownikiem dwustronnego działania
- zespół unoszący z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przeładunku kontenerów oraz teleskopowym masztem (podnoszenie za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych; wysuw masztu za pomocą pojedynczego siłownika hydraulicznego wewnątrz masztu)
- pływające rygle ISO
- funkcja synchronicznego podnoszenia (jednoczesny wysuw i podnoszenie masztu dla pionowego podnoszenia ładunku),
- kamera na końcu chwytaka z widokiem na kontener wraz z kolorowym monitorem w kabinie.
- elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zaryglowaniem kontenera w chwytaku, przeciążeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem – sygnalizacja świetl-na kolorami dobrze widoczna dla operatora określająca stan pracy chwytnika zdublowana w kabinie.
- automatyczne ryglowanie z możliwością ryglowania ręcznego.
- dynamiczna waga ładunku niezależnie od położenia masztu dokładność ważenia min 1% nominalne-go udźwigu urządzenia
- licznik chwytów kontenerów osobno na kontenery 20,30,40 stóp dostępny na wyświetlaczu w kabinie, z możliwością zerowania (Zamawiający dopuszcza licznik kontenerów bez rozróżnienia ich typu, jako rozwiązanie równoważne)
- oświetlenie zewnętrzne LED fabryczne – kierunkowskazy przód i tył, światła awaryjne przód i tył, 2 światła robocze na chwytaku , 2 na maszcie, 2 na kabinie,2 światła cofania, 2 światła przednie na błot-nikach, 2 światła STOP z tyłu, światła pozycyjne,
- oświetlenie inne: ostrzegawcze światło błyskowe, mrugające światła stop przy cofaniu (Zamawiający dopuszcza niemrugające światła stop podczas cofania, jako rozwiązanie lepsze lub równoważne)
- akustyczny sygnał cofania
- 4 haki w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków, nośność haków – 12,5 tony/hak,(Zamawiający dopuszcza 4 haki w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładun-ków o nośność haków – 11,5 ton/ hak., zmiana uznana za rozwiązanie równoważne)
- 2 silniki hydrauliczne obrotu chwytnika chwytaka z hamulcami hydraulicznymi tarczowymi w każdym z silników, obrót chwytaka min 195 w jedną i 105 stopni w drugą stronę od położenia wyjściowego,
- Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz w kabinie, powinien wyświetlać: prędkość jazdy, napięcie instalacji elektrycznej, aktualnie wybrany kierunek jazdy, temperatura oleju hydraulicznego, poziom paliwa, obroty silnika, ciśnienie oleju silnika, temperatura płynu chłodzącego silnika, odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, wysunięcie masztu, kąt pochylenia masztu, obsługa systemu CAN-BUS z wyświetleniem kodu błędów, monitor kamery chwytaka, klimatyzacja i ogrzewanie w pełni au-tomatyczne, sterowanie przyciskami
- opony klasy premium – bieżnikowanie typu E4, rozmiar 18.00x25, liczba przekładek PR40
- koła wymienne między osiami
- teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie rodzaj chwytaka przeznaczony do kontenerów 20, 30 i 40 stóp z automatycznym rozsuwem chwytaka dla każdego typu sterowanym z kabiny, blokowanie rozsuwu w każdej pozycji za pomocą mechanicznego rygla sterowanego hydraulicznie dla ograniczenia sił ścinają-cych działających na chwytak przy znacznym przechyle bocznym.
- rozdzielony układ hamulców i hydrauliki roboczej (Zamawiający dopuszcza wspólny zbiornik oleju hydraulicznego dla układu hamulców i hydrauliki roboczej, zmiana uznana za rozwiązanie równoważne)
- możliwość wprowadzenia kontenera w wibrację w trakcie operacji przeładunku kontenera z jednego środka transportu na inny (ruch udarowy), układ wibracyjny mimośrodowy, min 1500 obrotów na minutę każdy silnik, sterowanie z kabiny.
- system nadzoru i monitorowania pracy urządzenia w technologii GPS (spalanie, trasa jazdy, liczba przeładowywanych kontenerów, możliwość tworzenia różnych statystyk)
- kolor podwozia RAL4010
- praca w warunkach od -30 C do +45 C

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:
Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenie, o dołączeniu wraz z dostarczonymi urządzeniami wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego.
Wymaga się, aby 1 komplet dok. przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dotyczy)

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

Harmonogram realizacji zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa).
3. Miejsce dostawy: Radzymin lub Warszawa Główna Towarowa, lub Lasocice, lub Busko-Zdrój, Gdynia Port. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą.
4. Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia.
5. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego ostatniego dostarczonego urządzenia typu reachstacker składającego się na przedmiot zamówienia.
6. Warunki płatności ustala się następująco:
 Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego urządzeń typu reachstacker składających się na przedmiot zamówienia po ich dostawie do miejsca przeznaczenia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wiedza i doświadczenie

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Potencjał techniczny

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warunki zmiany umowy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienia uzupełniające

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
1. oferowana cena (80%)
2. termin realizacji zamówienia (20%)

Wykluczenia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Adres

Włocławska 131

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566190701

Fax

566190740

NIP

9562224293

Tytuł projektu

Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0028/18-00

Inne źródła finansowania

Zakupione urządzenia dźwigowe typu reachstacker będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004).
Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie Rozdziału 12 pkt 1 i 2 Zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 501