Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019

Data publikacji: 04.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2020

Numer ogłoszenia

1221257

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Mielec, 20 grudnia 2019 r.


KOREKTA NR 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2019 Z DNIA 04.12.2019.


dotyczącego projektu POIR.02.01.00-00-0008/17 pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W zapytaniu ofertowym nr 5/2019 wprowadza się następujące zmiany:
W punkcie III OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodaje się punkt 12 o następującym brzmieniu:
„III.12. Jako zabezpieczenie wypłaconej Dostawcy/Oferentowi zaliczki wymagane jest dostarczenie przez Dostawcę/Oferenta po podpisaniu Umowy, a przed wypłatą zaliczki, gwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki stanowiąca zabezpieczenie ewentualnego zwrotu zaliczki w przypadku niewywiązania się z umowy. Gwarancja musi być wystawiona przez bank lub ubezpieczyciela .
Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony banku lub ubezpieczyciela. Sposób potwierdzenia ważności umocowania osób podpisujących leży po stronie Dostawcy/Oferenta.
Gwarancja musi odnosić się bezpośrednio w swoich zapisach do zawartej Umowy sprzedaży wraz z podaniem numeru i daty zawarcia umowy sprzedaży oraz dopuszcza możliwość cesji na rzecz instytucji finansowej kredytującej Zamawiającego. Pozostałe wymagania w zakresie gwarancji:
1. Gwarancja musi być wystawiona na właściwe dane Zamawiającego.
2. Gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, w szczególności nie może zawierać warunku dotyczącego zgody Dostawcy na wypłacenie kwoty gwarancji.
3. Gwarancja przed jej dostarczeniem wymaga zaakceptowania zapisów przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia gwarancji w następujących przypadkach:
a) Gwarancja została wystawiona przez podmiot nieupoważniony zgodnie z niniejszymi wytycznymi lub podmiot niewiarygodny,
b) Gwarancja nie zawiera wymaganych zapisów,
c) Gwarancja nie zabezpiecza wymaganej kwoty lub nie odnosi się bezpośrednio do zapisów umowy,
d) Gwarancja zawiera warunki nie do zaakceptowania przez Zamawiającego.
W każdym z takich przypadków Zamawiający wykazuje dobrą wolę i może wyznaczyć termin dostarczenia prawidłowo sporządzonej gwarancji.
Koszty gwarancji bankowej, o której mowa powyżej Dostawca/Oferent musi zawrzeć w cenie udzielanego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności z tego tytułu na rzecz Dostawcy/Oferenta.

Zgodnie z powyższymi zmianami zaktualizowano załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/2019. Wersja elektroniczna załączników znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności.

Korektą niniejszą wprowadza się poniższe zmiany w kryteriach oceny ofert. Zmiany związane są wyłącznie z omyłką pisarską i nie dotyczą treści merytorycznej, ani sposobu punktowania kryteriów.
Obecne brzmienie punktu V. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 80 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 860, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 80.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium 10 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt.
-okres gwarancji powyżej 12 miesięcy, a mniej niż 36 miesięcy – 5 pkt.
-okres gwarancji 36 miesięcy lub więcej – 10 pkt.
Kryterium nr 3: Termin dostawy i montażu – waga kryterium 10 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
- termin dostawy i montażu nie przekracza 2 miesięcy od daty podpisania Umowy – 10 pkt.
- termin dostawy i montażu dłuższy niż 2 miesiące od daty podpisania Umowy – 0 pkt.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 3.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 5/2019 na dostawę kompletnego Mikroskopu metalograficznego. Nie otwierać przed godziną 10:45 dnia 08.01.2020r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 8 stycznia 2020 r. do godziny 9:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 8 stycznia 2020 r. o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Kosowski, e-mail: biuro@metpol.mielec.pl. +48 175810633

