Strona główna
Logo unii europejskiej

„Platforma umożliwiająca zaprojektowanie i dokonanie zakupu odzieży i gadżetów całkowicie samodzielnie przez użytkownika”

Data publikacji: 09.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2019

Numer ogłoszenia

1221258

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana dotyczy miejsca składania ofert. Nowy adres: Rascal Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 55/12, 00-697 Warszawa.

Zmiana dotyczy kompatybilności projektowanego serwisu z przeglądarkami internetowymi (pkt. 12 oraz 1.5 przedmiotu zamówienia).

Zmiana dotyczy uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz wiedzy i doświadczenia, a także osób zdolnych do wykonania zamówienia - zmieniono wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie stworzenia co najmniej trzech sklepów internetowych o wartości usługi min. 100 tys. zł, na doświadczenie w zakresie stworzenia co najmniej trzech serwisów internetowych o wartości usługi min. 100 tys. zł.

Zmieniono wymóg dotyczący doświadczenia (portfolio) profesjonalnych projektantów w zakresie kryteriów oceny i opisu sposobu przyznawania punktacji, uzależnienie liczby punktów od liczby wykonanych i wdrożonych projektów serwisów internetowych, nie zaś sklepów internetowych z dedykowanym panelem administracyjnym.

Wszystkie zmiany zapytania ofertowego zostały uwzględnione wprost w trybie śledzenia zmian w zapytaniu ofertowym, które można pobrać poniżej w pliku .pdf. Ponadto dokonano korekty formularza oferty oraz załączników nr 3 i 4.

Z uwagi na fakt, że dotychczas nie wpłynęła żadna oferta, a przygotowanie oferty na warunkach poprzednio obowiązującego zapytania ofertowego będzie spełniało wymogi również zapytania ofertowego z uwzględnieniem zmian, Zamawiający odstępuje od przedłużenia terminu na składanie ofert, albowiem zakres wprowadzonych zmian nie wymaga wprowadzenia zmian w ofertach (por. pkt 6.5.2. 15) in fine wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pod adresem korespondencyjnym Zamawiającego - al. Jerozolimskie 55/12, 00-697 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 z dopiskiem "POIR.02.03.05-12-0112/19" lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@rascalindustry.pl, w tytule wiadomości zawierając dopisek "POIR.02.03.05-12-0112/19"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@rascalindustry.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Stojek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668770170

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi profesjonalnego procesu projektowego w rozumieniu § 2 pkt 14 Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, mającej na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt, w przedmiocie zaprojektowania oraz dostawy (wykonania) platformy internetowej (oprogramowanie wraz z licencją) przeznaczonej do sprzedaży odzieży i gadżetów marketingowych oraz przeprowadzenie jej testu. Platforma będzie posiadała szeroki zakres funkcjonalności zarówno z poziomu administracyjnego (dedykowany panel administracyjny) jak i poziomu obsługi przez klienta, co tym samym umożliwi użytkownikowi samodzielne przejście przez proces zamówienia od momentu projektowania wzoru poprzez zapłatę on-line, do wysyłki towaru do klienta. Platforma w szczególności będzie zawierała kreator on-line, umożliwiający klientowi samodzielne zaprojektowanie odzieży oraz gadżetów reklamowych. Będzie to platforma internetowa, stworzona pod indywidualne zamówienie, tworzona od podstaw. Platforma będzie zawierała oprogramowanie wraz z licencją. Zamawiający na etapie realizacji prac nad platformą będzie uprawniony do wskazywania oczekiwanych funkcjonalności

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego w rozumieniu § 2 pkt 14 Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, mającej na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt, w przedmiocie zaprojektowania oraz dostawy (wykonania) platformy internetowej (oprogramowanie wraz z licencją) przeznaczonej do sprzedaży odzieży i gadżetów marketingowych oraz przeprowadzenie jej testu. Platforma będzie posiadała szeroki zakres funkcjonalności zarówno z poziomu administracyjnego (dedykowany panel administracyjny) jak i poziomu obsługi przez klienta, co tym samym umożliwi użytkownikowi samodzielne przejście przez proces zamówienia od momentu projektowania wzoru poprzez zapłatę on-line, do wysyłki towaru do klienta. Platforma w szczególności będzie zawierała kreator on-line, umożliwiający klientowi samodzielne zaprojektowanie odzieży oraz gadżetów reklamowych. Będzie to platforma internetowa, stworzona pod indywidualne zamówienie, tworzona od podstaw. Platforma będzie zawierała oprogramowanie wraz z licencją. Zamawiający na etapie realizacji prac nad platformą będzie uprawniony do wskazywania oczekiwanych funkcjonalności

