Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup 18 licencji edukacyjnych (subskrypcji) oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego na okres 12 miesięcy.

Data publikacji: 13.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-12-2019

Numer ogłoszenia

1222945

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Ceny brutto zawierające podatek VAT należy wyrazić w PLN.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu (w tym wszelkie podatki, składki i inne należności publiczne, które Zamawiający poniesie w wyniku zawartej z Wykonawcą umowy).
Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych zawartych w ofercie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 w/w rozporządzenia. Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w szczególności wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy dostarczyć na adres: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach (Biuro projektu, III piętro, pokój nr 3.61) ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w terminie do 23.12.2019 roku do godz. 10.00 (liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup 18 licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud shared device lub równoważne. Nie otwierać do dnia 23.12.2019r do godz. 10.00.”
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku jeśli do zapytania ofertowego nie zostaną dołączone wymagane dokumenty Wykonawca ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków w terminie i zakresie określonym przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Fałda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 207 30 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest roczna subskrypcja oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy 18 licencji edukacyjnych oprogramowania Adobe Creative Cloud w wersji shared device lub równoważnego i zapewni ich działanie w ramach subskrypcji w okresie 12 miesięcy. Niniejsze oprogramowanie wykorzystywane będzie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach, w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach” na kierunku Informatyka oraz Grafika, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu III, działania 3.5, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usługi rocznej subskrypcji oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy 18 licencji edukacyjnych oprogramowania Adobe Creative Cloud w wersji shared device lub równoważnego i zapewni ich działanie w ramach subskrypcji w okresie 12 miesięcy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie 18 licencji edukacyjnych oprogramowania Adobe Creative Cloud w wersji shared device lub równoważnego na okres 12 miesięcy. Wszystkie aplikacje pracujące w ramach pakietu powinny posiadać interfejs w języku polskim z możliwością wyboru języka angielskiego.
Zamawiający uzna oprogramowanie za równoważne jeśli spełniać będzie łącznie wszystkie funkcje zawarte w załączniku numer 4.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona przez 12 miesięcy, począwszy od daty dostarczenia. Za datę dostarczenia przedmiotu zamówienia uznaje się datę nie późniejszą niż 15.01.2020 roku. Przez dostarczenie usługi rozumie się dostarczenie kompletu informacji, kodów, kluczy i wszelkich innych niezbędnych do zainstalowania i uruchomienia aplikacji na stacjach roboczych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Powyższy warunek Wykonawca powinien udokumentować oświadczeniem (oświadczenie jest częścią składową formularza ofertowego - załącznik nr 1).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Weryfikacja czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - Etap 1 dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów określonych w rozdz. V pkt. 1, ust. 1-5, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.
Ocena ofert w ramach Etapu 2 dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.
Dodatkowo w przypadku oceny ofert równoważnych Wykonawca zweryfikuje zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, czy oprogramowanie równoważne spełnia łącznie wszystkie funkcje opisane w załączniku numer 4 na podstawie dołączonych do oferty niezbędnych dokumentów,
np. certyfikatów, aprobat technicznych, kart technicznych itp. oraz deklarowanych parametrów funkcjonalnych podanych na stronie internetowej producenta.
Ocena kryterium:
Najniższa cena-100 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa *100) / cena oferowana
W skład skalkulowanej ceny wliczyć należy wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę cenową.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny złożonej w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH

Adres

Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

322072707

Fax

322072706

NIP

9542468106

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z099/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Cortland Sp. z o.o.
ul. Zgodna 38, 60-122 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 20.12.2019r.
Cena oferty: 25 394,58 zł brutto
Liczba wyświetleń: 277