Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa artykułów, narzędzi i zestawów modelarskich.

Data publikacji: 22.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2020

Numer ogłoszenia

1228429

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużenie terminu składania ofert w związku z błędnym załącznikiem nr 2.

Miejsce i sposób składania ofert

W wersji papierowej na adres siedziby:
Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy lotniczych
ul Oskara Kolberga 42/4
440-100 Gliwice
lub
Elektronicznie na adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@gsml.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Gacek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48608460323

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów modelarskich, narzędzi i zestawów modelarskich do realizacji projektu ,, Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa artykułów modelarskich, narzędzi i zestawów modelarskich do realizacji projektu ,, Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Nr wniosku WND-RPSI.09.01.01-24-0641/18-005

Przedmiot zamówienia

1 Indywidualny zestaw narzędzi i akcesoriów dla UP 64szt Nożyk do tapet, szpilki modelarskie, pilniki iglaki, papier ścierny różny na deseczce, ołówek, gumka, flamastry, nożyczki, kleje, plastelina, przybory do rysowania, gwoździki, młotek itp.
2 Modele styropianowe 288 szt Zestawy modeli halowe z kadłubem z listewki sosnowej . Rozpiętość skrzydeł ok .400 mm. Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionego na Rys.2
3 Modele kartonowe 288szt Zestawy modeli halowe z kadłubem z listewki sosnowej. Rozpiętość ok 300 mm. Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionego Rys.1
4 Modele balonów na ogrzane powietrze 64szt Zestawy modeli balonów F7A/M – klasa pojedyncza. Balon wykonany z cienkiej bibułki kolorowej składający się z 5 brytów o kształcie jak na rys,3
5 Modele klasy F1N 144szt Szybowce halowe ze styroduru. O rozpiętości ok. 700 mm z balsowym kadłubem. Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionej na rys.5
Modele rakiet S6A 144 sztZestawy modeli rakiet z taśmą hamującą z silnikiem 2,5 Ns. Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionej na Rys.6
7 Silniki rakietowe 288 sztSilniki na paliwo stałe o impulsie 2,5 Ns.
8 Latawce płaskie 64szt Zestawy do budowy latawca płaskiego sześciokątnego z holem 50m. Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionej na Rys.4
9 Modele gumówek A-6 104szt Zestaw modeli halowych z napędem gumowym. Model wykonany z balsy z układem napędowym zawierającym obsadę i śmigło. Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionej na Rys.7
10 Modele szybowców 40szt Gotowe modele szybowców F1A/M Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionej na Rys.8 i F1H Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionej na Rys.9 z wyłącznikiem czasowym, autopilotem i determalizatorem. Konstrukcja skrzydeł żeberkowa lub styrodurowa.
Model klasy F3J/M Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionej na Rys.10
Powierzchnia 150dm2, maks. masa startowa 5kg, obciążenie powierzchni nośnej 20 – 75g/dm2, minimalny promień czubka (nosa) kadłuba 7,5mm, start z użyciem holu.: rozpiętość skrzydeł nie większa niż 2m, sterowanie wyłącznie sterem wysokości i kierunku lub usterzeniem tzw. motylkowym. Model nie może posiadać lotek klap, ani innej mechanizacji. Model powinien być gotowy do lotu po uzupełnieniu o odbiornik radiowy oraz źródło zasilania. Wszystkie elementy modelu w tym serwa powinny być zamontowane. Model musi mieć możliwość demontowania skrzydeł ułatwiające transport modelu.Model klasy F3K
11 Model zdalnie sterowany Dron 2szt Dron wyprodukowany przez markową firmę, składany, kamera z tzw. „gimbalem” – 3-osiowy o rozdzielczości min. 2,5k, cyfrowy link wideo HD, czas lotu min. 20min., Firmowe oprogramowanie dla Android (i innych platform) do zarządzania i konfiguracji oraz wizualizacji lotu, waga nie więcej niż 250g, GPS, tablet 7” lub smartfon do wizualizacji.
12 Model wyścigowy zdalnie sterowany 2szt Modele do wyścigów na hali z aparaturą do zdalnego sterowania. Model o konstrukcji zbliżonej do przedstawionej na Rys.12
13 Guma modelarska 12 kg Specjalizowana guma do napędu modeli latających
14 Elektroniczne wyłączniki czasowe 8szt Dwuczynnościowe wyłączniki z zasilaniem akumulatorowym
15 Deski montażowe 64szt Deski o wymiarach 1200 x 250 m oklejone obustronnie miękkim drzewem
16 Zestaw symulatora modelu RC 1szt Zestaw umożliwiający podłączenie aparatury do sterowania RC do komputera pożądane bezprzewodowe
17 Zestaw symulatora dronów 1szt Symulator lotu dronów, umożliwiający bezprzewodowe podłączenie dowolnej aparatury RC do komputera.
19 Szafy 6szt Szafy do pomieszczenia desek montażowych o wymiarach 1200 x 250 mm. Każda szafa powinna pomieścić 8 desek

Kod CPV

37400000-2

Nazwa kodu CPV

artykuły i sprzęt sportowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe Kody CPV
44512000-2,
37400000-2,
37410000-5,
42111000-0,
34721000-7,
34722000-4,
19500000-1,
38750000-7,
34741400-7,
39100000,
34999400-0

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia do 20 .03.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek udziału w postępowaniu:
1.Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym/doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia- Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2.Podmiot posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.-Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedstawieniu dodatkowych załączników potwierdzających posiadanie uprawnień jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono.

Dodatkowe warunki

Wytyczne do przygotowania oferty 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
5. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
6. Oferty należy składać na załączonym na wzór formularzu oferty wraz z załącznikami.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
9. Wykaz dokumentów lub oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
• Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
• Oświadczenie wykonawcy o braku powiazań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
10. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub czytelnych i nie budzących wątpliwości co do ich prawdziwości kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Podstawą udzielenia zamówienia jest zawarcie pisemnej umowy. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian w umowie z wyjątkiem danych teleadresowych stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1. Formularz ofertowy.
Załącznik 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań
Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena liczona w następujący sposób
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena-10

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY LOTNICZYCH W GLIWICACH

Adres

Oskara Kolberga 42/4

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

505900127

NIP

6311994307

Tytuł projektu

Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych

Numer projektu

RPSL.09.01.01-24-0641/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Scorpio-Polska Sp z o.o. ul Jastrzębska 17 43-419 Hazlach oferta wpłyneła 28-01-2019 ocena 10 punktów cena zamówienia 110388,00 zł
Liczba wyświetleń: 205