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi profesjonalnego procesu projektowego w rozumieniu § 2 pkt 14 Regulaminu (o którym mowa w celu zamówienia opisanym powyżej), mającej na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt, w przedmiocie zaprojektowania oraz dostawy (wykonania) platformy internetowej (oprogramowanie wraz z licencją) przeznaczonej do sprzedaży odzieży i gadżetów marketingowych oraz przeprowadzenie jej testu. Platforma będzie posiadała szeroki zakres funkcjonalności zarówno z poziomu administracyjnego (dedykowany panel administracyjny) jak i poziomu obsługi przez klienta, co tym samym umożliwi użytkownikowi samodzielne przejście przez proces zamówienia od momentu projektowania wzoru poprzez zapłatę on-line, do wysyłki towaru do klienta. Platforma w szczególności będzie zawierała kreator on-line, umożliwiający klientowi samodzielne zaprojektowanie odzieży oraz gadżetów reklamowych. Będzie to platforma internetowa, stworzona pod indywidualne zamówienie, tworzona od podstaw. Platforma będzie zawierała oprogramowanie wraz z licencją. Zamawiający na etapie realizacji prac nad platformą będzie uprawniony do wskazywania oczekiwanych funkcjonalności

Specyfikacja (charakter poglądowy, mogący ulec zmianie na podstawie przeprowadzonej analizy i testów. Zmiana specyfikacji będzie stanowiła zmianę umowy i będzie dokonywana na piśmie w formie aneksu):
1. Minimalne parametry techniczne serwisu:
1.1. Technologie użyte przy tworzeniu strony: • PHP, • Ruby on Rails, • CSS, • Java, • JavaScript, • MySql, • Phyton.
1.2. Serwis jest zgodny z przeglądarkami m.in.: Google Chrome 68+, Mozilla Firefox 61+, Safari/ios 11+, Edge 16+.
1.3. Serwis zbudowany zgodnie z wytycznymi W3C dla kodu HTML 5 lub XHTML 1.0 Strict, min CSS 2.1 oraz WAI,
1.4. Walidacja do standardu XHTML 1.0 Transitional lub nowszego,
1.5. Optymalizacja pod przeglądarki Google Chrome, FireFox, Edge, Opera, Safari zarówno w wersji dostępnej na komputery, jak i na urządzenia mobilne,
1.6. Format kodowania znaków w całej platformie, w szczególności w bazie danych i szablonie serwisu to UTF-8 9,
1.7. Dostępność usługi przez min 99 % czasu,
1.8. Możliwość obsłużenia do 10000 sesji jednocześnie.

2. Minimalne funkcjonalności portalu - wskazany fragment specyfikacji, z uwagi na zbyt małą ilość miejsca w przedmiotowej rubryce, opisany jest w całości w zapytaniu ofertowym w formacie .pdf, dostępnym do pobrania poniżej.

Kod CPV

72268000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostawy oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

1. 31/12/2019 – Opracowanie strategii projektowej (analizy rynku, wywiady z użytkownikami, analiza konkurencji, określenie person użytkowników, przygotowanie dokumentacji projektowej);
2. 31/01/2020 – Przygotowanie specyfikacji technicznej platformy (opracowanie makiet strony głównej wszystkich podstron oraz paneli dodatkowych, opisanie specyfikacji technicznej sklepu oraz konfiguratora)
3. 29/02/2020 – Opracowanie MVP (Minimum Viable Product) zgodnie ze stworzoną specyfikacja projektową;
4. 31/03/2020 – Przeprowadzenie testów MVP na grupie docelowej i zebranie wyników oraz testów UX;
5. 31/05/2020 – Analiza wyników testów, dostosowanie specyfikacji projektowej portalu do wyniku przeprowadzonych testów;
6. 30/06/2020 – Zaprogramowanie, przetestowanie i wdrożenie finalnej wersji portalu oraz przekazanie praw autorskich.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. W przypadku wyboru zobowiązują się do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z Zamawiającym,
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
5.1. warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie do realizacji zespołu, w którego
skład wchodzi:
5.1.1. co najmniej jeden profesjonalny projektant. Profesjonalny projektant jest to projektant, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług,
5.1.2. dedykowany do współpracy z Zamawiającym kierownik projektu, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika projektu w zakresie wdrażania zmian w identyfikacji wizualnej. W celu spełnienia powyższych warunków Wykonawca powinien załączyć do oferty Wykaz osób wraz z portfolio zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego,
5.2. warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia serwisów internetowych. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy usługi w zakresie dostawy/wykonania serwisów internetowych, każda o wartości realizowanej usługi min. 100 tys. zł brutto.
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien załączyć do oferty Wykaz usług – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ponadto do Wykazu usług należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzające, że dana usługa została wykonana należycie np. referencje, protokoły odbioru, itp. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże list intencyjny podwykonawcy, który spełnia ww. warunki i przedstawi w tym zakresie wymagane przez Zamawiającego dokumenty,
5.3. udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty wdrożenia sklepu internetowego.

