Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa maszyn , narzędzi i urządzeń.

Data publikacji: 22.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2020

Numer ogłoszenia

1228461

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużenie terminu składania ofert w związku z błędnym załącznikiem nr 2.

Miejsce i sposób składania ofert

Papierowo na adres siedziby: UL. Oskara Kolbergera 42/4 44-100 Gliwice
lub elektronicznie na skrzynkę mailową.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@gsml.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Gacek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48608460323

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa maszyn i urządzeń do realizacji projektu ,, Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Nr wniosku WND-RPSI.09.01.01-24-0641/18-005

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa maszyn i urządzeń do realizacji projektu ,, Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych”

Przedmiot zamówienia

Lp. Nazwa kosztu Ilość sztuk Specyfikacja
1 Ploter docięcia gorącym drutem 1szt - Pole robocze 600x1300x500 drut wzdłuż osi 1300mm (cięcie długich elementów), cięcie gorącym drutem: styropian, styrodur, dokładność nie gorsza niż 0,5mm, oprogramowanie

2 Drukarka 3D DPL 1sz Technologia wydruku FDM, wielkość wydruku nie mniej niż 250x250x350mm, wysokość warstwy 0,1– 0,4 mm, dokładność nie gorsza niż 0,1mm, Materiał wydruku: PLA, ABS, TPU, itp., podgrzewany stół, format plików STL, średnica filamentu 1,75mm, wymienne dysze.
Materiały eksploatacyjne tj. PLA – 10kg, ABS -5kg, TPU -2kg ewentualnie inne wg uznania oferenta.

3 Tokarka 1szt Tokarka precyzyjna, wysokość od łoża min. 40mm, rozstaw kłów min. 250mm, automatyczny posuw, zasilanie jednofazowe, toczenie gwintów, bicie nie większe niż 0,01mm, zmienne obroty, noże 8x8 lub 10x10. Możliwość uzupełnienia o głowicę frezującą

4 Zestaw noży tokarskich 2szt- Noże 10x10, zestaw w nim min. zdzierak, przecinak, wykańczak, nóż lewy i nóż prawy

5 Głowica frezująca do tokarki 1szt - Głowica musi współpracować z tokarką (jeden producent) w zestawie ma być kolumna z napędem i uchwytem, stolik, (wymiary min. 100x70mm)

7 Wiertarka stołowa 2szt -Blat roboczy ok. 200x200mm, max. Średnica wiercenia w stali 10mm, obroty ustawiane (od ok. 1000-4000obr/min), posuw ok. 60mm, , uchwyt 10mm, zasilanie jednofazowe.

8 Elektryczna piła włośnicowa 1szt -Do cięcia drewna i materiałów drewno pochodnych (sklejka, MDF, itp.), metale nieżelazne (dural, aluminium, mosiądz), grubość cięcia twarde drewno do ok. 10mm, Długość ramienia min. 400mm, stół uchylny, zmienna prędkość oscylacji, zapas brzeszczotów do w/w materiałów.

9 Szafa narzędziowa z zestawem narzędzi 1sst- Zestawy: wkrętaków (płaskie i krzyżakowe PH i PZ), wkrętaków precyzyjnych (płaskie i krzyżakowe PH i PZ), klucze płasko oczkowe od 5mm, kluczy nasadowych ¼” od 4mm, kluczy wpustowych– końcówki precyzyjne TORX, Imbus, Imbus „calowe”, szczypców precyzyjnych, obcinaczek precyzyjnych, nożyc do blach (lewe prawe), młotków oraz suwmiarka, śruba mikrometryczna, przymiary liniowe , kątowe

10 Mini szlifierka akumulatorowa 3szt -Narzędzie uniwersalne do szlifowania, wiercenia, zestaw z walizką, zasilanie z akumulatora, płynna regulacja obrotów, uchwyt nastawny (do wierteł różnej średnicy), akcesoria (w tym tarcze do cięcia, frezy, wałki z papierem ściernym, prowadnice itp.)

11 Zestaw frezów do szlifierki 3szt -Zestaw frezów do mini szlifierki średnica uchwytu 3 lub 3,178, w zestawie mają się znaleźć frezy do palcowe, stożkowe, kuliste itp. Do drewna, aluminium, duralu, tworzyw sztucznych
12 Piła tarczowa 1szt - Miniaturowa precyzyjna, blat roboczy ok. 150x150mm, średnica tarczy ok. 60mm, zasilanie jednofazowe, obroty ok. 5000obr/min., prowadnica dodatkowe tarcze do cięcia drewna, aluminium, tworzyw.

13 Przecinak kątowy 1szt -Miniaturowa ukośnica do cięcia prętów metalowych i innych materiałów (stal, metale nieżelazne, drewno, tworzywa sztuczne), głębokość cięcia ok. 12mm, nastawiany kąt ciecia.

14 Stół warsztatowy 10szt -Blat o wymiarach ok. 160x60cm, Blat wykonany z twardego drewna (najlepiej klejonego), miejsce do siedzenia, szuflady po bokach stołu (min. 6szt.), wysokość ok. 80cm, gwarancja min. 5lat. Krzesło twarde ewentualnie z regulowana wysokością.

15 Frezarka CNC 1szt- Pole robocze ok. 500x900mm oś Z min. 150mm, wrzeciono z uchwytami 3, 6mm (wskazane 3.1, 8mm) czujnik wysokości narzędzia, dokładność mechaniczna nie mniej niż 0,05mm, obróbka drewna i mat. Drewnopochodnych (m.in. MDF), metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych, zestaw frezów do w/w materiałów średnice m.in. 1, 1.5, 2, 8 mm o różnych kształtach min. Palcowy i kulisty, sterownik oprogramowanie, komputer sterujący PC wraz z monitorem

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
30232140-7
42611000-2
42670000-3
30230000-0
30213100-6
30191000-4
42620000-8
39000000-2
42612000-9

Harmonogram realizacji zamówienia

dostawa do 20. 03.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Podmiot musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym/doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia

Podmiot musie posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedstawieniu dodatkowych załączników potwierdzających posiadanie uprawnień jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
5. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
6. Oferty należy składać na załączonym na wzór formularzu oferty wraz z załącznikami.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
9. Wykaz dokumentów lub oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
• Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
• Oświadczenie wykonawcy o braku powiazań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
10. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub czytelnych i nie budzących wątpliwości co do ich prawdziwości kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Podstawą udzielenia zamówienia jest zawarcie pisemnej umowy. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian w umowie z wyjątkiem danych teleadresowych stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1. Formularz ofertowy.
Załącznik 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań
Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Liczba punktów-10 którą można zdobyć za kryterium cena
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena:
10 Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY LOTNICZYCH W GLIWICACH

Adres

Oskara Kolberga 42/4

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

505900127

NIP

6311994307

Tytuł projektu

Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych

Numer projektu

RPSL.09.01.01-24-0641/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

APPolska Kiecoń sp z o.o. sp komandytowa 43-450 Ustroń ul Skoczowska 26 oferta wpłyneła 07-02-2020 liczba punktów 10, cena 76002,17 zł
Liczba wyświetleń: 319