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego Mikroskopu metalograficznego
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa kompletnego środka trwałego pod nazwą „Mikroskop metalograficzny” dla potrzeb realizacji projektu POIR.02.01.00-00-0008/17 pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego Mikroskopu metalograficznego. Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy „Mikroskop metalograficzny”:
1. Laboratoryjny mikroskop do bezdotykowych pomiarów 2D i 3D i analizy danych pomiarowych z możliwością rejestrowania obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz opcją podłączenia dwóch kamer jednocześnie.
2. Urządzenie o budowie modułowej rejestrujące wiele obrazów skupionych na różnych wysokościach i komponujące z nich pojedynczy obraz przestrzenny w czasie rzeczywistym z rozdzielczością skanowania w osi Z co najmniej 0,1 mikrometra.
3. Ocena cech wykonanego obrazu z zastosowaniem jednolitego interfejsu użytkownika w formie oprogramowania kompatybilnego z komputerem klasy PC pozwalającego na pomiar w wysokiej rozdzielczości takich parametrów jak odległości, kąty, promienie, pomiar obszaru itp.
4. Raportowanie i porównywanie zdjęć na min. 9 obrazach na raz.
5. Automatyczna kalibracja systemu za pomocą dedykowanej do urządzenia płytki kalibracyjnej.
6. Czas kalibracji nie dłuższy niż 5 minut.
7. Możliwość pełnego wyostrzania zdjęć.
8. Dedykowany sterownik komputerowy będący częścią mikroskopu.
9. Możliwość rozbudowy systemu o inne obiektywy oraz kamerę.
10. Możliwość podpięcia dedykowanego kontrolera mikroskopu do monitora zewnętrznego lub rzutnika za pomocą złącza DISPLAY/HDMI lub DVI.
11. Automatyczna kalibracja systemu.
12. Funkcja przesunięcia światła pełne-częściowe.
13. Funkcja automatycznego wykrywania krawędzi.
14. Możliwość zamontowania endoskopu oraz fibroskopu do kamery.
15. Stolik antywibracyjny niwelujący drgania otoczenia.
16. Wymagania dla jednostki sterującej mikroskopu:
a) Kolorowy wyświetlacz zintegrowany z jednostką sterującą.
b) Wyświetlacz LCD (IPS) o przekątnej nie mniejszej niż 26 cali.
c) Dwa dedykowane porty kamery, umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch kamer.
d) Maksymalny widoczny rozmiar obrazu nie mniejszy niż 50 000 pikseli x 50 000 pikseli.
e) Możliwość przełączenia pracującej kamery z poziomu jednostki centralnej.
f) Funkcja zwiększonego spektrum odcieni szarości (HDR, min 16mln odcieni szarości o możliwości modyfikowania tekstury, jasności, kontrastu oraz nasycenia kolorów za pomocą suwaków).
g) Zoom cyfrowy w przedziale nie mniejszy niż od 1x do 10x.
h) Funkcja automatycznej analizy cieniowej i jednoczesnego wskazania różnic wysokości już od 1 mikrometra przy użyciu mapy kolorów.
i) Funkcja tworzenia zdjęcia w pełnej głębi ostrości za pomocą jednego przycisku z możliwością manualnego dostosowania minimalnego skoku osi Z.
j) Funkcja usuwania odblasku oraz poświaty pierścieniowej.
k) Funkcja tworzenia modeli 3D.
l) Funkcja porównywania modeli 3D.
m) Funkcja pomiaru profilu, wysokości oraz porównywania profili na modelu 3D.
n) Oprogramowanie do pomiaru chropowatości zgodnie z normą ISO 4287: parametry min Ra, RZ oraz Sa, Sz, Sq.
o) Funkcja pomiaru objętości na modelu.
p) Funkcja automatycznego dopasowania ostrości.
q) Oprogramowanie do pomiarów planimetrycznych (m.in. odległość, kąt, średnica) przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi.
r) Oprogramowanie do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D ( pole, obwód, długość szerokość) bazujące na kontraście bieli lub kolorze.
s) Oprogramowanie automatycznie zliczające do co najmniej 25.000 cząstek, na podstawie kontrastu i koloru, możliwości wyświetlania statystyki, pojedynczych zdjęć cząstek oraz obliczania wielkości ziaren zgodnie z normą ISO 643.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostała część opisu przedmiotu zamówienia ujęto w pozycji „Dodatkowe przedmioty zamówienia”