Wiedza i doświadczenie

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie do realizacji zespołu, w którego skład wchodzi:
1.1. co najmniej jeden profesjonalny projektant. Profesjonalny projektant jest to projektant, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług,
1.2. dedykowany do współpracy z Zamawiającym kierownik projektu, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika projektu w zakresie wdrażania zmian w identyfikacji wizualnej. W celu spełnienia powyższych warunku Wykonawca powinien załączyć do oferty Wykaz osób wraz z portfolio zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego,
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia serwisów internetowych. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy usługi w zakresie dostawy/wykonania serwisów internetowych, każda o wartości realizowanej usługi min. 100 tys. zł brutto
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien załączyć do oferty Wykaz usług – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ponadto do Wykazu usług należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzające, że dana usługa została wykonana należycie np. referencje, protokoły odbioru, itp. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże list intencyjny podwykonawcy, który spełnia ww. warunki i przedstawi w tym zakresie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
3. Udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty wdrożenia sklepu internetowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie do realizacji zespołu, w którego skład wchodzi:
1.1. co najmniej jeden profesjonalny projektant. Profesjonalny projektant jest to projektant, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług,
1.2. dedykowany do współpracy z Zamawiającym kierownik projektu, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika projektu w zakresie wdrażania zmian w identyfikacji wizualnej. W celu spełnienia powyższych warunku Wykonawca powinien załączyć do oferty Wykaz osób wraz z portfolio zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego,
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia serwisów internetowych. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy usługi w zakresie dostawy/wykonania serwisów internetowych, każda o wartości realizowanej usługi min. 100 tys. zł brutto
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien załączyć do oferty Wykaz usług – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ponadto do Wykazu usług należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzające, że dana usługa została wykonana należycie np. referencje, protokoły odbioru, itp. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże list intencyjny podwykonawcy, który spełnia ww. warunki i przedstawi w tym zakresie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
3. Udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty wdrożenia sklepu internetowego.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca przygotuje projekt graficzny portalu internetowego, zawierający projekty graficzne dla każdej wersji podstrony,
2. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w przygotowanym projekcie graficznym poprawek zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje limitu poprawek w projekcie graficznym – w ramach czasu jaki Wykonawca zadeklarował na zaangażowanie w realizację projektu. Projekt powinien zawierać co najmniej stronę główną, zakładki z asortymentem z podziałem na kategorie, o nas, blog, kariera oraz inne wymagane przez prawo (regulamin, polityka prywatności, itp.), a także umożliwiać dodanie nowych podstron oraz zmianę obecnie wyświetlanych.
3. Wykonawca przygotuje profesjonalny proces projektowy portalu, przeprowadzi testy UX (użyteczności strony) MVP (Minimum Viable Product) na min. 200 potencjalnych użytkownikach portalu, następnie wprowadzi zmiany do projektu oparte na wynikach testu UX.
4. Wykonawca przygotuje persony użytkowników na podstawie indywidualnych wywiadów i przeprowadzi testy z min 10 użytkownikami (pracownicy działów Employer Branding firm)
5. Zamówienie obejmuje prowadzenie prac programistycznych – m.in. tworzenia wskazanych przez Zamawiającego funkcjonalności,
6. Wykonawca zapewni integrację z systemami zewnętrznymi Zamawiającego,
7. Wykonawca opracuje dla Zamawiającego panel do samodzielnego zarządzania portalem,
8. Wykonawca zapewni usługę wypełnienia treścią portalu internetowego, a także usługę wdrożenia portalu internetowego u Zamawiającego na wskazanych serwerach przez Zamawiającego,
9. Wykonawca dostarczy portalu internetowy (oprogramowanie wraz z licencją), na licencji, na mocy której:
9.1. właścicielem portalu będzie Zamawiający,
9.2. Zamawiający będzie miał zapewnione bezterminowe, nieograniczone, bezawaryjne korzystanie ze portalu internetowego co najmniej o minimalnych parametrach technicznych serwisu i w zakresie funkcjonalności portalu określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
10. Wykonawca udzieli gwarancji na portal na okres 24 miesięcy od dnia wdrożenia. Max. Czas reakcji Wykonawcy na błędy krytyczne powstałe w okresie gwarancji – 24h, pozostałe błędy – 48h,
11. Zamawiający przewiduje częściowe odbiory przedmiotu zamówienia oraz końcowy odbiór przedmiotu zamówienia,
12. Każdorazowo częściowe odbiory przedmiotu zamówienia oraz odbiór końcowy zamówienia będą potwierdzane protokołami odbiorów,
13. Podstawą do wystawienia końcowego protokołu odbioru zamówienia będzie wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, a także przedstawienie dokumentacji technicznej portalu internetowego potwierdzającej posiadanie przez portal internetowy co najmniej minimalnych parametrów technicznych serwisu i zakresu funkcjonalności portalu określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz przekazanie praw autorskich do sklepu internetowego, w szczególności kreatora,
14. Podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbioru będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur VAT,
15. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia uiszczone zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od momentu odbioru zamówienia zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
16. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości umowy brutto,
17. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% całkowitej wartości umowy brutto, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie Zamawiającemu wypełnionych załączników do Zapytania ofertowego, tj.:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. Załącznik nr 3 – wykaz usług;
4. Załącznik nr 4 – wykaz osób;
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, oraz gwarancji:

