Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie rekrutacji szkół w ramach pilotażu projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2020

Numer ogłoszenia

1224612

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona w terminie do 07.01.2020r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- pisemnej na adres: DANAE spółka z o.o., Bora-Komorowskiego 19B, 80-377 Gdańsk
W zamkniętej kopercie dopiskiem Rekruter – Absolwent. Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

lub

- elektronicznej na adres mailowy: absolwent@danae.com.pl
W tytule należy wpisać: Rekruter – Absolwent. Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF, preferowany jest jeden plik elektroniczny).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

absolwent@danae.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kamieńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 234 223

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji szkół do realizacji badania pilotażowego (rekrutacja szkół zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania ofertowego) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do realizacji całego projektu planowane jest zaangażowanie około 3 rekruterów.
Zamawiający zakłada, że jeden rekruter będzie odpowiedzialny za rekrutację i opiekę nad około 5 szkołami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór rekruterów na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem rekrutacji szkół w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”– numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji szkół do realizacji badania pilotażowego (rekrutacja szkół zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania ofertowego) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założono, że na potrzeby realizacji pilotażu łącznie do zrekrutowania będzie około 15 szkół zawodowych, w których realizowane będzie pilotażowe badanie ilościowe z uczniami w ramach II rundy monitoringu (w okresie I - II 2020).

W każdej ze szkół zawodowych realizowany będzie poniższy schemat badania:
badaniami w szkole objęci będą uczniowie (wszyscy uczniowie ostatnich klas lub uczniowie wylosowani do badania, przy czym Zamawiający określi minimalną liczbę uczniów, którzy muszą wziąć udział we badaniu).

Przed rekrutacją Zamawiający wyśle do szkół listy zapowiednie. Znajdą się w nich informacje o badaniu, podkreślające jego naukowy charakter, możliwość wykorzystania wyników w praktyce i ich połączenie z działaniami MEN i IBE, cele badania, korzyści z udziału w badaniu, zaproszenie do badania i zapowiedź kontaktu ze strony Zamawiającego.

Kod CPV

79315000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi badań społecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres prowadzenia rekrutacji: I 2020 – II 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1) Cena – waga 60 pkt;
2) Skrócenie czasu rekrutacji – waga 40 pkt;
3) Aspekt społeczny - waga 5 pkt.
Sposób oceny kryterium 1 - cena:
Na podstawie cen podanych w FORMULARZU OFERTOWYM wyliczona zostanie średnia stawka jednostkowa za godzinę pracy. Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą stawkę godzinową brutto (nie niższą jednak niż minimalna stawka ustawowa) za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według następującego wzoru:

Średnia stawka godzinowa brutto oferty najniższej
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 60
Średnia stawka godzinowa brutto oferty ocenianej

Sposób oceny kryterium 2 – skrócenie czasu rekrutacji:
Zamawiający zakłada 6 tygodni na rekrutację 50 szkół. Należy wskazać możliwość skrócenia czasu rekrutacji do badań, które będzie liczone od czasu dostarczenia przez Zamawiającego bazy szkół.
a) Rekrutacja szkół w terminie założonym przez Zamawiającego – 0 pkt.
b) Skrócenie czasu rekrutacji szkół o 1 tydzień - 20 pkt.
c) Skrócenie czasu rekrutacji szkół o 2 tygodnie - 40 pkt.

Sposób oceny kryterium 3 – aspekt społeczny:
W ramach kryterium nr 3 Zamawiający przyzna odpowiednio 0 pkt - jeżeli oferta nie spełnia kryterium, 5 pkt - jeżeli oferta spełnia kryterium. Za spełnienie kryterium uważa się sytuację,
w której Wykonawca jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm. 113).
Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna maksymalnie 5 pkt niezależnie od liczby przesłanek określonych powyżej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DANAE SP. Z O.O.

Adres

Szarotki 10/16

02-609 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

221855900

Fax

258284163

NIP

8212640180

Tytuł projektu

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych - II i III runda

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-3001/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FOKUS STUDIO BADANIA MARKETINGOWE KOWALSKI ROBERT
38-200 Jasło,
Ul. Kościuszki 44
Data wpłynięcia oferty: 7.01.2020 g. 07:33
Cena: 75,34 brutto
Liczba wyświetleń: 153