Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowej pilarki panelowej - Znak sprawy: RPOWD/2/2019

Data publikacji: 19.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2020

Numer ogłoszenia

1223814

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
- osobiście,
- pocztą lub
- kurierem pod adres:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOMEK" Krzysztof Krawczyk,
ul. Krucza 5
56-416 Twardogóra, lub
mailem na adres: somek@somek.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

somek@somek.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Irena Kamzol

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 876 409

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej pilarki panelowej (formatyzerki) do rozkroju pakietów płyt.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wytyczne, do których odwołuje się niniejsze postępowanie, publikowane są na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: oleśnicki Miejscowość: Twardogóra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie przez Zamawiającego urządzenia- fabrycznie nowej pilarki panelowej (formatyzerki) do rozkroju pakietów płyt, w związku z realizacją projektu "Rozwój firmy SOMEK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszyn".

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej pilarki panelowej (formatyzerki) do rozkroju pakietów płyt.
Minimalne wymagane parametry urządzenia:
- Automatyczna formatyzerka do rozkroju płyt, pakietów płyt, sterowana numerycznie. Możliwość formatowania płyt z drewna litego, płyt wiórowych, MDF, sklejki oraz płyt pilśniowych;
- korpus maszyny stalowy;
- stół roboczy ze wzmacnianej stali;
- wózek piły stalowy wyposażony w min. 1 silnik piły głównej oraz 1 silnik podcinacza;
- belka dociskowa;
- napędzana belka popychaczy na całej głębokości maszyny;
- stoły z poduszką powietrzną;
- wystawienie piły min. 95 mm;
- wymiary rozkroju min. 4500x4300 mm;
- ilość chwytaków: min. 12 sztuk;
- regulowana prędkość wózka;
- regulowana prędkość belki popychacza;
- sterowanie CNC: system sterowania z PC i PLC;
- oprogramowanie maszynowe do programowania i realizacji cięcia w trybie automatycznym i półautomatycznym;
- wymagany zdalny serwis przez Internet, min. wizualizacja interfejsu operatora, diagnoza sygnałów, on-line weryfikację i modyfikację stanu konfiguracji, parametrów i programów maszyny;
- spełnienie europejskich przepisów bezpieczeństwa (norm CE).

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. i nieużywany w żaden sposób), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz posiadać dokumentację techniczną w języku polskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, jako załącznik do oferty szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty uruchomienia (podpisania protokołu końcowego odbioru) zakupionej maszyny.
4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny świadczony przez siebie lub wskazany autoryzowany przez producenta podmiot. Maksymalny czas reakcji serwisowej na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego to nie dłużej niż 24 godziny. Serwisowanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego ( w trakcie gwarancji i po jej zakończeniu).
5. Koszt transportu przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: do 150 dni od dnia udzielenia zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia: zakład produkcyjny Zamawiającego, ul. Krucza 5, 56-416 Twardogóra

Kod CPV

42642000-8

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna, kości, korka, gumy lub twardych tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.
Termin wykonania zamówienia: do 150 dni od dnia udzielenia zamówienia.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Płatność zaliczkowa, wysokości 10% wartości zamówienia brutto nastąpi w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy na dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej pilarki panelowej (formatyzerki) do rozkroju pakietów płyt;
2. Płatność zaliczkowa, wysokości 80% wartości zamówienia brutto nastąpi w terminie do 7 dni przed planowanym dostarczeniem, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowej pilarki panelowej (formatyzerki) do rozkroju pakietów płyt, na podstawie dokonania zgłoszenia o gotowości dokonania dostawy przez Wykonawcę.
3. Płatność końcowa, wysokości 10% wartości zamówienia brutto nastąpi w terminie do 14 dni po dokonaniu odbioru i uruchomienia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie fabrycznie nowej pilarki panelowej.

