Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi wyposażenia stanowiska wystawienniczego w związku udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w San Antonio

Data publikacji: 09.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2019

Numer ogłoszenia

1221990

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać przygotowane w formie pisemnej. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres ksekula@jpembedded.eu. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. Cena netto (PLN/USD),
2. Stawka podatku VAT (%),
3. Kwota podatku VAT (PLN/ USD),
4. Cena brutto (PLN/USD),
5. Wizualizacja mebli wchodzących w skład wyposażenia stanowiska.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksekula@jpembedded.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Sekuła-Matyasik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

122662544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wyposażenia stanowiska wystawienniczego w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniu targowym DistribuTECH 2020 w dniach 28-30 stycznia 2020 r. zgodnie ze specyfikacją:

- Zamówienie dotyczy stanowiska o wymiarze 10x10 stóp kwadratowych (nr stoiska 1430).
Plan stoisk: https://events.pennwell.com/dtech2020/Public/EventMap.aspx?ID=70092&shmode=E

- Wyposażenie stanowiska powinno się składać z następujących elementów:
1) dywan o wymiarach 10’x10’ w kolorze szarym wraz z montażem i demontażem (materiały montażowe w cenie) – 1 szt.
2) stół wystawienniczy o wymiarach 4’ x 2’ x 30”h – 1 szt.
3) stół okrągły typu Pedestal Table o wymiarach 30” x 42” – 1 szt.
4) hoker (w katalogu oficjalnego Wykonawcy Padded Counter Stool-Black) – 3 szt.

- Wszystkie element wyposażenia stanowiska powinny być analogiczne do oferowanych przez oficjalnego wystawcę (link).
https://www.bredeallied.com/getattachment/19241872-0f8d-4b8d-b00f-0055d8a887e5/DTECH-2020-Kit.pdf.aspx

- Potencjalny Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za kontakt z generalnym Wykonawcą Brede Exposition Services/Allied Convention Service, Inc. oraz zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków określonych przez firmę Brede Exposition Services/Allied Convention Service, Inc., które zostały określone między innymi w dokumencie Request For Set-Up By Non-Official Exhibitor (link).

https://www.bredeallied.com/getattachment/a6e91dd1-555f-48a3-b7b8-eb6ceb0672ee/EAC.pdf.aspx

- Montaż i ustawienie elementów wyposażenia na stoisku wystawcy powinno nastąpić najpóźniej do dnia 27.01.2020 r. (w godzinach ustalonych przez organizatora).

- Demontaż i odebranie elementów wyposażenia ze stoiska wystawcy powinno nastąpić w dniu zakończenia targów 30.01.2020r. (po godzinie 13.00).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Stany Zjednoczone Ameryki Miejscowość: San Antonio

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi wyposażenia stanowiska wystawienniczego w związku udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w San Antonio. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację usługi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wyposażenia stanowiska wystawienniczego w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniu targowym DistribuTECH 2020 w dniach 28-30 stycznia 2020 r. zgodnie ze specyfikacją:

- Zamówienie dotyczy stanowiska o wymiarze 10x10 stóp kwadratowych (nr stoiska 1430).
Plan stoisk: https://events.pennwell.com/dtech2020/Public/EventMap.aspx?ID=70092&shmode=E

- Wyposażenie stanowiska powinno się składać z następujących elementów:
1) dywan o wymiarach 10’x10’ w kolorze szarym wraz z montażem i demontażem (materiały montażowe w cenie) – 1 szt.
2) stół wystawienniczy o wymiarach 4’ x 2’ x 30”h – 1 szt.
3) stół okrągły typu Pedestal Table o wymiarach 30” x 42” – 1 szt.
4) hoker (w katalogu oficjalnego Wykonawcy Padded Counter Stool-Black) – 3 szt.

- Wszystkie element wyposażenia stanowiska powinny być analogiczne do oferowanych przez oficjalnego wystawcę (link).
https://www.bredeallied.com/getattachment/19241872-0f8d-4b8d-b00f-0055d8a887e5/DTECH-2020-Kit.pdf.aspx

- Potencjalny Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za kontakt z generalnym Wykonawcą Brede Exposition Services/Allied Convention Service, Inc. oraz zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków określonych przez firmę Brede Exposition Services/Allied Convention Service, Inc., które zostały określone między innymi w dokumencie Request For Set-Up By Non-Official Exhibitor (link).

https://www.bredeallied.com/getattachment/a6e91dd1-555f-48a3-b7b8-eb6ceb0672ee/EAC.pdf.aspx

- Montaż i ustawienie elementów wyposażenia na stoisku wystawcy powinno nastąpić najpóźniej do dnia 27.01.2020 r. (w godzinach ustalonych przez organizatora).

- Demontaż i odebranie elementów wyposażenia ze stoiska wystawcy powinno nastąpić w dniu zakończenia targów 30.01.2020r. (po godzinie 13.00).

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia określa się, jako dzień poprzedzający oficjalne rozpoczęcie targów i dzień zakończenia wydarzenia, czyli 27.01.2020 r. – 30.01.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Oferty złożone po wskazanym w niniejszym zamówieniu terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi oraz nie zobowiązuje Zmawiającego do zawarcia umowy na wykonanie umowy.
4. Dopuszcza się możliwość zmian warunków umowy (nieprowadzących do zmiany charakteru umowy) zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W związku z finansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Zamawiający po dokonaniu szacowania wartości zamówienia na podstawie ofert rynkowych ma ograniczoną pulę środków na realizację zadań objętych zapytaniem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Złożone w ramach niniejszego zamówienia oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Zamawiający w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty, będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto (PLN) obejmującej całkowity koszt wykonania usługi określonej w zamówieniu.

Maksymalna ilość punktów przyznawanych za spełnienie kryterium ceny wynosi 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ramach określonego kryterium. Sposób przyznawania punktacji określa wzór:

P = 100 x (Cmin / Co)

P – liczba punktów przyznana ofercie
Cmin – najniższa cena z pośród otrzymanych ofert
Co – cena oferty rozpatrywanej

W przypadku wpłynięcia oferty, w której cena za wykonanie zamówienia zostanie określona w obcej walucie, zostanie zastosowane przeliczenie podanej kwoty na złotówki według średniego kursu NBP (z dnia otrzymania oferty przez Zamawiającego).

Zleceniodawca zapewnia, że ocena ofert każdego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia przebiega niezależnie. Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu zgodnie z przyznaną sumą punktów.

Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować każdego z Oferentów o wynikach postępowania wyboru Wykonawcy usługi. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane drogą mailową do każdego z Oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej Zleceniodawcy oraz w Bazie konkurencyjności .

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia może być wyłącznie podmiot świadczący usługi w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub pośrednik oferujący tego typu usługi.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Strumienna 12

30-609 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48122662544

NIP

6762333430

Tytuł projektu

Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0653/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 150