1.1. Kryterium: cena (C) – waga 30%
C = (Cn / Cb) x 30
Cn - najniższa oferowana cena netto,
Cb - cena netto oferty badanej
Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

1.2. Kryterium: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K) – waga 60%.
Ocena kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dokonywana będzie w skali od 0 do 60 pkt. Do ustalenia punktacji poszczególnych ofert przyjmowana będzie średnia arytmetyczna. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie podlegać będą:
 liczba personelu skierowanego do prac ze strony Wykonawcy. Minimalnie będą to dwie osoby, przy czym będzie to co najmniej jeden profesjonalny projektant. Profesjonalny projektant jest to projektant, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług; oraz jeden dedykowany do współpracy z Zamawiającym kierownik projektu, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika projektu w zakresie wdrażania zmian w identyfikacji wizualnej.
Zapewnienie 1 profesjonalnego projektanta i jednego kierownika projektu – 10 pkt, zapewnienie 2 profesjonalnych projektantów i jednego kierownika projektu – 20 pkt, zapewnienie 3 profesjonalnych projektantów i jednego kierownika projektu – 30 pkt
 doświadczenie (portfolio) profesjonalnych projektantów wyznaczonych do realizacji zamówienia.
Liczba wykonanych i wdrożonych projektów serwisów internetowych z dedykowanym panelem administracyjnym: 3 projekty: 0 pkt, 4-10 projektów: 10 pkt; ;11-20 projektów: 20 pkt; 21-30 projektów: 30 pkt.
W przypadku wyznaczenia do realizacji zamówienia więcej niż jednego profesjonalnego projektanta, na potrzeby dokonania obliczenia punktacji wynikającej z przedmiotowego kryterium, pod uwagę brane jest doświadczenie (portfolio) profesjonalnego projektanta, posiadającego największą ilość wykonanych i wdrożonych projektów.

K = (Ob / On) x 60
gdzie:
Ob - oferta badanego Wykonawcy,
On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert ( z najwyższą liczbą punktów)

1.3. Kryterium: gwarancja na okres 30 miesięcy, licząc od daty wdrożenia sklepu internetowego (P) – waga 10%
Ocenie podlegać będzie zapewnienie gwarancji na okres 30 miesięcy, licząc od daty wdrożenia sklepu internetowego. Ocena dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia – w opcji TAK/NIE. W przypadku spełniania przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji TAK) oferta otrzymuje 10 punktów. W przypadku nie spełnienia przez ofertę warunku (zaznaczenia opcji NIE) oferta otrzymuje 0 punktów.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Sposób oceny kryterium:
P = (Ob / On) x 10
gdzie:
Ob - oferta badanego Wykonawcy,
On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert (z najwyższą liczbą punktów).


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową
"Wo" – wybrana oferta
według wzoru:
Wo = C + K + P

2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
2.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);
2.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
2.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
2.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RASCAL SP. Z O.O.

Adres

Wielicka 25

30-552 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

668770170

NIP

6793089830

Tytuł projektu

Platforma umożliwiająca zaprojektowanie i dokonanie zakupu odzieży i gadżetów całkowicie samodzielnie przez użytkownika

Numer projektu

POIR.02.03.05-12-0112/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sparing Interactive Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 47/8
00-697 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 16 grudnia 2019 r.

Cena: 135.000,00 zł netto, 166.050,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 257