Powyższy warunek oceniany będzie na podstawie oświadczenia o wykonanych dostawach, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego zawierający wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez wykonawców.
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu wyboru wykonawcy.
6. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOMEK" Krzysztof Krawczyk
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowej pilarki panelowej- Znak sprawy: RPOWD/2/2019, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności.
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
d) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
e) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
f) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
a) zmiana wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy wykonawca z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy wykonawca. Nowy wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany
b) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) wydłużenie terminu wykonania zamówienia, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością. W takim wypadku, umowa zostanie wydłużona o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej.
d) wydłużenie terminu wykonania zamówienia, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu działania osoby lub osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności ani Wykonawca, ani Zamawiający. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że ziścił się ten warunek, umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do odwrócenia skutków działania osoby lub osób trzecich.
e) umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
f) umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą. W takim przypadku, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Złożona oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy;
b) szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego;
c) wypełniony formularz oświadczenia o wykonanych dostawach w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje od zamawiających, protokoły odbioru);
d) Dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy) - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

2. Oferty należy składać:
a) osobiście
b) pocztą lub kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
1. Nazwa kryterium: Cena; waga: 50%
2. Nazwa kryterium: Gwarancja; waga: 20%
3. Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej; waga: 30%

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

CENA
Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
- Cof - cena brutto podana w ofercie

GWARANCJA
(Gof/Gmax) * 100 * waga
gdzie:
- Gof – okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 12 miesięcy;
- Gmax – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianych ofertach, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
1. Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
2. Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji na 12 miesięcy.
3. W przypadku wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji, dłuższego niż 12 miesięcy, przyjmuje się okres 12 miesięcy.
4. Łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy (okres podstawowej gwarancji + okres dodatkowej gwarancji).
5. Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach lub latach.
6. W przypadku zaoferowania gwarancji krótszej niż 24 miesiące Zamawiający ofertę odrzuci.
7. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 24 miesiące.

CZAS REAKCJI SERWISOWEJ
(Tmin/Tof) * 100 * waga
gdzie:
- Tmin. - najkrótszy wyrażony w godzinach czas reakcji serwisowej, nie krótszy niż 1 godzina.
- Tof - wyrażona w godzinach szybkość rozpoczęcia reakcji serwisowej w badanej ofercie, nie krótsza niż 1 godzina.
1. Zamawiający ustala minimalny czas reakcji serwisowej na 1 godzinę od momentu zgłoszenia.
2. Zamawiający ustala maksymalny czas reakcji serwisowej na 24 godziny od momentu zgłoszenia (obowiązuje wszystkich wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie maksymalnego czasu reakcji serwisowej);
3. W przypadku wskazania przez wykonawcę minimalnego czasu reakcji serwisowej, krótszego niż 1 godzina, przyjmuje się czas 1 godzina.
4. Za reakcję serwisową Zamawiający uznaje przyjazd serwisantów Wykonawcy na miejsce zainstalowania przedmiotu zamówienia celem podjęcia czynności serwisowych.
5. W przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisowej dłuższego niż 24 godziny, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego czasu reakcji serwisowej, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 24 godziny.

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty uzyskane przez ofertę w ramach każdego kryterium zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
3. Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi),
f) złożył ofertę po terminie wyznaczonym na składanie ofert,
g) złoży ofertę podpisaną przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Wykonawcy w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty.
3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
4. Oferty odrzucone nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym.


RAŻĄCO NISKA CENA
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265)
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SOMEK" KRZYSZTOF KRAWCZYK

Adres

Krucza 5

56-416 Twardogóra

dolnośląskie , oleśnicki

Numer telefonu

713158356

NIP

9110001146

Tytuł projektu

Rozwój firmy SOMEK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszyn

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0178/18-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020
Nazwa i numer osi priorytetowej: Przedsiębiorstwa i innowacje
Nazwa i numer działania: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Nazwa i numer poddziałania: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP
Schemat: 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Tytuł projektu: Rozwój firmy SOMEK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszyn
Opis projektu znajduje się na stronie: http://nowa.somek.com.pl/projekt-dofinansowany-z-funduszy-europejskich/

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYBRANY WYKONAWCA:
SCHELLING POLSKA Obrabiarki do Drewna Sp. z o.o., Kijewo 40, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861482613
Zaoferowana cena: 349 000,00 PLN netto/ 429 270,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 164