Kod CPV

38510000-3

Nazwa kodu CPV

Mikroskopy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Ciąg dalszy z pozycji „Przedmiot zamówienia”
t) Oprogramowanie do zliczania zanieczyszczeń zgodnie z normą VDA 19 oraz ISO 16232.
u) Funkcja umożliwiająca zmianę kąta doświetlenia próbki na wcześniej wykonanym obrazie oraz zmiany pomiędzy ciemnym i jasnym polem.
v) Funkcja automatycznego łączenia obrazów w 2D oraz 3D.
w) Dedykowane oprogramowanie do generowania raportów korzystające z edytowalnych szablonów.
x) Funkcja uczenia i pomiarów automatycznych.
y) Automatyczna kalibracja systemu.
17. Wymagania dla kamery:
a) Min. 1/1,7cala.
b) Czujnik wizyjny CMOS.
c) Wirtualne Piksele: w poziomie nie mniej niż 4000, w pionie nie mniej niż 3000.
d) Liczba klatek na sekundę: nie mniej niż 30.
e) Rozdzielczość: nie mniej niż 12 megapikseli.
f) Kamera posiadająca funkcję HDR (na żywym obrazie).
g) Kamera kompatybilna z obiektywami z powiększeniami w przedziale co najmniej od 20x do 6.000x.
18. Wymagania dla obiektywów:
a) Co najmniej 4 obiektywy.
b) Obiektyw nr 1 z powiększeniami pozwalającymi na pracę w powiększeniach co najmniej w przedziale od 20x do 100x.
c) Obiektyw nr 1 odległość robocza min. 30 mm dla wszystkich powiększeń.
d) Obiektyw nr 1 wymagane możliwości: obserwacji w jasnym polu, obserwacji w ciemnym, oświetlenia pierścieniowego podzielonego na min 2 sekcje możliwością wyboru pojedynczej sekcji, oświetlenia coaxialne (jasne pole) podzielonego na sekcje, z możliwością wyboru sekcji aktywnej (świecącej).
e) Obiektyw nr 1 ma mieć możliwość zastosowania polaryzacji oraz kontrastu nomarskiego.
f) Obiektyw nr 2 z powiększeniami pozwalającymi na pracę w powiększeniach co najmniej w przedziale od 100x do 500x.
g) Obiektyw nr 2 odległość robocza min. 24 mm dla wszystkich powiększeń.
h) Obiektyw nr 2 wymagane możliwości: obserwacji w jasnym polu, obserwacji w ciemnym, oświetlenia pierścieniowego podzielonego na min 2 sekcje możliwością wyboru pojedynczej sekcji, oświetlenia coaxialne (jasne pole) podzielonego na sekcje, z możliwością wyboru sekcji aktywnej (świecącej).
i) Obiektyw nr 2 ma mieć możliwość zastosowania polaryzacji oraz kontrastu nomarskiego.
j) Obiektyw nr 3 z powiększeniami pozwalającymi na pracę w powiększeniach co najmniej w przedziale od 500x do 2500x.
k) Obiektyw nr 3 odległość robocza min. 6 mm dla wszystkich powiększeń.
l) Obiektyw nr 3 wymagane możliwości: obserwacji w jasnym polu, obserwacji w ciemnym, oświetlenia pierścieniowego podzielonego na min 2 sekcje możliwością wyboru pojedynczej sekcji, oświetlenia coaxialne (jasne pole) podzielonego na sekcje, z możliwością wyboru sekcji aktywnej (świecącej).
m) Obiektyw nr 3 ma mieć możliwość zastosowania polaryzacji oraz kontrastu nomarskiego.
n) Obiektyw nr 4 z powiększeniami pozwalającymi na pracę w powiększeniach co najmniej w przedziale od 2500x do 6000x.
o) Obiektyw nr 4 odległość robocza min. 1 mm dla wszystkich powiększeń.
p) Obiektyw nr 4 wymagane możliwości: obserwacji w jasnym polu, oświetlenia coaxialne (jasne pole) podzielonego na sekcje, z możliwością wyboru sekcji aktywnej (świecącej).
q) Obiektyw nr 4 ma mieć możliwość zastosowania polaryzacji oraz kontrastu nomarskiego.
r) Wszystkie głowice powinny posiadać czujnik automatycznego wykrywania powiększeń.
19. Wymagania dla podstawy mikroskopu:
a) Podstawa XY: elektryczna w zakresie ruchów w osiach XYZ.
b) Zakres ruchu podstawy XY nie mniej niż 100x100 mm.
c) Ładowność min. 5 kg.
d) Możliwość obrotu próbki bez jej dotykania.
e) Zintegrowana kamera w statywie służąca do kontroli odległości obiektywu od próbki, wraz z wizualizacją dystansu roboczego obiektywu.
f) Wbudowane i sterowane z oprogramowania źródło światła przechodzącego.
g) Wbudowany talerz umożliwiający obrót obiektu leżącego na stoliku do 360 stopni.
h) Możliwość ustawienia eucentrycznego aby zachować próbki w polu widzenia nawet przy pochylaniu podstawy do kąta 90 stopni.
i) Wyświetlanie kąta nachylenia na ekranie.
j) Możliwość ograniczenia pracy obiektywu w osi Z na podglądzie zintegrowanej kamery w statywie, celem zabezpieczenia obiektywu przed uderzeniem w próbkę.
k) Automatyczny dobór kroków motoru do powiększeń jak również możliwość wprowadzenia skoku podstawy osi Z przez operatora w oprogramowaniu.
20. Mikroskop musi posiadać deklarację zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
Jeżeli w powyższym opisie zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Dodatkowe warunki

