Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenia usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków, dostarczenie i rozładowanie) dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia; w tym: I śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; uczęszczających do żłobka „Żłobek Szumilas” przy ul. Wiosennej 12/U1 w Białymstoku, w ramach projektu „Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 11.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2019

Numer ogłoszenia

1222557

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura partnera Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok w godzinach 8.00 – 16.00.
2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 19.12.2019 r. do godz. 16.00 w Biurze partnera.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.
6. Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Grabowska-Pawilcz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

856630141

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków, dostarczenie i rozładowanie) dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia; w tym: I śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; uczęszczających do żłobka „Żłobek Szumilas” przy ul. Wiosennej 12/U1 w Białymstoku, w ramach projektu „Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie wyżywienia dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia; w tym: I śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; uczęszczających do żłobka „Żłobek Szumilas” przy ul. Wiosennej 12/U1 w Białymstoku, w ramach projektu „Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia; w tym: I śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; uczęszczających do żłobka „Żłobek Szumilas” przy ulicy Wiosennej 12/U1 w Białymstoku
2) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków,
Pozostałe kody CPV: 55322000-3 usługi gotowania posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia posiłków, 55520000-1 usługi dostarczana posiłków.
3) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek do żłobka „Żłobek Szumilas” przy ulicy Wiosennej 12/U1 w Białymstoku
4) Usługa będzie dotyczyć 24 dzieci, uczęszczających do żłobka.
5) Określona w zapytaniu ilość posiłków może ulec zmniejszeniu, w zależności od frekwencji dzieci i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
6) Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, a rozliczenia dotyczyć będą faktycznie dostarczonych ilości posiłków.
7) Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez dyrektora żłobka lub osobę przez niego wyznaczoną. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
8) Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia rozpoczęcia działalności żłobka do 31.07.2021 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub innych dni wolnych ustalonych w harmonogramie organizacyjnym placówki.
9) Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakości przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczenie posiłków będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
10) Godziny dostarczania posiłków:
− godzina 8.00 – 8.15 – dostawa śniadania i I dania - zupy do żłobka, odbiór naczyń z poprzedniego dnia;
− godzina 13.00 – 13.30 dostawa II dania i podwieczorku do żłobka, odbiór naczyń po śniadaniu i zupy;
11) Wykonawca zobowiązuje się do układania jadłospisu na okres 10 dni, który zostanie zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka. Jadłospis z opisem poszczególnych składników, uwzględniający alergie dziecięce zgłoszone przez rodziców będzie dostarczany do Zamawiającego do 3 dni przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania, proponowania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
12) Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz.U. z 171 poz. 1125 z późń. zm.) łącznie z normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP.
13) Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
14) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z nomami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do lat 3. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
15) Posiłki powinny być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych i diety bezmlecznej, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków,
Pozostałe kody CPV: 55322000-3 usługi gotowania posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia posiłków, 55520000-1 usługi dostarczana posiłków.

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres dostarczania posiłków: przez okres od dnia rozpoczęcia działalności żłobka nie wcześniej niż 27.12.2019 r. do 31.07.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (CEIDG, KRS),
Wpisi do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wiedza i doświadczenie

Wnioskodawca posiada wiedzę i doświadczenie w żywieniu dzieci do 3 r.ż.

Potencjał techniczny

Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny gwarantujący prawidłową realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (CEIDG, KRS),
Wpisi do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wnioskodawca posiada stabilną sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą prawidłową realizację zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wnioskodawca złoży następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) Załącznik Nr 1,
c) Załącznik Nr 2,
d) Załącznik Nr 3,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-ce przed upływem terminu składania ofert, dokumentujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (CEIDG, KRS),
f) Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku wyboru danego podmiotu i zawarcia z nim umowy. Podmiot wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty warunków formalnych:
Ocena warunków spełnia-nie spełnia.

Kryteriów premiujących według poniższych wag punktowych:
I Cena za realizację usługi - 30 pkt.
II Doświadczenie w latach - 30 pkt.

Ocena w ramach kryterium cenowego (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto/Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie x 30
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Opłata za realizację usługi”.

Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, koszty materiałów oraz potrzebnego wyposażenia/sprzętów, realizacja usługi obejmuje województwo podlaskie, koszty realizacji usługi oraz wszystkie inne koszty związane z należytym, zgodnym z opisem i wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena w ramach kryterium doświadczenie - maksymalna ilość punktów za kryterium (D) wynosi 30, przy czym jakość oceniana będzie na podstawie następujących kryteriów:
• Doświadczenie – od 0 do 6 miesięcy - 0 pkt.
• Doświadczenie – od 6 do 36 miesięcy - 10 pkt.
• Doświadczenie – od 37 do 48 miesięcy – 20 pkt.
• Doświadczenie – od 49 miesięcy wzwyż – 30 pkt

Wykluczenia

Wymagania podstawowe
Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę .
Ocena „spełniania” przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
Warunki formalne:
a) złoży stosowane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowo z Zamawiającym - Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik Nr 1)

Wnioskodawca nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok
oraz Liderem Projektu Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa,

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
I uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
II posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
III pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
IV pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b) złożył stosowne oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania (załącznik Nr 3)
c) złożył stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA

Adres

Magnoliowa 4

15-669 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856630141

NIP

9661610792

Tytuł projektu

Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej

Numer projektu

RPPD.02.02.00-20-0118/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

KRJ Robert Jabłoński
ul. Zachodnia 2g lok. 11
15-345 Białystok

NIP 5432151406
REGON 361978890

firma reprezentowana przez Robert Jabłoński

Wartość całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka z dietą podstawową - 12 zł, z dietą rozszerzoną - 14 zł.
Liczba wyświetleń: 100