1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego Mikroskopu metalograficznego.
2. Gwarancja min. 12 miesięcy.
3. Koszt transportu (do zakładu METPOL Sp. z o.o. ul. Inwestorów, 39-300 Mielec, Polska), instalacji, uruchomienia, odbioru technicznego i szkolenia w cenie.
4. Urządzenie w całości fabrycznie nowe – nie użytkowane w celach wytwórczych przez inne przedsiębiorstwo.
5. Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim.
6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
8. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
9. Ważność oferty: minimum 2 miesiące od daty terminu składania ofert.
10. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
11. Warunki płatności: Zaliczka w wysokości nie większej niż 70% w terminie 14 dni od podpisania umowy, płatność końcowa w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru. Oferent na bazie powyższych wytycznych wskazuje proponowane przez siebie warunki płatności w zakresie wyłącznie procentowego udziału zaliczki i płatności końcowej.
Wymienione w pkt II parametry i w pkt III warunki są łączne i obligatoryjne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy (Oferenci), którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Oferenta.
4. Wykonawca (Oferent) nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. umowy z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanego urządzenia zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 80 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 860, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 80.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium 10 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt.
-okres gwarancji powyżej 12 miesięcy, a mniej niż 36 miesięcy – 5 pkt.
-okres gwarancji 36 miesięcy lub więcej – 10 pkt.
Kryterium nr 3: Termin dostawy i montażu – waga kryterium 10 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
- termin dostawy i montażu nie przekracza 2 miesięcy od daty podpisania Umowy – 10 pkt.
- termin dostawy i montażu dłuższy niż 2 miesiące od daty podpisania Umowy – 0 pkt.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 3.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Racławicka 17

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17 581 06 33

Fax

17 581 06 35

NIP

8172127819

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zgodnie z punktem IX.8 i IX.11 Zapytania ofertowego nr 5/2019 postępowanie z dniem 10 stycznia 2020 zostaje unieważnione.
Liczba wyświetleń: 430